(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Český rezident - jak zdanit příjmy ze zahraničí?

2. květen 2022

Příjem ze zahraničí je obvykle zdaněn v zahraničí. Kdy musí být zdaněn i v ČR? Jak zamezit dvojímu zdanění? Jak mezinárodní smlouvy a český zákon o daních z příjmů řeší dvojí zdanění příjmů ze zahraničí?

V období podávání daňového přiznání se potýkáme i s českými rezidenty mající příjem ze zdrojů v zahraničí. Obecně platí, že rezident ČR, který pracoval v zahraničí, zdaňuje svůj zahraniční příjem v zahraničí. V daňovém přiznání v ČR pak uvede celosvětové příjmy (české + ze zdrojů v zahraničí).

Jak zdanit příjmy ze zdrojů v zahraničí ve státě rezidence?Zahraniční příjem byl v zahraničí již jednou zdaněn. Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění, jsou mezi většinou ekonomicky vyspělých států světa uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přičemž s každou zemí může být tato smlouva s drobnými změnami. K zamezení dvojímu zdanění se tedy využívají různé metody vyloučení dvojího zdanění. U příjmů v zaměstnání to bývá nejčastěji metoda vynětí s výhradou progrese, kdy se příjmy ze zdrojů v zahraničí nezahrnují do daňového základu, ale použijí se pro volbu sazby daně v souhrnu příjmů.

Metoda vynětí s výhradou progrese v daňovém přiznání

  • průměrná sazba se stanoví ze základu daně před snížením - dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti nesmí klesnout pod 0,
  • při společném zdanění manželů se vynětí rozloží na oba z manželů,
  • u příjmů za více zdaňovacích období se provádí dvakrát.

Od roku 2021 se příjmy ze zahraničí uvádějí v nové příloze č. 3 daňového přiznání.

Postup vyplnění přílohy č. 3

Při použití metody vynětí s výhradou progrese se vyplňují tyto řádky přílohy č. 3 daňového přiznání:

Řádek č. 311 - příjmy po vynětí podle § 6 zákona (ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona).

Řádek č. 312 - příjmy po vynětí podle § 7 až § 10 zákona (ř. 41 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona).

Řádek č. 313 - základ daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí (ř. 311 + ř. 312).

Řádek č. 314 - základ daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí snížený o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky (ř. 313 – ř. 54 – ř. 44).

Řádek č. 315 - sazba celkového daňového zatížení (ř. 57 děleno ř. 56, násobeno stem).

Řádek č. 316 - daň ze základu daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí (ř. 314 násobeno ř. 315, děleno stem).

Zdroj: Finanční správa CZ


Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Přenechte zpracování daní našim specialistům na daně, kteří za vás zpracují daňové přiznání a zařídí vám vrácení daní z Německa. Nebo si můžete zpracovat daňové přiznání sami v online aplikaci.

Chci pomoci s vyplněním daňového přiznání