Formulár L16 tzv. Lohnzettel

Aktualizovaný: 10. November 2023
Publikovaný: 24. Máj 2019

Počas práce v Rakúsku je zamestnávateľ povinný vystaviť zamestnancovi Formulár L16 tzv. Lohnzettel. K čomu slúži a čo obsahuje?

Formulár L16 (Lohnzettel)


Lohnzettel je rakúsky ekvivalent slovenského potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti. Je to podklad, ktorý slúži k vyplneniu daňového priznania. Obsahuje výšku príjmu, odvodov a zálohy na daň za predchádzajúce daňové obdobie.


Okrem osobných údajov zamestnanca (meno, rodné číslo a adresa) sa formulár skladá z troch častí:

 • všeobecná,
 • daňová,
 • sociálna.

Lohnzettel tvorí základ pre výpočet daňovej povinnosti a pre určenie výšky vrátenej dane.


Všeobecná časť obsahuje:

 • číslo rakúskeho daňového úradu,
 • sociálny status pracovníka,
 • druh pracovného pomeru (na dobu určitú alebo neurčitú),
 • nárok na daňový bonus na dieťa,
 • zvýšený bonus u poberateľov dôchodkov,
 • príslušnosť k obci,
 • štátna príslušnosť,
 • údaje o zamestnávateľovi.

Daňová časť obsahuje:

 • všetky príjmy (vrátane nadčasov, prémií, príplatkov, vyrovnávacích súm, náhrady dovolenky),
 • príplatky za nadčasy,
 • prácu počas štátnych sviatkov a víkendov, ktoré nepodliehajú zdaneniu,
 • iné príjmy pred odpočítaním šestiny ročného príjmu,
 • príspevky do sociálnej poisťovne,
 • nezdaniteľná suma u zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
 • iné odvody (práca v zahraničí; pomoc v rozvojových krajinách; náklady na cestovné do zamestnania, nevyplatené dobrovoľné príspevky; odvody oslobodené od zdanenia; odvody podliehajúce zdaneniu),
 • daň z príjmu,
 • príspevky zamestnávateľa do zahraničných dôchodkových poisťovní,
 • zohľadnená nezdaniteľná suma,
 • cirkevná daň,
 • náklady na cestovné na Slovensko,
 • počet odpracovaných mesiacov.
Prečítajte si aj:

Vrátenie dane z Rakúska. Formulár L1i.

Ak pracujete, alebo ste pracovali v Rakúsku a podávate rakúske daňové priznanie, budete musieť doložiť niekoľko príloh. Jednou z nich je aj formulár L1i – Erklärung zur Arbeitnehmer Innenveranlagung.

Vrátenie dane z Rakúska. Formulár L1i.


Sociálna časť obsahuje:

 • kód sociálnej poisťovne,
 • pridelené číslo konta zamestnávateľa,
 • obdobie poistenia,
 • nárokovanie na vyplatenie mimoriadnej sumy,
 • sociálny status zamestnanca,
 • výška zaplatených príspevkov do sociálnej poisťovne,
 • vymeriavací základ,
 • doba platenia príspevkov do sociálnej poisťovne,
 • adresa zamestnávateľa,
 • obec,
 • štát.


Získanie formulára


Lohnzettel vám zamestnávateľ vystaví v elektronickej forme po skončení daňového roka, najneskôr však do konca februára nasledujúceho roka. Dokument vám prináleží aj vtedy, ak pracovný pomer trval kratšie ako 1 rok.

Pri strate formulára môžete zamestnávateľa požiadať o vystavenie kópie dokumentu.


Zamestnávateľ je povinný nahlásiť výšku vašich príjmov príslušnému daňovému úradu Finanzamt. Musí tak urobiť v lehote:

 • do konca februára nasledujúceho roka - pri elektronickom hlásení,
 • do konca januára nasledujúceho roka - pri papierovom hlásení (iba v prípade, že nie je možné uskutočniť elektronické hlásenie).

Zamestnávateľ je povinný vystaviť Lohnzettel v priebehu roka, ak bol pracovný pomer ukončený pred koncom kalendárneho roka. Vtedy musí byť formulár vystavený do jedného mesiaca od skončenia pracovnej zmluvy. Výnimkou je iba skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov.

Potrebujete pomôcť so získaním formulára L16, príp. s iným dokumentom potrebným k vráteniu dane?

Napíšte nám