(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Fakturace služeb do jiné země EU osobě povinné k DPH a papírování s ní spojené

4. květen 2022

Pokud jste jako OSVČ dostali nabídku na poskytování služeb do jiné země EU osobě povinné k dani, je potřeba se připravit na „papírování” spojené s fakturací do zahraničí. Jednou fakturou to zdaleka nekončí.

Při poskytování služeb osobě povinné k dani do jiného členského státu EU, v případě, kdy místo plnění je v jiné zemi EU, se OSVČ ke dni prvního poskytnutí služby bez ohledu na výši fakturované částky stává tzv. identifikovanou osobou. Tou se stává, když dodává službu do EU.

Příklad:

Eva dostane zakázku na Slovensku od firmy sídlící v Bratislavě na dodání IT služeb. Eva má českou živnost, není plátce DPH. Jak vyplní přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty jako identifikovaná osoba? Jaké povinnosti jí plynou z fakturace do zahraničí?

Dnem poskytnutí služby na Slovensko se Eva stává identifikovanou osobu, musí se registrovat do 15 dnů k DPH jako identifikovaná osoba. Za každý měsíc, ve kterém poskytne službu do jiné země EU musí podat souhrnné hlášení k DPH.

Identifikovaná osoba podává daňové přiznání k DPH pouze v případech, kdy jí vzniká povinnost přiznat daň. V situacích, kdy identifikovaná osoba poskytuje službu osobě povinné k dani do jiného členského státu EU, identifikovaná osoba jen oznamuje v souhrnném hlášení, že příjemce služby je povinen přiznat daň, ale identifikované osobě nevzniká povinnost daň v ČR odvést. Proto nemá identifikovaná osoba povinnost podat daňové přiznání.

Jak se registrovat k DPH jako identifikovaná osoba?


Osoba, která dodala službu do jiného členského státu EU, se musí zaregistrovat na finančním úřadě prostřednictvím tiskopisu Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty do 15 dnů od data, kdy se stala identifikovanou osobou (poskytnutí služby s místem plnění v jiné zemi EU).

V tiskopisu vyplní:

Identifikaci poplatníka

 • místně příslušný finanční úřad – Finančnímu úřadu pro.
 • územní pracoviště v, ve, pro – uvede se územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu. Většinou je spis vedený v místě trvalého bydliště.
 • adresa – trvalé bydliště u občanů České republiky nebo adresa hlášeného místa pobytu u cizinců.
 • daňové identifikační číslo (DIČ) – pokud má poplatník přidělené DIČ (zejména OSVČ). Pokud DIČ poplatník nedisponuje, vyplní IČ nebo rodné číslo.
 • typ registrace – fyzická osoba zaškrtne pole identifikovaná osoba (pole uprostŕed formuláře).
  • typ daňového subjektu – fyzická osoba vyplní údaje pro fyzickou osobu, a to: příjmení, rodné příjmení, jméno, titul (pokud má), rodné číslo, adresu, e-mail a telefon.

Registrační údaje

 • datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace – zde se uvádí datum, kdy se fyzická osoba stala identifikovanou osobou. To znamená, že toto je den pořízení zboží ze zahraničí nebo den přijetí nebo poskytnutí služby do zahraničí.
 • důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH – zde se uvádí přesný paragraf zákona s uvedením písmena odpovídajícího důvodu registrace identifikované osoby. Identifikovaná osoba uvede jeden z níže uvedených paragrafů. Pro případ registrace identifikované osoby v návaznosti na poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě EU se uvádí §6i.
Paragraf Popis paragrafu
§ 6g pořízení zboží z jiného státu EU
§ 6h přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku (z EU nebo z třetí země)
§ 6i poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1
§ 6j poskytování vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)
§ 6k bude pořizovat zboží z jiného státu EU – dobrovolná registrace předem
§ 6l bude přijímat služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku (z EU nebo z třetí země) nebo bude poskytovat služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 – dobrovolná registrace předem
 • částka obratu za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – u identifikované osoby se nevyplňuje.
 • datum zrušení předchozí registrace k DPH – toto pole uvádí pouze poplatníci, kteří v minulosti měli zřízenou registraci k DPH případně byli identifikovanými osobami. Pokud je tato první registrace, toto pole poplatník nevyplňuje.
 • důvod dobrovolné registrace – vyplňuje se pouze u dobrovolné registrace k DPH. U identifikované osoby se nevyplňuje.
 • předpokládaná částka ročního obratu při dobrovolné registraci plátce – identifikovaná osoba nevyplňuje.
 • registrace v jiných členských státech EU – DIČ – vyplní se pouze v případě, pokud je fyzická osoba registrována k DPH i v jiném státě EU. Identifikovaná osoba nevyplňuje.

Stranu č. 2 identifikovaná osoba vyplňuje pouze v části Prohlášení, kde uvede:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • datum
 • podpis do určeného pole

Přihlášku k registraci pošle elektronicky.

Jaké povinnosti má identifikovaná osoba?


Identifikovaná osoba má povinnost podat měsíční souhrnné hlášení pro EU. V případě poskytnutí služby plátci DPH do jiného státu EU v měsících, kdy neposkytuje službu do jiné země EU, nulové hlášení nepodává.

Souhrnné hlášení


Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky. Souhrnné hlášení se podává v českých korunách (byť je příjem v jiné měně) Pro příjem v cizí měně je rozhodující kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k datu vniku povinnosti přiznat daň. Zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru. Termín pro podání je za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Tedy např. při příjmech za měsíc duben se souhrnné hlášení musí podat do 25. května téhož roku.

Vyplnění elektronického formuláře


Souhrnné hlášení se skládá ze tří oddílů:

 • oddíl A. – identifikace daňového subjektu, období, za které je hlášení podáváno (vyplní se položky: finanční úřad, územní pracoviště, měsíc, rok, DIČ, adresa, kontakty),
 • oddíl B. – pro vyplnění souhrnného hlášení:
 • země, do které byla dodávána služba/ze které bylo přijato zboží. Kódy zemí:
Kód Země Kód  Země
AT Rakousko BE Belgie
BG Bulharsko CY Kypr
DE Německo DK Dánsko
EE Estonsko EL Řecko
ES Španělsko FI Finsko
FR Francie GB Velká Británie
HR Chorvatsko HU Maďarsko
IE Irsko IT Itálie
LT Litva LU Lucembursko
LV Lotyšsko MT Malta
NL Nizozemsko PL Polsko
PT Portugalsko SE Švédsko €
SI Slovinsko SK Slovensko
Zdroj: Finanční správa ČR


 • DIČ pořizovatele (protistrany) - uvádí se bez kódu země, bez mezer, čárek a teček.
 • kód plnění:
Kód Popis plnění
0 dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona)
1 přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona)
2 dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba
3 poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby, zde patří příjmy z reklamy od Google nebo Facebooku).


 • počet plnění - kolik transakcí od 1 subjektu proběhlo.
 • hodnota plnění v českých korunách (celková částka od 1 pořizovatele-subjektu).
 • oddíl C. – identifikace a podpis oprávněné osoby.

Příklad:

Eva dodala IT služby pro bratislavskou firmu. Vystavila 2 faktury za měsíc březen v celkové hodnotě 20 000 Kč. Jak vyplní souhrnné hlášení?

Co dělat v případě, že identifikovaná osoba v souhrnném hlášení udělá chybu?


Pokud identifikovaná osoba podala chybné souhrnné hlášení, má povinnost do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat tzv. následné souhrnné hlášení, v němž opraví chyby.

Jak opravit chybu?

Chybu lze opravit těmito způsoby:

 1. vložením nového řádku - pokud původně nebyl uveden,
 2. storno řádku - pokud byl uveden navíc – přeškrtnutí křížkem ve sloupci „storno řádek“ (do tohoto stornovaného řádku se vyplní všechny údaje vyplněné v původním řádku),
 3. oprava údajů řádku z předchozích podání – stornováním původního řádku a vložením nového bezvadného řádku.

Opravené souhrnné hlášení identifikovaná osoba opět odešla na finanční úřad elektronicky.

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.