(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Fakturácia služieb do inej krajiny EÚ osobe registrovanej k DPH a papierovanie s ňou spojené

10. Máj 2023

Ak ste ako SZČO dostali ponuku na poskytovanie služieb do inej krajiny EÚ zdaniteľnej osobe, je potrebné pripraviť sa na „papierovanie“ spojené s fakturáciou do zahraničia. Jednou faktúrou to zďaleka nekončí.

Pri poskytovaní služieb zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EÚ, keď miesto plnenia je v inej krajine EÚ, sa SZČO pred dňom poskytnutia služby bez ohľadu na výšku fakturovanej čiastky musí registrovať na tzv. osobu registrovanú k DPH. Tou sa stáva na základe registrácie na daňový úrad, keď ešte pred dodaním služby do EU.

Príklad:
Eva dostane zákazku v Českej republike od firmy sídliacej v Brne na dodanie IT služieb. Eva má slovenskú živnosť, nie je platiteľom DPH. Ako vyplní prihlášku na registráciu k dani z pridanej hodnoty ako osoba registrovaná k DPH? Aké povinnosti jej plynú z fakturácie do zahraničia?

Odpoveď:
Pred dňom poskytnutia služby do Českej republiky sa Eva musí stať osobou registrovanou k DPH. Za každý mesiac, v ktorom poskytne službu do inej krajiny EÚ musí podať súhrnný výkaz k DPH do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. V mesiaci, v ktorom nedodá službu do zahraničia, súhrnný výkaz nepodáva.


Osoba registrovaná k DPH podáva daňové priznanie k DPH iba v prípadoch, keď jej vzniká povinnosť priznať daň. Keď poskytuje službu zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EÚ, osoba registrovaná k DPH len oznamuje v súhrnnom výkaze, že príjemca služby je povinný priznať daň, ale osobe registrovanej k DPH nevzniká povinnosť odviesť daň v SR. Preto osoba registrovaná k DPH nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Ako sa registrovať k DPH ako osoba registrovaná k DPH?


Osoba, ktorá plánuje dodať službu do iného členského štátu EÚ, sa musí zaregistrovať na daňovom úrade prostredníctvom tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia ešte pred dodaním služby do zahraničia.

V tlačive vyplní:

Identifikáciu daňovníka:

 • daňové identifikačné číslo (DIČ) – ak má daňovník pridelené IČ DPH (najmä SZČO). Ak daňovník nedisponuje DIČ, vyplní IČO alebo rodné číslo.
 • zaškrtne, či je fyzickou alebo právnickou osobou,
 • druh dane, ku ktorej sa žiada registrácia - zaškrtne daň z pridanej hodnoty a zároveň zaškrtne aj tuzemská alebo zahraničná osoba,
 • daňový subjekt – fyzická osoba vyplní údaje pre fyzickú osobu, a to: meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresu sídla alebo trvalého bydliska.

Na strane 3 vyplní počet príloh 1 a dátum.

V prílohe č. 1 zaškrtne poslednú možnosť: Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty. Prihlášku na registráciu pošle elektronicky alebo cez službu E-podanie.

Aké povinnosti má osoba registrovaná k DPH?


Osoba registrovaná k DPH má povinnosť podať mesačný súhrnný výkaz pre EÚ. V prípade poskytnutia služby platiteľovi DPH do iného štátu EÚ za mesiace, kedy neposkytuje službu do inej krajiny EÚ, nulový výkaz nepodáva.

Súhrnný výkaz


Súhrnný výkaz je možné podať iba elektronicky. Súhrnný výkaz sa podáva v eurách (hoci je príjem v inej mene). Pre príjem v cudzej mene je rozhodujúci kurz devízového trhu vyhlásený Národnou bankou Slovenska k dátumu vzniku povinnosti priznať daň. Zaokrúhľuje sa matematicky na celé eurá. Termín pre podanie je za každý kalendárny mesiac do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Teda napr. pri príjmoch za mesiac apríl sa súhrnný výkaz musí podať do 25. mája toho istého roku.

Ak 25. v mesiaci padne na víkend alebo štátny sviatok, podanie sa posúva na najbližší pracovný deň.

Vyplnenie elektronického formulára


Súhrnný výkaz vyplní takto:

 1. doplní sa IČ DPH a obdobie (mesiac/štvrťrok/rok),
 2. meno a priezvisko fyzickej osoby,
 3. adresa sídla alebo trvalého pobytu + kontakt (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefón, e-mail),
 4. celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku (v eurách)

Ďalšia časť súhrnného výkazu sa skladá z 2 dielov. Vypĺňa sa iba prvý diel. Druhý diel sa vypĺňa iba v prípade, ak boli v riadnom alebo v opravnom súhrnnom výkaze chyby, alebo ak ide o dodanie tovaru v režime call-off-stock. Druhý diel sa vypĺňa iba v prípade dodatočného súhrnného výkazu.

 1. diel - doplní sa kód krajiny, do ktorej fyzická osoba dodala tovar alebo službu. Kódy krajín sú nasledovné:
Kód Krajina Kód Krajina
 AT Rakúsko  BE  Belgicko
BG Bulharsko CY Cyprus
 CZ  Česká republika DE  Nemecko
 DK Dánsko EE Estónsko
EL Grécko ES  Španielsko
FI Fínsko FR Francúzsko
 GB Veľká Británia HR  Chorvátsko
 HU Maďarsko IE Írsko
 IT Taliansko LT Litva
LU Luxembursko LV Lotyšsko
 MT Malta NL Holandsko
PL Poľsko PT Portugalsko
SE Švédsko SI Slovinsko
Zdroj: Finančná správa SR


 1. Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte,
 2. hodnota tovarov a služieb v eurách - pre prepočet z cudzej meny je potrebné použiť prepočet podľa NBS,
 3. kód plnenia:
Kód Popis plnenia
 0  ostatné dodávky tovaru
1 trojstranné obchody
 2  služby

Tip: Ak fyzická osoba dodala službu alebo tovar do viacerých krajín, uvedie do súhrnného výkazu všetky krajiny pridaním krajiny cez tlačidlo pridať.

Príklad:
Eva dodala IT služby pre brnenskú firmu. Vystavila 2 faktúry za mesiac január v celkovej hodnote 125 000 Kč. Ako vyplní súhrnný výkaz?

Riešenie:
Evin súhrnný výkaz bude vyzerať takto:

Čo robiť v prípade, že osoba registrovaná k DPH urobí chybu v súhrnnom výkaze?


Ak osoba registrovaná k DPH podala súhrnný výkaz s chybou, vo výkaze preklikne druh súhrnného výkazu z riadneho na opravný.

Ako opraviť chybu?


Chyba sa opraví takto:

 • druh súhrnného výkazu sa opraví z riadneho na opravný,
 • urobia sa opravy, kde je to nutné.

Opravený súhrnný výkaz osoba registrovaná k DPH podá opäť elektronicky. Na opravný výkaz sa bude prihliadať ako na riadne podaný.

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book