Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - V. časť: Náklady

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom...

Ako vyplniť náklady v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?

Náklady sú peňažným vyjadrením spotreby majetkových zložiek, spotreby cudzích výkonov alebo nárastu záväzkov. Vznik alebo zvýšenie nákladov vedie k zníženiu vlastného imania.

Náklady sa nachádzajú v účtovnej triede číslo 5 a, rovnako ako výnosy, tvoria súčasť výkazu ziskov a strát.

Čo patrí do nákladov?

Do nákladov účtovnej jednotky zaraďujeme:

Vyplňujeme náklady v účtovnej závierke

Náklady nájdete v aplikácii v kroku 5.

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov výnosov podľa vzorca v tabuľke.

Náklad Kategória Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Náklady na obstaranie predaného tovaru Náklady na hospodársku činnosť (604 + 607)
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok Náklady na hospodársku činnosť (501 + 502 + 503 + kladná alebo záporná hodnota účtu 505A)
Služby Náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 51)
Osobné náklady Náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 52)
Dane a poplatky Náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku Náklady na hospodársku činnosť (551 + kladná alebo záporná hodnota účtu 553)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu Náklady na hospodársku činnosť (541 + 542)
Opravné položky k pohľadávkam Náklady na hospodársku činnosť (kladná alebo záporná hodnota účtu 547)
Ostatné náklady na hospodárskou činnosť Náklady na hospodársku činnosť (543 + 544 + 545 + 546 + 548 + 549 + 555 + 557)
Predané cenné papiere a podiely Náklady na finančnú činnosť (561)
Náklady na krátkodobý finančný majetok Náklady na finančnú činnosť (566)
Opravné položky k finančnému majetku Náklady na finančnú činnosť (kladná alebo záporná hodnota účtu 565)
Nákladové úroky Náklady na finančnú činnosť (562)
Kurzové straty Náklady na finančnú činnosť (563)
Ostatné náklady na finančnú činnosť Náklady na finančnú činnosť (568 + 569)
Daň z príjmov Náklady na finančnú činnosť (591 + 595)
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom Náklady na finančnú činnosť (kladná alebo záporná hodnota účtu 596)

Prečítajte si aj článok o výnosoch.


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Iba za 6.90 €. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť
účtovnú závierku

Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.