Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Írsko

Aktualizovaný: 1. Február 2024
Publikovaný: 20. Február 2022

Slováci v Írsku pracujú najmä v gastronómii, priemysle, na stavbách a v ďalších odvetviach.

V Írsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody,
  • z podnikania.

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje írsky Employment Detail Summary, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.


  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v Employmente na riadku s názvom Gross pay.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku v Employmente na riadku s názvom Income Tax paid.
  • Do riadku Sociálne poistné opíšte sumu uvedenú v Employmente na riadku s názvom Employee PRSI paid.
  • Do riadku Zdravotné poistenie napíšte sumu uvedenú v Employmente na riadku s názvom USC paid.


Na príjem zo zamestnania v Írsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.


Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z írskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Írska.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či írska legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Írsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v Írsku sa v SR „započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.

Spracujte si daňové priznanie v jednoduchej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie


Potrebujete daňové priznanie v Írsku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť írske daňové priznanie