(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Soka Bau - nemecký dovolenkový fond

28. September 2023

Pri vysielaní zamestnancov na stavebné práce do Nemecka vzniká povinnosť registrácie v nemeckom dovolenkovom fonde Soka Bau. Ako prebieha tento proces?

Čo je fond Soka Bau?


Nemecko je špecifické tým, že nárok na dovolenku zamestnancov pracujúcich v oblasti stavebníctva funguje na inom princípe, ako v ostatných pracovných odvetviach. Špecifickosť spočíva v tom, že nárok na dovolenku riadi - spravuje nemecký fond Soka Bau.


Účel dovolenkového fondu Soka Bau


Nemecký dovolenkový fond vznikol preto, aby zamestnanci pracujúci v oblasti stavebníctva nestratili nárok na čerpanie dovolenky. K tomu by mohlo dôjsť z dôvodu častých zmien zamestnania na stavbách či z dôvodu obmedzenia pracovať v zimných mesiacoch. Hlavným účelom je zabezpečiť zamestnancom rovnocenný nárok na čerpanie dovolenky.

Registrácia v Soka Bau


Každý zamestnávateľ, ktorý v Nemecku vykonáva činnosť v oblasti stavebníctva, je povinný registrovať seba a svojich zamestnancov do fondu Soka Bau.

Povinnosť registrácie sa vzťahuje na:

 • zamestnávateľa, ktorý vysiela zamestnancov na stavebné práce do Nemecka,
 • vyslaných zamestnancov vykonávajúcich stavebné práce v Nemecku (zamestnancov registruje do Soka Bau zamestnávateľ).

Od registrácie vo fonde Soka bau sú oslobodení zamestnávatelia, ktorých vykonávaná činnosť nesúvisí so stavebníctvom (napr. inštalatérske práce, elektroinštalačné práce atď.)


Proces registrácie vo fonde Soka Bau pozostáva z týchto krokov:

 • Zamestnávateľ odošle do fondu Soka Bau prihlášku ešte pred zahájením práce v Nemecku. Prihlášku je možné odoslať 3 spôsobmi:

  • elektronicky - na e-mailovú adresu aev@soka-bau.de,
  • elektronicky - prostredníctvom online formulára,
  • poštou - na adresu: SOKA-BAU, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK), Bereich Arbeitnehmer-Entsendeverfahren (AEV), Wettinerstraße 7, 65179 Wiesbaden, Germany.


 • Soka Bau skontroluje, či je zamestnávateľ skutočne povinný registrovať sa a následne mu pridelí číslo zamestnávateľa, ktoré bude používať pri komunikácii s ním.
 • Zamestnávateľ odošle fondu Soka Bau príslušné formuláre za seba a za zamestnancov.
 • Soka Bau zaeviduje doručené údaje.

Povinnosti zamestnávateľa po registrácii:

 • zasielať fondu Soka Bau mesačný elektronický výkaz - najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca (Soka Bau skontroluje mesačný výkaz a vypočíta nárok na dovolenku pre zamestnancov),
 • hradiť príspevky do fondu - najneskôr do 28. dňa nasledujúceho mesiaca.


Postup pri poskytnutí dovolenky zamestnancovi počas vyslania do Nemecka


Zamestnávateľ:

 • poskytne zamestnancovi dovolenku,
 • vyplatí zamestnancovi náhradu za dovolenku,
 • nahlási fondu Soka Bau poskytnutú dovolenku v nasledujúcom mesačnom výkaze.

Fond Soka Bau:

 • skontroluje mesačný výkaz,
 • preplatí zamestnávateľovi vyplatenú náhradu za dovolenku (ak má zamestnávateľ uhradené všetky príspevky do fondu),
 • informuje zamestnávateľa a zamestnanca o stave dovolenkového konta.

Výška príspevkov do fondu


Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca príspevok do dovolenkového fondu vo výške 15,20 % z hrubej mzdy.

Zamestnávateľ je povinný dodržať zákonom stanovenú minimálnu mzdu v Nemecku u vyslaných zamestnancov. To znamená, že vyslaný zamestnanec nemôže mať nižšiu mzdu, ako je stanovená minimálna mzda v Nemecku pre daný rok.


Ďalšie ohlasovacie povinnosti zamestnávateľa voči fondu Soka Bau


Zamestnávateľ je povinný informovať Soka Bau aj o:

 • zmene adresy firmy,
 • zmene právnej formy,
 • zmene bankových údajov,
 • prihlásení a odhlásení zamestnancov,
 • odhlásení živnosti,
 • zmene adresy zamestnanca,
 • zamestnávaní stážistov.

Potrebujete pomoc s vybavením registrácie do Soka Bau? Obráťte sa na nás.

Mám záujem o konzultáciu