Odchádzate za prácou do Nemecka? Nezabudnite na povinnosti voči slovenským úradom

Aktualizovaný: 9. Apríl 2024
Publikovaný: 28. Február 2022

Pred odchodom za prácou do Nemecka za určitých okolností vznikajú odhlasovacie/ohlasovacie povinnosti voči úradom v domovskej krajine. Aké úrady je potrebné navštíviť?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni


Zamestnanec

Ak ste boli pred odchodom do zahraničia zamestnaný, nemáte voči Sociálnej poisťovni odhlasovaciu povinnosť, pretože po skončení pracovného pomeru vás zo sociálneho poistenia odhlásil zamestnávateľ. Zároveň nemáte ani povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, že idete pracovať do Nemecka.


SZČO

Voči Sociálnej poisťovni nemáte žiadnu odhlasovaciu, ani ohlasovaciu povinnosť. Sociálna poisťovňa je o vzniku vášho zamestnania v zahraničí informovaná vašou domovskou zdravotnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa vás po vzniku sociálneho poistenia v zahraničí informuje o zániku poistenia v domovskej krajine. Oznámenie o jeho zániku vám Sociálna poisťovňa zašle poštou do 20 dní od zániku poistenia. Vznikla vám ako SZČO v domovskej krajine povinnosť platiť odvody? V tom prípade ste povinný platiť ich až do času, kým vám Sociálna poisťovňa neoznámi zánik poistenia!

Ak vám vznikne pracovný pomer v Nemecku, pričom v domovskej krajine naďalej vykonávate činnosť ako SZČO, musíte Sociálnu poisťovňu požiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy. O určenie uplatniteľnej legislatívy žiadate prostredníctvom tlačiva “Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch”.

Nezamestnaný

Ak ste boli pred odchodom do Nemecka nezamestnaný, nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadnu odhlasovaciu, ani ohlasovaciu povinnosť.

Dobrovoľne poistená osoba

Odhlášku do Sociálnej poisťovne podáva len dobrovoľne poistená osoba. Nie je to však povinné, keďže po vzniku nového sociálneho poistenia v Nemecku automaticky dochádza k zániku dobrovoľného poistenia. Ale pozor! Automaticky zaniká len dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Dobrovoľné dôchodkové poistenie nezanikne automaticky po vzniku nového sociálneho poistenia, preto je potrebné platiť ho naďalej, alebo sa musíte odhlásiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni


Zamestnanec

Aj v tomto prípade platí, že ak ste boli zamestnaný, zo zdravotnej poisťovne vás po skončení pracovného pomeru odhlásil váš zamestnávateľ a tým pádom vám nevzniká žiadna odhlasovacia povinnosť. Dôležité je však informovať zdravotnú poisťovňu o práci v zahraničí, aby vám nevznikol dlh na poistnom a aby ste sa tak nedostali do registra dlžníkov. Za porušenie povinností, resp. za neohlásenie práce v Nemecku by vám mohla byť udelená aj pokuta zo strany zdravotnej poisťovne.

Pobyt a s ním súvisiaci vznik pracovného pomeru v Nemecku je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní od odchodu do zahraničia prostredníctvom EÚ formulára E104, kde označíte „Zánik verejného zdravotného poistenia“. Nový doklad, resp. kópiu nového preukazu priložíte k formuláru.

SZČO
SZČO, ktorej vznikne pracovný pomer v Nemecku, má voči zdravotnej poisťovni v domovskej krajine tieto povinnosti: odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne prostredníctvom tlačiva “Odhláška poistenca” do 8 dní od odchodu do Nemecka doručiť zdravotnej poisťovni doklad o vzniku zamestnania v Nemecku (napr. pracovnú zmluvu, alebo potvrdenie o pracovnom pomere od zamestnávateľa)

Nezamestnaný

Ak ste boli pred odchodom do Nemecka nezamestnaný, je potrebné informovať zdravotnú poisťovňu o vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Zároveň je potrebné predložiť zdravotnej poisťovni dokumenty preukazujúce vznik pracovného pomeru a vznik zdravotného poistenia v Nemecku, resp. pracovnú zmluvu a potvrdenie o zdravotnom poistení v Nemecku. Ak neoznámite zdravotnej poisťovni vznik pracovného pomeru v Nemecku, vznikne vám dlh na poistnom.

Prečítajte si aj:

Práca v Nemecku od A do Z

Našli ste si prácu v Nemecku alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Nemecka?

Práca v Nemecku od A do Z


Povinnosti voči úradu práce


Zamestnanec/SZČO

Ak ste boli pred odchodom do Nemecka zamestnaný, príp. SZČO, nemáte žiadnu povinnosť voči úradu práce. Oznamovaciu a odhlasovaciu povinnosť máte za predpokladu, že:

  • poberáte niektorú zo štátnych sociálnych dávok (napr. prídavky na deti),
  • ste evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný a je vám vyplácaná dávka v nezamestnanosti.

Za týchto okolností je potrebné oznámiť úradu práce, že odchádzate za prácou do Nemecka a zároveň sa musíte odhlásiť z evidencie nezamestnaných.

Povinnosti voči daňovému úradu


Zamestnanec

Voči daňovému úradu nemáte pred odchodom za prácou do Nemecka žiadnu odhlasovaciu, ani ohlasovaciu povinnosť.

SZČO

Ak vám v Nemecku vznikne pracovný pomer, nemáte v súvislosti s daňovým úradom žiadnu odhlasovaciu, ani ohlasovaciu povinnosť. Ak v Nemecku pôsobíte ako SZČO, riadite sa nemeckou legislatívou. Nezabudnite na podanie nemeckého daňového priznania.

Nezamestnaný

Voči daňovému úradu nemáte žiadnu odhlasovaciu, ani ohlasovaciu povinnosť.

Zamestnanec má však povinnosť zdaniť svoje celosvetové príjmy v domovskej krajine ak je daňovým rezidentom SR. Do daňového priznania teda uvedie aj príjmy z Nemecka.

K tomu, aby tieto príjmy neboli zdanené dvakrát, v daňovom priznaní sa využije jedna z metód na zamedzenie dvojitého zdanenia:

  1. Metóda zápočtu dane: ak príjem plynie z nemeckej živnosti
  2. Metóda vyňatia príjmu: ak príjem plynie zo zamestnania, príp. z dohody

Ak je zamestnanec daňovým nerezidentom SR, tj. stal sa z neho rezident Nemecka, na Slovensku prizná iba príjem zo SR a daňové priznanie podá ako nerezident. V Nemecku podá daňové priznanie podľa nemeckej legislatívy.

Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania? Naši odborníci na dane vám radi pomôžu.

Chcem vyplniť daňové priznanie