Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - IV. časť: Výnosy

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom...

Ako vyplniť výnosy v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?

Zákon o účtovníctve definuje výnosy takto:

"Výnos je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť."

Výnosy sa nachádzajú v účtovnej triede číslo 6 a tvoria súčasť výkazu ziskov a strát.

Čo patrí do výnosov?

Do výnosov účtovnej jednotky zaraďujeme:

Vyplňujeme výnosy v účtovnej závierke

Výnosy nájdete v aplikácii v kroku 3.

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov výnosov podľa vzorca v tabuľke.

Výnos Kategória Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Tržby z predaja tovaru Výnosy z hospodárskej činnosti (604 + 607)
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Výnosy z hospodárskej činnosti (601 + 602 + 606)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Výnosy z hospodárskej činnosti (kladná alebo záporná hodnota účtovej skupiny 61)
Aktivácia Výnosy z hospodárskej činnosti (účtová skupina 62)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu Výnosy z hospodárskej činnosti (641 + 642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Výnosy z hospodárskej činnosti (644 + 645 + 646 + 648 + 655 + 657)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov Výnosy z finančnej činnosti (661)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku Výnosy z finančnej činnosti (665)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosy z finančnej činnosti (666)
Výnosové úroky Výnosy z finančnej činnosti (662)
Kurzové zisky Výnosy z finančnej činnosti (663)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti Výnosy z finančnej činnosti (668)

Prečítajte si aj článok o nákladoch.


Účtovnú závierku si vyplníte v aplikácii už čoskoro.

Predchádzajúci článok Ďalší článok