Zavedení limitu pro osvobození některých ostatních příjmů v roce 2024

20. březen 2024

U ostatních příjmů (§ 10 zákona o daních z příjmů) se zavádí nový limit pro osvobození 50 000 Kč. Dosud byl limit pro osvobození jen u příležitostných příjmů, a to ve výši 30 000 Kč.

Nový limit pro osvobození 50 000 Kč se vztahuje na více druhů ostatních příjmů. Platí i na příjmy, které do konce roku 2023 nebyly osvobozeny nebo naopak byly úplně osvobozeny od daně z příjmů (podle § 4 zákona o daních z příjmů).

Na které příjmy se nový limit nevztahuje


V zákoně jsou vyjmenovány příjmy, na které se nový limit pro osvobození nevztahuje, proto, že jsou osvobozeny za podmínek stanovených v jiných ustanoveních zákona, nebo naopak proto, že nejsou osvobozeny od daně z příjmu vůbec.

Tento nový limit pro osvobození se tedy nevztahuje na:

 • příjmy z úplatného převodu
 • nemovitých věcí,
 • cenných papírů,
 • jiných věcí (tj. i kryptoměn, CFD a jiných finančních investic),
 • příjmy z převodu podílu v s.r.o. nebo podílu komanditisty na komanditní společnosti, který není představován cenným papírem, nebo z převodu družstevního podílu,
 • podíl majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení fondu,
 • dary, bezúplatné příjmy,
 • příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
 • příjem, který vznikl jako důsledek porušení podmínek uplatnění nezdanitelné části základu daně, např. při porušení podmínek pro uplatnění úroků z hypotéky, důchodového nebo penzijního připojištění. V těchto případech se zdaňuje celá částka nesprávně uplatněného odpočtu.

Jak se limit 50 000 Kč uplatňuje?


Uplatnění limitu při zdaňování srážkovou daní


Pokud se pro konkrétní druh příjmů uplatňuje srážková daň nebo jsou součástí samostatného základu daně, bude limit 50 000 Kč uplatněn u každého jednotlivého příjmu. Pří výplatě srazí ten, kdo jej vyplácí 15 % srážkovou daň a příjem vyplatí už snížený o daň, ale jen v případě, že částka bude vyšší než 50 000 Kč. Jinak nebude příjem zdaněn vůbec. Příjemce nebude příjem vykazovat v daňovém přiznání, protože příjem bude buď osvobozen, nebo bude poskytnut už po zdanění srážkovou daní, a takové příjmy se v daňovém přiznání vůbec neuvádějí.

Příklady:

 • Výhry z loterie a tomboly - uplatňuje se srážková daň. Proto u každé výhry nad 50 000 Kč se srazí srážková daň 15 % z celé částky výhry a všechny výhry nižší než 50 000 Kč jsou od daně osvobozeny.
 • Výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže. Tyto příjmy podléhají srážkové dani, proto bude limit 50 000 Kč hodnocen u každé výhry pořadatelem soutěže a srážkovou daní se zdaní jen výhry na 50 000 Kč.
 • Podíl člena obchodní korporace na likvidačním zůstatku (§ 10 odst. 1 písm f) bod 1) s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní se osvobozují, pokud nepřekročí limit 50 000 Kč. Uplatňuje se srážková daň, proto se hodnotí každý podíl člena obchodní korporace na likvidačním zůstatku samostatně.
 • Vypořádací podíl na s.r.o. nebo družstvu, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plnění obdobná plnění (§ 10 odst. 1 písm g)) uplatňuje se srážková daň, proto se hodnotí každý podíl člena obchodní korporace na likvidačním zůstatku samostatně.
 • Příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo obdobného fondu. Pro každý případ se hodnotí limit jednotlivě.
 • Příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění mezi poškozeným a pojistitelem. Pro každý případ se hodnotí limit jednotlivě.


Uplatnění limitu v ostatních případech


Pokud se neuplatňuje srážková daň, pak se hodnotí limit 50 000 Kč za každý jednotlivý druh příjmů uvedený jmenovitě a samostatně jako druh příjmů v § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů, a to v součtu za rok. Hodnotí se zvlášť každý druh příjmů jmenovitě uvedený v § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pokud nepřekročí v součtu za rok 50 000 Kč, je tento příjem od daně osvobozen a nemusí se do daňového přiznání uvádět.

Příklady, kdy se limit 50 000 Kč uplatňuje za celý rok

 1. Příjmy z příležitostných činností

Od roku 2024 je pro osvobození příjmů z příležitostných činností limit zvýšen na 50 000 Kč za rok. Pokud překročí limit zdaňuje plně.

 1. Příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému

Nově se uplatní limit 50 000 Kč za rok.

 1. Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky

Pokud nejsou od daně osvobozeny podle jiných ustanovení zákona, osvobozují se, pokud za rok nepřekročí v součtu částku 50 000 Kč.

 1. Výhry z hazardní her

Dosud podléhaly zdanění pouze výhry nad 1 000 000 Kč. Nově se zavádí limit 50 000 Kč pro osvobození výher z hazardních her:

 • kursové sázky a totalizátorové hry - osvobozen je tento druh příjmu, pokud rozdíl mezi součtem výher a vkladů za rok nepřekročí limit 50 000 Kč,
 • technické hry - osvobozen je tento druh příjmu, pokud rozdíl mezi součtem výher a vkladů za rok nepřekročí limit 50 000 Kč,
 • živé hry s výjimkou turnaje živé hry (např. Multiplayer ruleta, Plátýnko, Blackjack) - osvobozen je tento druh příjmu, pokud rozdíl mezi součtem výher a vkladů za rok nepřekročí limit 50 000 Kč,
 • turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu - osvobozen je tento druh příjmu, pokud rozdíl mezi součtem výher a vkladů za rok nepřekročí limit 50 000 Kč,
 • jiné hazardní hry - osvobozen je tento druh příjmu, pokud rozdíl mezi součtem výher a vkladů za rok nepřekročí limit 50 000 Kč.
 1. Příjmy z výměnku

Dosud se zdaňovala celá částka. Nové platí limit 50 000 Kč pro osvobození za rok.

 1. Příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti

Obdrží v souvislosti s ukončením účasti na společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, v níž ukončil účast. Platí limit 50 000 Kč ročně pro součet všech příjmů tohoto druhu.

 1. Příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání při přeměnách

Platí limit 50 000 Kč ročně pro součet všech příjmů tohoto druhu.

 1. “Ostatní příjem”, který není uveden samostatně v § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů

Do kategorie příjmů osvobozených jen v případě, že nebude překročen limit 50 000 Kč patří i nový pododstavec v § 10, odst. 1, pododstavec označený písmenem q), který je vymezen jako „ostatní příjem, který není příjmem uvedeným v písmenech písm. a) až p)“.

Toto vymezení bude působit potíže, protože se jedná o negativní vymezení. Půjde o více druhů příjmů, kdy u konkrétního příjmu bude třeba zkoumat, jestli není v § 10 odst. 1 zákona vyjmenován, a pokud ne, teprve případně sečíst s ostatními příjmy, které taky nejsou vyjmenovány, a proto do „ostatních příjmů“ spadají. Při překročení limitu v součtu se zdaní nejen částka nad 50 000 Kč, ale součet všech příjmů do této kategorie zařazovaných.

Půjde věcně mimo jiné o příjmy do konce roku 2023 osvobozené od daně, kde osvobození se v rámci daňového balíčku zrušilo, tj. příjmy se kterými jsme dosud z hlediska zdanění nepočítali, např.

 • příjmy z příspěvku poskytovaného na stavební spoření,
 • příjmy z kurzových rozdílů ze směny peněz z účtu vedeného v cizí měně - podrobněji v článku.
 • příjem z ocenění v oblasti kultury,
 • případně další samostatně nevyjmenované příjmy, které se mohou vyskytnout.

Posuzování bezúplatných příjmů - darů


Výše uvedená pravidla se nevztahují na bezúplatná plnění tedy dary. Od daně jsou osvobozeny dary jen v případech výslovně vyjmenovaných v § 10 odst. 3 písm. c), např. příbuzní v přímé linii, družky apod. V osvobození darů se od roku 2024 nic nemění. V případech darů nesplňujících vyjmenované podmínky se limit 50 000 Kč neuplatňuje a zdaní se celá částka daru. Platí však jedna výjimka. Tou jsou bezúplatné příjmy nabyté příležitostně od téže osoby, pro které dosud platil limit 15 000 Kč, a nově se stanoví pro jejich osvobození stejný limit jako pro ostatní příjmy. Osvobozují, pokud za rok nepřevýší 50 000 Kč.

Pokud chcete poradit se zdaněním vašich příjmů, neváhejte se na nás obrátit. Naše daňová poradkyně je vám k dispozici.

SJEDNAT KONZULTACI