Zdanenie dividend: Ako sa uvádzajú slovenské a zahraničné akcie v daňovom priznaní?

18. Marec 2024

Investovanie do akcií je na Slovensku stále viac obľúbené. Ako zdaniť vyplatenie zisku, teda príjem z dividend?

Čo je dividenda?


Dividenda je rozdelenie zisku spoločnosti medzi akcionárov (medzi vlastníkov akcií). O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie podľa návrhu predstavenstva. Ak spoločnosť dosiahne zisk, môže s ním naložiť viacerými spôsobmi:

 • rozdelením medzi akcionárov - vyplatenie dividend,
 • reinvestovaním - použiť na podnikanie s cieľom dosiahnutia ďalšieho zisku.


Spoločnosti sa môžu rozhodnúť aj pre oba spôsoby. To znamená, že časť zisku vyplatia akcionárom a časť použijú na ďalší rast spoločnosti.

Dividenda je vyplatený podiel na zisku spoločnosti.


Druhy dividend


Dividendy môžu byť vyplatené nielen v hotovosti, ale aj formou akcií či aktív, a to podľa ich charakteru:

 • Hotovostné dividendy - sú najbežnejším typom dividend, pri ktorom môže byť zisk vyplatený:

  • elektronicky - bezhotovostným prevodom,
  • šekom - zahraničné dividendy.
 • Akciové dividendy - ide vyplatenie dividend formou vydania nových akcií spoločnosti. Akcie sú vydané v pomere k počtu akcií, ktoré už akcionár vlastní, pričom nemení jeho postavenie, ani vlastníctvo v spoločnosti.

 • Majetkové dividendy - akýkoľvek majetok spoločnosti okrem hotovosti a akcií, ktorý má zodpovedajúcu hodnotu. Majetkovou dividendou môže byť napr. zlato, striebro, cenné papiere či nehnuteľnosti.

 • Mimoriadne jednorazové dividendy - ide o špeciálny druh dividend, ktoré nie sú vyplatené štandardne zo zisku spoločnosti. K ich vyplateniu môže dôjsť vtedy, ak má spoločnosť prebytok hotovosti alebo pri predaji či likvidácii majetku.

Vyplácanie dividend


Dividendy sa vyplácajú štvrťročne alebo ročne. Frekvencia vyplácania závisí od typu spoločnosti, jej veľkosti a ziskovosti. Vyplatenie dividend prebieha v troch krokoch:

 • Dátum oznámenia dividendy - tzv. „Announcement date” - vedenie spoločnosti oznámi deň vyplatenia dividend. Tu je potrebné rozlišovať:

  • In-dividend date - je posledným dňom pred „ex-dividend date”, s nárokom na dividendu. To znamená, tento dátum je rozhodujúci pre nákup akcie, aby mal akcionár právo na výplatu dividendy.
  • Ex-dividend date - je prvým dňom, kedy akcionár nemá nárok na výplatu dividendy.
 • Dátum záznamu - tzv. „Record date” je deň, kedy spoločnosť identifikuje každého registrovaného akcionára, ktorý má nárok na vyplatenie dividendy. Deň záznamu prebieha približne dva pracovné dni po „ex-dividend date”.

 • Dátum vyplatenia - tzv. „Payment date” - je dňom vyplatenia dividendy a prebieha približne mesiac po „ex-dividend date”.

Prečítajte si aj:

Deriváty v daňovom priznaní?

Obchodovanie s derivátmi patrí medzi kapitálové príjmy. Tie sú v slovenskom daňovom systéme pomerne komplikované. Ako na to?

Deriváty v daňovom priznaní


Dividendy zo Slovenska a dane


Podiely na zisku sú upravené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Dividendy zo Slovenska dostáva akcionár zdanené pri ich vyplatení. Keďže už raz boli zdanené, do daňového priznania sa neuvádzajú.

Spoločnosť, ktorá vyplatila takéto dividendy, odvedie daň daňovému úradu. Akcionárovi odpadnú všetky daňové povinnosti spojené s vyplatením dividend.

Dividendy sa zdaňujú sadzbou 7 %. Od 1. 1. 2024 sa budú zdaňovať novou sadzbou vo výške 10 %.

Dividendy zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní


Akcionár so zahraničnými dividendami je povinný uviesť tento príjem v daňovom priznaní na Slovensku.

Pri zdanení sa rozlišuje pôvod, odkiaľ dividendy pochádzajú:

 • z krajiny, s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (spolupracujúci štát),
 • z krajiny, s ktorou SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (nespolupracujúci štát).

Za spolupracujúci štát sa považuje každý štát, ktorý má so Slovenskou republikou uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Zoznam spolupracujúcich štátov je zverejnený na webe Ministerstva financií Slovenskej republiky. Štáty, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa považujú za nespolupracujúce štáty.

Za rok 2023 sa zahraničné dividendy dania sadzbou:

 • 7 % - ak pochádzajú zo spolupracujúceho štátu,
 • 35 % - ak pochádzajú z nespolupracujúceho štátu.

Dividendy v aplikácii na OnlinePriznanie.sk

Príjem z dividend vyplníte v aplikácii na OnlinePriznanie.sk takto:

 • zvolíte Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B,
 • v druhom kroku „Zdroje príjmov” zaškrtnete príjem zo zahraničia,
 • zvolíte typ príjmu - dividendy a krajinu, z ktorej dividendy pochádzajú,
 • pri príjme v inej mene ako v eurách zaškrtnete príslušné pole (prepočet kumulatívnym kurzom NBS urobí aplikácia za vás),
 • doplníte príjem a zaplatenú daň z dividend.


Aplikácia pracuje iba so 7-% sadzbou dane.


Spracovať daňové priznanie


Zápočet dane


V súlade so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia sa na príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní uplatňuje metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v zahraničí sa v SR „započíta” a rozdiel dane sa doplatí na Slovensku.

Príjem zo zahraničných dividend si spracujete v jednoduchej a intuitívnej aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Zdaniť príjem zo zahraničných dividend


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.