(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Formulár L16 tzv. Lohnzettel

24. Máj 2019

Formulár L16 tzv. Lohnzettel Z Rakúska. Na čo slúži a z čoho sa skladá? Čo robiť, keď ho zamestnávateľ nechce vydať?

Lohnzettel je rakúsky ekvivalent slovenského potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti. Je to podklad, kde sú zhrnuté všetky položky príjmu, odvodov a preddavkov na daň. Z neho vychádzate pri vyplňovaní daňového priznania. Tvorí základ pre výpočet daňovej povinnosti a pre určenie výšky vrátenej dane.

Lohnzettel vystaví zamestnávateľ zamestnancom po skončení daňového roka, čo je vždy ku koncu kalendárneho roka, najneskôr do konca februára nasledujúceho roka elektronicky. Tento dokument vám náleží aj vtedy, ak pracovný pomer trval menej ako 1 rok.

Skladá sa z troch častí:

Všeobecná časť obsahuje:

 • číslo rakúskeho daňového úradu
 • sociálny status pracovníka
 • druh uzavretia pracovného pomeru (na dobu určitú alebo neurčitú)
 • nárok na daňový bonus na dieťa
 • zvýšený bonus u poberateľov dôchodkov
 • príslušnosť k obci
 • štátna príslušnosť
 • údaje o vystavovateľovi (zamestnávateľovi)

Daňová časť obsahuje:

 • všetky príjmy (vrátane nadčasov, prémií, príplatkov, vyrovnávacích súm, náhrady dovolenky)
 • príplatky za nadčasy
 • prácu počas štátnych sviatkov a víkendov, ktoré nepodliehajú zdaneniu
 • iné príjmy pred odpočítaním šestiny ročného príjmu
 • príspevky do sociálnej poisťovne
 • nezdaniteľná suma u zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
 • iné odvody (práca v zahraničí; pomoc v rozvojových krajinách; náklady na cestovné do zamestnania, nevyplatené dobrovoľné príspevky; odvody oslobodené od zdanenia; odvody podliehajúce zdaneniu)
 • daň z príjmu
 • príspevky zamestnávateľa do zahraničných dôchodkových poisťovní
 • zohľadnená nezdaniteľná suma
 • cirkevná daň
 • náklady na cestovné na Slovensko
 • počet odpracovaných mesiacov

Sociálna časť obsahuje:

 • kód sociálnej poisťovne
 • pridelené číslo konta zamestnávateľa
 • obdobie poistenia
 • nárokovanie na vyplatenie mimoriadnej sumy
 • sociálny status zamestnanca
 • výška zaplatených príspevkov do sociálnej poisťovne
 • vymeriavací základ
 • doba platenia príspevkov do sociálnej poisťovne
 • adresa zamestnávateľa
 • obec
 • štát

Poznámka:

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť výšku vašich príjmov príslušnému daňovému úradu v Rakúsku. Musí tak urobiť do konca januára nasledujúceho roka. Ak pracovný pomer trval kratšiu dobu ako jeden rok, musí zamestnávateľ túto informáciu nahlásiť rakúskemu daňovému úradu do jedného mesiaca od ukončenia pracovnej zmluvy. Výnimkou je len ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov.

V prípade, že vám zamestnávateľ Lohnzettel nechce vystaviť alebo ho jednoducho nevystaví, k výpočtu dane postačia aj výplatné pásky. Slúžia ako akceptovaná náhrada Lohnzettelu.


Týka sa vás to? Využite výhody rakúskeho daňového systému. S našou aplikáciou zvládnete vyplniť rakúske daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Pre získanie príspevkov vám pošleme aj formulár L1i.

Ziskajte_chybajuce_dokumenty