Autorské honoráře

Aktualizováno: 22. leden 2023
Publikováno: 9. srpen 2021

Psaní blogu, točení videí, podcastů a dalšího digitálního obsahu je dnes velice trendy. Autoři takového obsahu pracují na tzv. volné noze a za svoje díla dostávají autorský honorář.

Autorovi za jeho obsah zveřejněný na webu patří autorská práva na tento obsah. Jeho odměna se řídí podle autorského zákona.

Autorské honoráře se zařazují k příjmům z podnikání. Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem podle speciálního zákona, není ale nutné, aby autor měl pro tuto činnost živnostenské oprávnění. Jeho činnost se zakládá na tzv. „volné noze”.

Pokud vytváříte jakýkoli obsah, jste považováni za autora v případě, že jde o dílo unikátní, originální příspěvek , jedinečný neopakovatelný, s původní myšlenkou a jejím vyjádřením. Váš příjem je v tomto případě autorským honorářem.

Autorské honoráře do 10 000 Kč


Pokud se jedná o autorský honorář za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí od subjektu, který je českým rezidentem, do výše 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce, dle českého zákona o daních z příjmu se v tomto případě uplatní tzv. 15% srážková daň.

Z příjmu autora je nakladatelství, noviny atd. povinen srazit a odvést za autora daň ve výši 15 % a autorovi vyplatit částku již po zdanění. Autorovi nevzniká povinnost platit měsíční odvody na zdravotní a sociální pojištění ani podat daňové přiznání.

Výhody autorského příjmu do 10 000 Kč měsíčně

 • není důvod pro registraci OSVČ k důchodovému a zdravotnímu pojištění,
 • autor nemusí být OSVČ,
 • nevzniká povinnost platit důchodové a zdravotní pojištění,
 • honorář je vyplacen již zdaněn,
 • honorářů do 10 000 korun měsíčně od různých plátců může mít autor více.
Přečtěte si také:

Autorské honoráře nad 10 000 Kč měsíčně. Jak je zdanit?

Tvoříte digitální obsah? Jak zdanit autorské honoráře, pokud váš obsah tvoříte často a vaše tvorba je žádaná?


Autorské honoráře nad 10 000 Kč měsíčně


Pokud je honorář autora vyšší než 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce, dle českého zákona o daních z příjmu se v tomto případě neuplatní tzv. 15% srážková daň. Příjem autora je vyplacen v plné výši provozovatelem webu.

Autor se v této chvíli stává OSVČ se všemi povinnostmi, kromě registrace na živnostenském úřadě. Jako OSVČ mu vzniká povinnost registrace na ČSSZ a zdravotní pojišťovně a oznámit jim výkon výdělečné činnosti. Může vzniknout povinnost platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Po skončení zdaňovacího období musí podat daňové přiznání, ve kterém uvede nezdaněné příjmy z autorské činnosti. Již zdaněné příjmy srážkovou daní neuvádí. Rovněž musí podat přehled o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a případně zaplatit pojistné.

Daňové přiznání


Do daňového přiznání autor uvede jen ty odměny, které nebyly zdaněny srážkovou daní. Do daňového přiznání je musí zahrnout všichni autoři bez ohledu na své osobní poměry, včetně autorů, kteří už z jiného důvodu jsou OSVČ. V daňovém přiznání mohou uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo ve výši 40 % z příjmů. Zdaní se rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok.

Co potřebuje autor ke zpracování daní?


 • přehled autorských honorářů (je fajn mít přehlednou tabulku, kde bude příjem rozdělen na příjem nad a do 10 000 Kč za měsíc),
 • přehled zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění, pokud vznikla povinnost je odvádět v průběhu roku při příjmech nad 10 000 měsíčně,
 • doklad totožnosti,
 • číslo účtu pro případ, že vyjde přeplatek,
 • potvrzení o příjmech, pokud jste současně zaměstnancem,
 • další přílohy k daňovému přiznání (potvrzení o studiu pro děti, potvzení k hypotéce atd.).

Kdy nevzniká povinnost podat daňové přiznání?


Pokud by příjmy z autorských honorářů v součtu s jinými zdanitelnými příjmy (ze zaměstnání, z podnikání atd.) nepřevýšily

 • u zaměstnanců za rok 6 000 Kč,
 • u ostatních osob 15 000 Kč za rok,

a neexistoval by jiný zákonný důvod pro podání daňového přiznání, pak je zákonem stanoveno, že není povinnost podat daňové přiznání a příjem z autorských honorářů, u nichž nebyla uplatněna srážková daň, by se tedy nezdanil.

POZOR! Autorské honoráře nejsou příležitostným příjmem podle § 10 zákona, který by bylo možno do 30 000 Kč za rok osvobodit od daně přesto, že činnost není vykonávána pravidelně a odměnu obdrží jen občas.

Zdravotní a sociální pojištění


V případě, že příjem autora přesáhne 10 000 Kč jen v některých měsících, autor uvede výkon činnosti OSVČ pouze v měsících, kdy došlo k překročení limitu 10 000 Kč. Z přehledu vyplyne, jestli vůbec, případně v jaké výši je povinen zaplatit za rok pojištění a jestli, případně v jaké výši je povinen platit v dalším roce zálohy na pojištění. Jako OSVČ se případně může dobrovolně přihlásit i k nemocenskému pojištění.

Uplatnění důchodového a zdravotního pojištění je závislé na konkrétních osobních podmínkách autora, přičemž jiné podmínky platí pro zdravotní a jiné pro důchodové pojištění.

Příklady:

 • U důchodového pojištění nevznikne povinnost platit pojištění, pokud lze výkon činnosti autora považovat za vedlejší činnost (zaměstnanci, důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené a další), a současně není překročen rozhodný vyměřovací základ stanovený pro daný rok (pro rok 2023 je to 96 777 Kč).
 • U zdravotního pojištění jsou zvýhodnění zaměstnanci a osoby, za které platí pojištění stát.

Příjem z autorských honorářů si zpracujete v naší jednoduché online aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

Zdanit příjem z autorských honorářů