(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

SZČO a sociálne zabezpečenie v Rakúsku

14. Apríl 2022

Pri výkone podnikateľskej činnosti v Rakúsku sa podnikateľ stáva súčasťou rakúskeho sociálneho zabezpečenia. Aká je výška odvodov v Rakúsku? Čo je súčasťou poistného?

Rakúska živnosť a vznik sociálneho poistenia v Rakúsku (Sozialversicherung)


Rakúska sociálna poisťovňa, resp. SVS (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) je informovaná o vzniku vašej rakúskej živnosti prostredníctvom rakúskeho živnostenského úradu. SZČO preto nie je povinná prihlásiť sa do SVS samostatne.

Sociálne poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti!

Čo tvorí sociálne zabezpečenie SZČO?


Systém sociálneho zabezpečenia SZČO zahŕňa:

  • dôchodkové poistenie - Pensionsversicherung,
  • zdravotné poistenie - Krankenversicherung,
  • úrazové poistenie – Unfallversicherung,
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge.

Súčasťou rakúskeho sociálneho poistenia SZČO nie je poistenie v nezamestnanosti. Je však možné prihlásiť sa do systému dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, resp. poistiť sa dobrovoľne. Dôkladne zvážte tento krok, keďže bez dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti vám po ukončení činnosti nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Výška sociálnych odvodov

Výšku rakúskych sociálnych odvodov určuje vymeriavací základ, resp. príjem SZČO. Keďže u novovzniknutých rakúskych SZČO nie je možné určiť vymeriavací základ, SVS stanoví predbežný, resp. minimálny vymeriavací základ. Pre rok 2022 sú predbežné sociálne odvody stanovené v mesačnej výške 161,95 €. Uhrádzajú sa kvartálne, teda v sume 485,85 €, a to v nasledovných termínoch:

Kvartál Mesiace Suma Uhradiť do termínu
Prvý kvartál Január, Február, Marec 485,85 € 28. 2. 2022
Druhý kvartál Apríl, Máj, Jún 485,85 € 31. 5. 2022
Tretí kvartál Júl, August, September 485,85 € 31. 8. 2022
Štvrtý kvartál Október, November, December 485,85 € 31. 12. 2022

Sociálne poistenie sa uhrádza v plnej výške, a to aj za jeden deň poistenia. Ide o prípady, keď je živnosť založená na konci mesiaca, alebo ak je zrušená, príp. prerušená na začiatku mesiaca.

Predbežné sociálne odvody uhrádza SZČO v uvedenej výške počas prvých troch rokov svojej pracovnej činnosti. Následne, resp. v štvrtom roku je vymeriavací základ vypočítaný z príjmu spred troch rokov. Čiže, ak pracovná činnosť začala v roku 2022, predbežné odvody bude SZČO platiť do roku 2024. V roku 2025 sa odvody vypočítajú z príjmu dosiahnutého v roku 2022.

Na zistenie skutočného príjmu a vypočítanie definitívneho vymeriavacieho základu slúži daňové priznanie. Na základe podaného daňového priznania vydá rakúsky daňový úrad rozhodnutie, resp. Einkommensteuerbescheid, pričom jedno rozhodnutie zašle živnostníkovi a druhé do SVS. Z uvedeného rozhodnutia určí SVS definitívny vymeriavací základ.

Pri určení definitívneho vymeriavacieho základu môže dôjsť k zisteniu, že predbežné odvody boli uhrádzané v nižšej sume, ako mali byť v súvislosti so skutočným príjmom. V tomto prípade je SZČO povinná uhradiť rozdiel poistného nasledovne:

  • dôchodkové poistenie od prvého roku živnosti,
  • zdravotné poistenie od tretieho roku živnosti.

Nedoplatky na sociálnom poistení


Neplatenie poistného môže mať za následok nielen nedoplatky na poistnom, ale aj:

  • zrušenie prídavkov na deti,
  • zrušenie živnosti.

Pracujete v Rakúsku? Nezabudnite na podanie daňového priznania a vrátenie dane z Rakúska.

Chcem pomôcť s vrátením dane