(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Účtovná závierka

Aktualizovaný: 18. Január 2023
Publikovaný: 7. August 2018

Živnostníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia okrem daňového priznania vyplniť a odovzdať účtovnú závierku.

Čo je účtovná závierka?


Účtovná závierka je prehľadom príjmov a výdavkov za účtovné obdobie (väčšinou je to kalendárny rok) a prehľadom stavu majetku a záväzkov k poslednému dňu účtovného obdobia a zároveň k poslednému dňu bezprostredne prechádzajúceho obdobia (zisťuje sa inventarizáciou).

Účtovná závierka má pevne danú štruktúru, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva (jednoduché alebo podvojné účtovníctvo) používanú v účtovnej jednotke (pozn. účtovná jednotka = právnická osoba – firma, spoločnosť, fyzická osoba – podnikateľ). Tvorí jeden celok, má určenú formu aj obsah. Zostavuje sa z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Kto má povinnosť zostaviť účtovnú závierku?


Účtovnú závierku povinne zostavuje účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva.

Kedy sa zostavuje účtovná závierka?


Účtovná závierka sa zostavuje vždy pri uzatvorení účtovných kníh. Môže ísť o účtovnú závierku riadnu, mimoriadnu a priebežnú (osobitný typ účtovnej uzávierky, ktorá sa zostavuje, ak tak ustanovuje osobitný predpis, pričom sa účtovné knihy neuzatvoria). Účtovná jednotka má povinnosť uvádzať stav ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovné knihy sa uzatvárajú vždy:

  • k poslednému dňu účtovného obdobia,
  • ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  • ku dňu prechádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Aká je lehota na zostavenie účtovnej závierky?


Lehota na zostavenie účtovnej závierky je zákonom ustanovená do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Výnimku môže povoliť iba osobitný predpis (napr. zákon o dani z príjmov – na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. V termíne na podanie daňového priznania ju účtovná jednotka musí uložiť do registra účtovných závierok – RÚZ). Účtovná závierka netvorí prílohu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (čiže účtovná závierka podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva sa k daňovému priznaniu ako príloha neprikladá).

Kam sa podáva zostavená účtovná závierka?


Účtovná jednotka (fyzická osoba – podnikateľ) podáva účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve na miestne príslušný daňový úrad.

Ako zostaviť účtovnú závierku?


Účtovná závierka musí obsahovať tieto náležitosti:

  • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky (právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania),
  • identifikačné číslo (ak je pridelené),
  • deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje,
  • deň jej zostavenia,
  • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
  • iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovené opatrením MF SR,
  • podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (alebo člena štatutárneho orgánu) alebo podpis fyzickej osoby (len v účtovnej závierke podanej v listinnej podobe, pri podaní elektronicky sa podpis neuvádza).
Prečítajte si aj:

Sprievodca účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve - praktická časť

Živnostníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia okrem daňového priznania vyplniť a odovzdať účtovnú závierku.


Okrem týchto náležitostí ďalej obsahuje:

a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.

Opravy účtovnej závierky


Pri zistení chyby v účtovnej závierke nie je možné opätovne otvárať účtovné knihy ani opravovať závierku. Príslušná oprava sa vykoná v účtovných knihách a výkazoch v účtovnom období, v ktorom sa chyba zistí.

Účtovnú závierku si zostavíte v našej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať účtovnú závierku