Pojištění dlouhodobé péče

25. březen 2024

V oblasti finančního plánování a daňové optimalizace představuje pojištění dlouhodobé péče jednu z málo využívaných cest k zajištění finanční bezpečnosti v případě dlouhodobé zdravotní závislosti. Zároveň však umožňuje od letošního roku využití daňových výhod, které mohou přinést nemalé úspory.

Co je pojištění dlouhodobé péče?


Pojištění dlouhodobé péče je určeno pro osoby, které v důsledku vážného zdravotního stavu potřebují dlouhodobou pomoc v základních životních činnostech. Pokrývá situace, kdy člověk z důvodů zdravotních omezení potřebuje cizí asistenci, a to i v domácím prostředí.

Jaké výdaje pokrývá pojištění dlouhodobé péče?


Vyplacené částky z pojištění mohou být využity na široké spektrum výdajů souvisejících s péčí o závislou osobu. Tyto výdaje mohou zahrnovat úpravy bydlení, náklady na pečovatelskou službu, rehabilitační služby, a další.

Daňové zvýhodnění


Podle § 15c zákona o daních z příjmů, pojištění dlouhodobé péče představuje specifický typ pojištění, které je určeno pro situace, kdy pojistník nebo někdo z jeho blízkých potřebuje kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu pomoc jiné osoby při každodenním zvládání základních životních potřeb. Toto pojištění musí být uzavřeno s pojišťovnou, jež má oprávnění k činnosti v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

Daňové zvýhodnění se aplikuje na pojistné plnění, které je pojistníkovi poskytnuto v důsledku nastoupení pojistné události, tedy závislosti na pomoci jiné osoby při zvládání denních aktivit. Podmínkou pro uplatnění daňových výhod je, že závislost musí odpovídat stupni III nebo IV podle zákona upravujícího sociální služby.

Stupeň III (těžká závislost)


Tento stupeň závislosti je charakterizován situací, kdy osoba není schopna bez pomoci zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, jako jsou například mobilita, stravování, osobní hygiena, oblékání, komunikace, orientace a výkon fyziologické potřeby. Jedná se o osoby, které potřebují výraznou každodenní podporu a asistenci při zvládání běžných úkonů souvisejících s osobní péčí a samostatným životem.

Stupeň IV (úplná závislost)


Osoby zařazené do stupně IV závislosti jsou ty, které vyžadují neustálou a intenzivní péči při zvládání všech základních životních potřeb. Tento stupeň znamená, že osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, což zahrnuje všechny výše uvedené činnosti doplněné o péči o zdraví a nutné úpravy životního prostředí. Tito jedinci vyžadují každodenní, často i celodenní asistenci, která může zahrnovat speciální zdravotní nebo ošetřovatelskou péči.

Daňová podpora se týká dvou hlavních typů pojištění dlouhodobé péče:

1. Obnosové pojištění, kde je sjednáno pravidelné měsíční plnění pro pokrytí potřeb závislé osoby po celou dobu závislosti. 2. Škodové pojištění, kde je plnění poskytováno ve formě péče o závislou osobu nebo jako náhrada nákladů na takovou péči.

Tyto mechanismy mají za cíl poskytnout finanční podporu a jistotu v případě, že se pojistník nebo jeho blízký ocitne v situaci, kdy potřebuje kvůli zdravotnímu stavu pomoci s každodenními činnostmi.

Daňová uznatelnost pojištění dlouhodobé péče se nevztahuje na následující situace:

  • Pokud pojistitel má možnost vypovědět pojistnou smlouvu později než 2 měsíce po jejím uzavření nebo může smlouvu vypovědět na základě oznámení o nastoupení pojistné události.
  • Pokud pojistitel si vyhrazuje právo měnit výši pojistného v závislosti na věku nebo zdravotním stavu pojištěného.

Produkty spoření na stáří


Pojištění dlouhodobé péče je jedním z produktů na staří. Daňově podporované produkty na stáří jsou tedy:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
  • penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
  • soukromé životní pojištění,
  • dlouhodobý investiční produkt.

V čem spočívá daňová podpora


Od zdaňovacího období 2024 je možné odečíst od základu daně platby na produkty spoření na stáří a na pojištění dlouhodobé péče celkem až do limitu 48 000 Kč za rok. Snížení daně může být až 7 200 Kč (popř. 11 040 Kč v případě progresivního zdanění).

A k tomu 50 000 Kč navíc od zaměstnavatele.


Zaměstnavatel vám může navíc celkem ročně přispět 50 000 Kč na produkty na staří a pojištění dlouhodobé péče. Tento limit platí na všechny tyto příspěvky dohromady. Tyto peníze nepodléhají odvodům, jedná se o osvobozený příjem na straně zaměstnance. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově účinný náklad.

Potřebujete poradit s vašimi daněmi? Domluvte si konzultaci s naší daňovou poradkyní.

SJEDNAT KONZULTACI