c80dd1c90e882521db060990ad6c3ff7.js, cf5122263e61eeabd123e281b22875bd.js, 8da62bfdb482b888be57b0d1b34f9b26.css, a6c9c9ec2a148f7aa04977619bb78751.js, 650a6ffb9ee6d0c2039af43ce8e74b11.css, ae73ce8c0a543cf65881220eafafbad2.css, 5c7689625b87d70ccbf70f1c3a0c9145.css, 13b449f1c1fdd6bff02a96636accbb81.css, 4dc051e1edf249747d3531727238cad4.css, 03269905df8efdedc53566f1d1e2a439.js, e309644cf7303839ef252a86aa48cb3c.css, 3cf63cc0d056ef1898871b4f8520c029.css, 87a04c6a81f0ae1ca9505d726b172c56.js, a4cdfc096d9a6a4f488c19bb42beee9c.css, 35a4642b50f39044044e492652e76846.css, 01734ee19dfe33d47529176190aa0ff0.css, ed866663e19e1b56f76225b139cd0b6b.css, cf98c7d9143de0ce23b3c14f532650de.css, 65ded76f35024cb948f87603a09e3369.js, 8f87f2e0f6cd2743be1fd9fc3aaac9ed.css, 29592d7f2cd20cf70fa85eaaaacc3cde.css, b105a72824daab3469e2bded75ea63ed.css, 98fda1e57dac062a8b7f2669639b181a.css, e94ecc6595fec1e90cddd524fc8c1544.css, a3aeebfa13999f28c895b892112b3801.css, 17e7768f8d8e7ab34d2a29c554274f4f.css, ae92210f61eef74097947091cf8741dc.css, 04c3d63026c4876a22cac33e8d269866.js, d359841e06248f268588d0591f0ce62e.css, 377e728c8acb3b4950b31e23d5ad31ee.css, 724ec22b328e6d60567dd211c3978dc4.css, 37e49c56a92fd2dadbbcdc8d15d0d8dd.css, bf8ff7f3889c26662793779afe14c521.js, 983d2283880209bbcba1d1102a0ffee8.css, 123804024a36470c5a530da6220faa25.js, ede55fc526f3efb4fa336c4f465dd66c.css, 4e29d1d57d9261edfa048372c7ba0d0d.js, 2ad2020f7049a6f3513afacf08729a8a.css, 647ab3d39930aad32321fb8be3aea4cc.js, 88e66acd3996fb75bb1c34fb5b65133e.js, 958f27374af7b58667a4850b57ff7a59.css, 4d82103693324a6b5787cb27f646d071.css, d43dba57f3811b6556fc326d58827422.css, 2b1a2717eacccd83bd2057b9f7e37578.css, 923a8599142eaed6f1a5ecaf9ca1402a.js, d281886362b2ab9c89e1e8468081434b.css, 01f7b020e8ac6a095cbb2c13b1f1855f.css, 1ca8d8442b19bd52808523ad392ed8f7.js, 1962f06fe45fd44ababa77c829d5de0b.css, 7882dcb748b1305e63bd0737be88f3d6.css, ead797f47bc23512c84cbafa21007322.js, e4c479fb56ad78a64f94611dfbe30e0a.css, b20aab6444ebe7981eaffb10e1c76c70.css, d9fbc8478f98b178a509a43d6bc29c4b.js, 485f1fd05b782ea4b6c8cd4af3b9f48d.js, ca6fe6f666186986ef2c1b5d76a7cfdc.css, ba34f14277a3575779f7c83172ee2bde.css, cc5fc3835c9e5fb24de950908b56050c.js, b83ba1b12b3f7447dc03d743a2c30912.css, 4c2530fc05ee96011afe46f130925ed7.css, e2b5d1b5c44f5c147d28f2018e130526.css, bd7732906e91fa7e3d78f25fc5589ec4.css, b476dd7a6136454b15f1737784875b54.js, fae5973e5e16dee843b00d3e8e3a5bb2.js, 088786edd9eb9e2072080f656c1bd189.css, d1f629326ad3d4a892c5a24f8f5d66dc.css, e5d4bf22b96a6c2a6a1970173906bede.css, cf8a77e3efe3df171ea8031f1fe7d286.js, 7650bc458be4038598948a9976958738.css, 645c1fdee8a2b9849f64f4e121297905.js, 98a51c55ccc0fa35672d59d00dbf66cc.js,

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - II. časť: Aktíva

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom...

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti aktíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?

Aktíva sa nachádzajú vždy na ľavej strane súvahy a tvoria majetok účtovnej jednotky. Zákon o účtovníctve definuje majetok ako aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, a v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Dajú sa oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke, v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Čo patrí do aktív?

Do aktív účtovnej jednotky patria:

  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • Dlhodobý finančný majetok
  • Záväzky
  • Dlhodobé pohľadávky
  • Krátkodobé pohľadávky
  • Finančný majetokDlhodobý majetok sám o sebe má v účtovníctve široké zastúpenie. V účtovnej závierke uvádzame majetok podľa charakteru (hmotný, nehmotný a finančný majetok).

Vylňujeme stranu aktív

Aktíva nájdete v aplikácii v kroku 1.

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov aktív podľa vzorca v tabuľke.

Aktívum Kategória Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Dlhodobý nehmotný majetok všetky druhy nehmotného majetku (012 + 013 + 014 + 015 + 019 + 01X + 041 + 051) - (072 + 073 + 074 + 075 + 079 + 07X + 091 + 093 + 095A)
Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a stavby (021 + 031 + 042A + 052A) - (081 + 092A + 094A + 095A)
Dlohodobý hmotný majetok Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022 + 02X + 042A + 052A) - (082 + 08XA + 092A + 094A + 095A)
Dlhodobý hmotný majetok Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025 + 026 + 029 + 02X + 032 + 042A + 052A) - (085 + 086 + 089 + 08XA + 092A + 094A + 095A) €
Dlhodobý hmotný majetok Opravná položka k nadobudnutému majetku (kladná alebo záporná hodnota účtu 097) - (kladná alebo záporná hodnota účtu 098)
Dlhodobý finančný majetok Podielové cenné papiere (061 + 062 + 063 + 043A + 053A) - (095A + 096A)
Dlhodobý finančný majetok Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A + 066A + 067A + 069 + 06XA + 043A + 053A) - (095A + 096A)
Dlhodobý finančný majetok Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
Dlhodobý finančný majetok Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A + 066A + 067A + 06XA) - (096A)
Zásoby všetky zásoby (112 + 119 + 11X + 121 + 122 + 123 + 124 + 12X + 132 + 133 + 13X + 139 + 314A) - (191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 19X + 391A)
Dlhodobé pohľadávky všetky dlhodobé pohľadávky (311A + 312A + 313A + 314A + 315A + 316A + 31XA + 335A + 336A + 33XA + 354A + 355A + 358A + 35XA + 371A + 374A + 375A + 378A + 381A + 382A + 385A) - 391A )
Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku (311A + 312A + 313A + 314A + 315A + 316A + 31XA) - 391A
Krátkodobé pohľadávky Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A + 341A + 342A + 343A + 345A + 346A + 347A + 34XA) - 391A
Krátkodobé pohľadávky Ostatné pohľadávky (335A + 336A + 33XA + 354A + 355A + 358A + 35XA + 371A + 374A + 375A + 378A + 381A + 382A + 385A + 398A) - 391A
Finančný majetok Peniaze a účty v bankách (211 + 213 + 21X + 221A + 22XA + kladná alebo záporná hodnota účtu 261)
Finančný majetok Ostatné finančné účty (251 + 252 + 253 + 256 + 257 + 25X + 259 + 314A) - (291 + 29X)

Prečítajte si aj článok o pasívach.


Účtovnú závierku si vyplníte v aplikácii už čoskoro.

Predchádzajúci článok Ďalší článok