Dvojitá domácnosť / Doppelhaushalt v nemeckom zdanení

Aktualizovaný: 14. Február 2024
Publikovaný: 30. Október 2020

V súvislosti s prácou v Nemecku často nastáva situácia, kedy zamestnanec vedie okrem domácnosti v domovskej krajine aj domácnosť v mieste zamestnania. Dochádzka tak k dvojitému vedeniu domácnosti, ktoré je za určitých podmienok možné odpočítať v nemeckom daňovom priznaní.

Čo je dvojitá domácnost, resp. Doppelhaushalt?


Pojem dvojitá domácnosť (doppelhaushalt) znamená, že zamestnanec z profesionálnych dôvodov udržiava druhý domov. Jednu domácnosť teda vedie na Slovensku a druhú v Nemecku. Dodatočné náklady súvisiace s vedením druhej domácnosti (napr. náklady na sťahovanie, na ubytovanie, cestovné náklady a ďalšie) môžu byť v daňovom priznaní odpočítané. Pre uplatnenie nákladov musia byť splnené určité podmienky.

Podmienky vedenia dvojitej domácnosti


Uznanie dvojitej domácnosti a nákladov spojených s jej vedením môžu byť v nemeckom daňovom priznaní odpočítané, ak:

 • sú splnené profesijné dôvody:
  • druhá (nemecká) domácnosť vznikla z dôvodu zamestnania v Nemecku,
  • zamestnanec využíva druhů domácnosť v mieste zamestnania,
  • druhá domácnosť výrazne znižuje dobu cestovania do práce.


 • zamestnanec udržiava domácnosť aj v domovskej krajine (vlastný, alebo prenajatý byt/dom): popri nemeckej domácnosti je udržiavaná aj domácnosť v domovskej krajine a zamestnanec sa finančne podieľa na jej nákladoch. Do januára 2023 platilo pravidlo, kedy bol zamestnanec povinný hradiť min. 10 % nákladov za domovskú domácnosť. Rozhodnutím finančného súdu z 12. januára 2023 bol zákon upravený a nestanovuje už pevnú výšku príspevku. Nové nariadenie určuje iba to, že výška príspevku nesmie byť nápadne neprimeraná.

 • hlavná domácnosť je centrom životných záujmov zamestnanca.

Za vlastnú domácnosť sa nepovažuje izba u rodičov bez spoluúčasti na nákladoch ani bezplatne pridelený byt.


Uplatnitelné výdavky v daňovom priznaní


Ak sú splnené podmienky na vedenie dvojitej domácnosti, v daňovom priznaní je možné uplatniť tieto výdavky:

 • Náklady na stahovanie - je možné uplatniť v plnej výške s preukázaním dokladu alebo s využitím paušálu. Paušálna čiastka sa vzťahuje na daňovníka, ktorý sa sťahuje a k nej sa pripočítava čiastka na partnera a deti, ktoré sa sťahujú s ním. V daňovom priznaní za rok 2023 platí paušálna čiastka 886 € na daňovníka a 590 € za každú ďalšiu osobu (čiastka je platná od r. 2022).

 • Náklady na ubytovanie - v maximálnej výške 1 000 €. Patrí sem napr. nájomné, elektrina či daň z bytu.

 • Cestovné náklady - náklady na „rodinné cesty” medzi pracoviskom a hlavnou domácnosťou je možné uplatniť raz týždenne paušálom 0,30 € za prvých 20 km. Za každý ďalší kilometer sa čiastka zvyšuje na 0,38 €. Pri využití verejnej dopravy (napr. vlak, autobus) môže daňovník uplatniť reálne vynaložené náklady na prepravu (s predložením účteniek).

 • Dodatočné náklady na stravovanie - náklady spojené so stravovaním môže daňovník uplatniť počas prvých 3 mesiacov dvojitej domácnosti s paušálnou sadzbou:

  • 28 €/deň - v prípade 24-hodinovej neprítomnosti v hlavnej domácnosti (v domovskej krajine),
  • 14 €/deň - viac ako 8 hodín a menej ako 24 hodín mimo hlavnej domácnosti,
  • 14 €/deň - deň príjazdu a deň odchodu.
 • Ostatné náklady na prevádzku druhej (nemeckej) domácnosti - medzi ostatné náklady patrí nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to napr. nábytok, chladnička, práčka. Odpočet je možný v paušálnej čiastke 5 000 €, alebo aj viac s preukázaním dokladov.

Prečítajte si aj:

Práca v Nemecku verzus daňové priznanie

Máte povinnosť podať nemecké daňové priznanie v Nemecku? Aké sú náležitosti súvisiace s daňovým priznaním?

Práca v Nemecku verzus daňové priznanie


Kde uviesť náklady na dvojitú domácnosť?


Od roku 2024 sa náklady na vedenie dvojitej domacnosti (v daňovom priznaní za rok 2023) uvádzajú v samostatnej prílohe N daňového priznania - Správa dvojitej domácnosti.


Pre uplatnenie zliav za dvojitú domácnosť je k daňovému priznaniu potrebné doložiť dokumenty preukazujúce miesto pobytu v hlavnej domácnosti, a to napr:

 • vlastnícka zmluva na nehnuteľnosť,
 • nájemná zmluva,
 • hypotéka.

Dokumenty musia byť úradne preložené do nemčiny.


So spracovaním nemeckého daňového priznania vám radi pomôžeme. Obráťte sa na našich odborníkov, ktorý vám zariadia vrátenie daní s uplatnením všetkých daňových zliav.

Kontaktujte nás