Sprievodca poznámkami v účtovnej závierke

Sprievodca poznámkami v účtovnej závierk...

Ako zostaviť poznámky v účtovnej závierke? Čo všetko zahrnúť do poznámok?

Čo sa uvádza v poznámkach v účtovnej závierke?

Po poznámok v účtovnej závierke patria doplňujúce údaje o účtovnej jednotke. Obsahujú konkrétnejšie informácie a dokresľujú hospodárenie účtovnej jednotky za bežné obdobie.

Patria sem informácie o:

  • účtovnej jednotke všeobecne (názov, sídlo)
  • konsolidovanom celku
  • priemernom evidenčnom počte zamestnancov
  • prijatých postupoch
  • spôsobe oceňovania majetku a záväzkov
  • spôsobe zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy majetku
  • účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období
  • doplňujúce súvahu a výkaz ziskov a strát

Vyplňujeme poznámky v účtovnej závierke

Poznámky nájdete v aplikácii v kroku 5.

Prečítajte si seriál o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve.


Účtovnú závierku si vyplníte v aplikácii už čoskoro.

Predchádzajúci článok Ďalší článok