Ako funguje sociálne zabezpečenie zamestnanca v Rakúsku?

Aktualizovaný: 21. Marec 2024
Publikovaný: 8. Apríl 2022

Pracujete v Rakúsku? V tom prípade vám vzniká povinné sociálne poistenie, ktoré poskytuje rakúsku sociálnu ochranu.

Zamestnanec a sociálne poistenie (Sozialversicherung)


Počas trvania rakúskeho pracovného pomeru podliehate rakúskemu sociálnemu zabezpečeniu, čo znamená, že ste automaticky sociálne poistený v Rakúsku. Na vstup do systému sociálneho zabezpečenia vás prihlási zamestnávateľ pri nástupe do pracovného pomeru. Následne vám bude pridelené číslo sociálneho zabezpečenia, resp. Sozialversicherungsnummer. Toto číslo je dôležité pre zaznamenanie celkovej doby poistenia a zárobku. Taktiež obdržíte rakúsku e-kartu, resp. kartu poistenca, ktorá bude slúžiť ako identifikačný preukaz sociálneho zabezpečenia. Prostredníctvom nej môžete čerpať služby rakúskeho sociálneho zabezpečenia, napr. ošetrenie.


Povinné sociálne poistenie = Poistný vzťah vyplývajúci zo zákona


Rakúske sociálne poistenie zahŕňa:

  • zdravotné poistenie - Krankenversicherung,
  • úrazové poistenie - Unfallversicherung,
  • dôchodkové poistenie – Pensionsversicherung,
  • poistenie v nezamestnanosti - Arbeitslosenversicherung.

Zdravotné poistenie (Krankenversicherung)


Prostredníctvom rakúskeho zdravotné poistenia máte prístup k rakúskej zdravotnej starostlivosti. Po registrácii do systému sociálneho zabezpečenia obdržíte od zamestnávateľa kópiu „Potvrdenia o registrácii vo fonde zdravotného poistenia”. Pri ošetrení v Rakúsku je potrebné predložiť lekárovi už spomínanú e-kartu.


Zdravotné poistenie zahŕňa:

  • lekársku starostlivosť(aj zubní lekári),
  • nemocenskú starostlivosť,
  • dávky nemocenského poistenia.

Úrazové poistenie (Unfallversicherung)


Príspevky na úrazové poistenie kryjú poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania a tiež ich následky. Ide o jeden druh poistného príspevku, ktorý hradí len zamestnávateľ, resp. zo mzdy sa príspevok na úrazové poistenie nestrháva.

Dôchodkové poistenie (Pensionsversicherung)


Vďaka príspevkom na dôchodkové poistenie môžete získať rakúsky dôchodok, a to po odpracovaní jedného roka v tejto krajine. Ďalšou podmienkou nároku na rakúsky dôchodok je odpracovanie 180 mesiacov, resp. 15 rokov v rámci EÚ. V opačnom prípade, resp. pri odpracovaní kratšej doby ako jeden rok, nárok na rakúsky dôchodok nevzniká. O doby poistenia však neprídete, tie budú pripočítané k poistnému obdobiu v domovskej krajine, resp. v krajine, kde budete žiadať o dôchodok.

Prečítajte si aj:

Všetko o práci v Rakúsku

Našli ste si prácu v Rakúsku alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Rakúska?

Všetko o práci v Rakúsku


Poistenie v nezamestnanosti (Arbeitslosenversicherung)


Poistenie v nezamestnanosti a s ním súvisiace príspevky zohrávajú dôležitú úlohu pri určení dávky v nezamestnanosti po skončení pracovného pomeru.

Príspevky na sociálne poistenie za vás odvádza zamestnávateľ. Základom na určenie výšky poistných príspevkov je vymeriavací základ. To znamená, že zamestnávateľ určí vymeriavací základ a výšku odvodov. Následne ich prostredníctvom mesačného výkazu oznámi príslušnému úradu, a to do 15 dňa nasledujúceho mesiaca. Časť príspevkov hradí zamestnanec a časť zamestnávateľ.

Výška poistných príspevkov zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024:

ZamestnávateľZamestnanecSpolu
Zdravotné poistenie3,78 %3,87 %7,65 %
Úrazové poistenie1,1 %-1,1 %
Dôchodkové poistenie12,55 %10,25 %22,80 %
Poistenie v nezamestnanosti2,95 %2,95 %5,9 %
Zdroj: www.gesundheitskasse.at


Potrebujete pomôcť s vrátením dane z Rakúska?

Kontaktujte nás