(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Rakúsko

Aktualizovaný: 17. Február 2023
Publikovaný: 19. Február 2022

V susednom Rakúsku pracuje veľa Slovákov, najmä na stavbách alebo ako opatrovateľky.

V Rakúsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania,
  • z podnikania.

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje rakúsky Lohnzettel, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v Lohnzetteli na riadku 210.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku v Lohnzetteli na riadku 260.
  • Z Lohnzettelu opíšete súčet riadkov 225 a 230 do riadku so sociálnym poistným. Táto čiastka zahrňuje sociálne aj zdravotné poistné.
  • Do riadku ohľadom zdravotného poistenia uvediete nulu.

Na príjem zo zamestnania v Rakúsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z rakúskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Rakúska.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte iba v prípade, keď je čistý príjem (hrubý príjem mínus výdavky) vyšší ako 11 000 €. Keď je nižší, daň sa v Rakúsku neplatí. Pri vyšších príjmoch vychádzajte z rakúskeho daňového priznania.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Rakúsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v Rakúsku sa v SR “započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.

Spracujte si daňové priznanie v jednoduchej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie


Potrebujete daňové priznanie v Rakúsku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť rakúske daňové priznanie