(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som študent a vyplňujem daňové priznanie

4. August 2021

Vyplňovanie daňového priznania študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študenta krok za krokom. Aké priznanie vypĺňajú študenti? Kedy majú povinnosť podať daňové priznanie? Ako ho vyplniť?

Študent sa podobne ako zamestnanec alebo dohodár s daňou z príjmu stretáva každý mesiac pri zhliadnutí výplatnej pásky. Na nej mesačne vidí, že mu zamestnávateľ zrazil zo mzdy sociálne a zdravotné poistenie a zálohu na daň.

Pri študentoch existuje výnimka pri odvodoch. Pokiaľ príjem študenta neprekročil 200 € mesačne, študentovi zamestnávateľ nedovádza z príjmu sociálne a zdravotné poistné.


Študent si daňové priznanie podáva sám. Vyplní si daňové priznanie k dani z príjmov typu A a podá ho na daňový úrad. Môže zvoliť aj možnosť podania daňového priznania treťou splnomocnenou osobou alebo si ho nechať spracovať účtovníčkou.

Čo potrebuje študent k vyplneniu daňového priznania?


K vyplneniu daňového priznania si študent pripraví:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa (ak mal v priebehu roka viac zamestnávateľov, potrebuje tento doklad od každého z nich)
 • formulár daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A
 • občiansky preukaz
 • číslo účtu - IBAN v prípade preplatku
 • kalkulačku

Vyplňujeme formulár daňového priznania


Na prvú stranu daňového priznania si študent vyplní svoje osobné údaje, konkrétne:

 • riadok 01 - DIČ - sem uvedie svoje rodné číslo. To tvorí identifikátor, podľa ktorého na daňovom úrade vedie identifikovať jeho osobu.
 • vo vedľajšom stĺpci označí krížikom druh daňového priznania - ide o riadne priznanie, označí položku daňové priznanie
 • vo vedľajšom stĺpci označí daňový rok - doplní 2021
 • riadok 03 - priezvisko
 • riadok 04 - meno
 • riadok 05 - titul - ak má, napr. Bc. Ak ho nemá, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 06 - ulica - ak študent býva v obci, kde nie sú označené ulice, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 07 - súpisné/orientačné číslo
 • riadok 08 - PSČ
 • riadok 09 - obec
 • riadok 10 - štát
 • riadok 25 - telefón - uvedie telefónne číslo
 • riadok 26 - e-mail - uvedie svoju emailovú adresu pre komunikáciu s daňovým úradom
 • hlavička každej ďalšej strany - DIČ - na každú stranu daňového priznania do hornej časti uvedie svoje rodné číslo

Kontaktné údaje má študent vyplnené, môže pristúpiť k vyplneniu príjmu podľa potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Príjmy sa uvádzajú na strane 2 daňového priznania v oddieli V.

Študent opíše údaje z potvrdenia. Ak mal viac zamestnávateľov v priebehu roka, musí spočítať sumy vždy z rovnakého riadku z potvrdení od všetkých zamestnávateľov. Dohoda o brigádnickej práci študenta sa v potvrdení o zdaniteľných príjmoch označuje ako príjem od zamestnávateľa mimo pracovný pomer na riadku 01a.

Príklad: Jozef mal 3 zamestnávateľov v priebehu roka. U 1. zamestnávateľa zarobil 10 000 €, u 2. 7 000 € a u 3. zamestnávateľa 500 €. Do celkového príjmu tak uvedie 10 000 + 7 000 + 500, tj. 17 500 €.

Príjmy sa zanesú do oddielu V. takto:

 • riadok 36a - Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov mimo pracovný pomer - sem sa uvedie celkový hrubý príjem za rok. Študent odpíše čiastku z riadku 01a potvrdenia o príjme.
 • riadok 37 - Úhrn povinného poistného - sem sa uvedie súhrn celkového poistného, ktoré sa ďalej rozdelí zvlášť. Študent odpíše čiastku z riadku 02 potvrdenia o príjme.
 • riadok 37 a - úhrn poistného na sociálne poistenie - sem sa uvedie sociálne poistné. Študent odpíše čiastku z riadku 02a potvrdenia o príjme.
 • riadok 37 b - úhrn poistného na zdravotné poistenie - sem sa uvedie zdravotné poistné. Študent odpíše čiastku z riadku 02b potvrdenia o príjme.
 • riadok 38 - Základ dane - vypočíta sa ako rozdiel riadkov 36a mínus 37.

Pre overenie, či študent správne opísal predchádzajúce čísla sa riadok 38 v daňovom priznaní a riadok 03 z potvrdenia o príjme musia rovnať.

Každý daňovník má právo odpočítať na seba nezdaniteľnú časť základu dane. Tá je v roku 2021 stanovená na 4 511,43 € €. Ak je základ dane (riadok 38) daňovníka v tzv. limite do 19 936,22 €, môže uviesť plnú sumu. Ak je v rozmedzí od 19 936,22 € do 37 981,94 €, táto položka sa kráti takto (9 495,486 € mínus (riadok 38 z daňového priznania delené 4)). Ak je riadok 38 v daňovom priznaní vyšší ako je 37 981.94 €, študent nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka a do tohto riadku uvedie 0.

Daňové odpočty sa uvádzajú na strane 3 v oddieli VI.

Vyplnia sa tieto riadky:

 • riadok 39 - ods. 2 - na daňovníka - ten je za rok 2021 4 511,43 €, prípadne jeho krátenie podľa vzorca vyššie
 • riadok 43 - odpočty spolu - odpíše sa údaj z riadku 39*

*Za predpokladu, že je študent slobodný a nemá manželku ani iné odpočítateľné položky.

 • riadok 44 - Základ dane z r. 38 znížený o sumu z r. 43 - rozdiel riadkov 38 mínus 43. Z tohto riadku sa počíta daň.
 • riadok 45 - Daň - suma z riadku 44 × 19 %
 • riadok 56 - Daňová povinnosť - opíše sa údaj z riadku 45
 • riadok 58 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 56*

*Za predpokladu, že študent nemá deti, na ktoré by si uplatnil daňový bonus.

 • riadok 64 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 58
 • riadok 69 - Úhrn zrazených preddavkov na daň - sem sa uvedú zrazené preddavky na daň, ktoré zamestnávateľ študentovi strhával zo mzdy každý mesiac. Študent odpíše čiastku z riadku 04 potvrdenia o príjme.
 • riadok 71 - Daň na úhradu a riadok 72 - Daňový preplatok - vyplňujú sa v závislosti od toho, aké číslo vyjde (kladné alebo záporné). Študent zadá do kalkulačky hodnotu z riadku 56 mínus riadok 69. Ak vyjde kladná hodnota, vznikla daň na úhradu (daň na zaplatenie) a zapíše sa na riadok 71. Ak vyjde záporná hodnota, vyšiel daňový preplatok a zapíše sa na riadok 72.

Ak chce študent darovať svoje 2 % neziskovej organizácii, vyplní VIII. oddiel. Ak nechce, tento oddiel označí krížikom do príslušného okienka.

Zostáva vyplniť posledné náležitosti:

 • riadok 87 - Počet príloh - sem sa uvedú všetky prílohy, ktoré sú povinné pre podanie daňového priznania. V prípade študenta s jedným zamestnávateľom je to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - jedna príloha, v prípade študenta s viacerými zamestnávateľmi - sú to potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od každého z nich - uvedie sa počet potvrdení. Ak študentovi vyšiel preplatok, vyplní aj XI. oddiel so žiadosťou o vrátenie preplatku.

Ak študent tento oddiel nevyplní, preplatok mu nemôže byť vrátený, lebo o neho nepožiadal.

Študent označí krížikom poslednú možnosť: Žiadam o vrátenie daňového preplatku a vyberie si, akým spôsobom mu daňový úrad vráti preplatok:

 • poštovou poukážkou - preplatok dostane na adresu
 • na účet - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie
 • na účet v zahraničí - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie

Vybranú možnosť opäť označí krížikom. Do spodnej časti doplní aktuálny dátum a podpíše sa.

Zostáva vyplniť potvrdenie o podaní daňového priznania. To tvorí poslednú stranu daňového priznania.

Študent odpíše údaje z daňového priznania takto:

 • vyplní údaje o daňovníkovi (o sebe) v riadkoch:
  • priezvisko
  • meno
  • rodné číslo
  • ulica a číslo domu
  • PSČ
 • obec
  • štát
 • vyplní údaje o daňovom priznaní:
  • základ dane z riadku 44
  • daň na úhradu z riadku 71
  • daňový preplatok z riadku 72
 • podpis

Po podaní daňového priznania osobne v podateľni mu daňový úrad potvrdí túto stranu pečiatkou a podpisom zamestnanca, ktorý prevzal daňové priznanie.

Zložité? K vyplneniu daňového priznania dnes už slúžia rôzne online aplikácie, ktoré daňové priznanie vypočítajú za vás. Iba zadáte údaje z potvrdenia o príjmoch a s výpočtom si nemusíte lámať hlavu.

Termín a podanie daňového priznania


Študent musí podať daňové priznanie so všetkými prílohami do 31. marca:

 • papierovo
  • osobne v podateľni daňového úradu - potvrdením po je potvrdenie poslednej strany daňového priznania
  • poštou doporučene - potvrdením o podaní je podací lístok
 • elektronicky - potvrdením o podaní je potvrdenie o elektornickom podaní

Platba dane a preplatok


Daň je potrebné uhradiť na číslo účtu daňového úradu. Číslo účtu nie je konštantné, každý daňovník má iné a musí si ho sám poskladať.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane je nasledovný:

 1. do generátora OÚD vložte svoje DIČ alebo rodné číslo;
 2. opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD;
 3. OÚD vložte do generátora IBAN;
 4. predčíslie zadajte 500208 pre fyzické osoby;
 5. kliknite na Generuj;
 6. daň uhraďte na číslo účtu, ktorý sa vygeneroval v riadku IBAN v generátore;
 7. variabilný symbol uveďte: 1700992021.

Preplatok vypláca daňový úrad maximálne do 40 dní od posledného možného dňa k podaniu daňového priznania. Študent ho môže očakávať do 10. mája.

Kedy študent nemusí podať daňové priznanie?


Keď príjem študenta v roku 2021 neprekročí polovicu nezdaniteľnej položky na daňovníka (4 511,43 €), tj. 2 255.72 €, študent nemusí podať daňové priznanie. Môže však podať dobrovoľne, pretože mu môže vzniknúť preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti.