(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové priznanie: prehľad dôležitých čísel pre rok 2022

2. Január 2023

Rok 2022 priniesol mnohé zmeny v oblasti daní. Veľkou zmenou je aj zmena daňového bonusu na dieťa. Prinášame veľký prehľad dôležitých čísel pre spracovanie daňového priznania za rok 2022.

Príjem zo závislej činnosti


Daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak bol jeho príjem za rok 2022 nižší ako 2 289,63 €. Ak bol príjem zo závislej činnosti tj. zo zamestnania, z brigády (dohody) alebo z podnikania vyšší ako je hranica, daňovník musí podať daňové priznanie.

Rozhodnou čiastkou pre nárok na daňový bonus na dieťa je príjem daňovníka 3 876 €.

Príjem sa aj v roku 2022 zdaňuje 3 sadzbami dane:

 1. 15 % - príjem z podnikania, pričom výška príjmu neprekročí čiastku 49 790 €.
 2. 19 % - príjem zo závislej činnosti (zamestnania, dohody), pričom výška príjmu neprekročí 38 553,01 €, iné príjmy, príjem z podnikania vyšší ako 49 790 €, pričom 19 % sadzba dane sa použije na príjem do výšky 38 553,01 €, zvyšná časť sa bude daniť sadzbou 25 %.
 3. 25 % - príjem z podnikania (časť príjmu), ktorá je vyššia ako 38 553,01 €, príjem zo zamestnania vyšší ako 38 553,01 €.

Nezdaniteľné časti základu dane


V roku 2022 si daňovník môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, čím zníži základ dane. Medzi nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022 patria:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku,
 • daňový bonus na dieťa,
 • daňový bonus na hypotéku,
 • príspevky do DDS (III. pilier).

OnlinePriznanie_sk-08

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odpočet, ktorý si daňovník môže uplatniť sám na seba pri tzv. aktívnych príjmoch. Medzi aktívne príjmy sa zaraďujú príjmy zo zamestnania, dohody a z podnikania.

Ak daňovník nemal aktívny príjem, ale iba pasívny príjem (príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z predaja virtuálnej meny, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z predaja cenných papierov alebo derivátov a iné), nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Rovnako tento nárok nemôžu uplatniť pracujúci dôchodcovia, ktorí boli poberateľmi starobného dôchodku k 1. 1. 2022, hoci majú aktívny príjem.

Suma, ktorú si daňovník môže odpočítať sám na seba, je závislá od jeho príjmov a základu dane. Existujú limity pre tzv. krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Tie určujú, koľko si daňovník môže odpočítať na seba.

Základ dane Maximálna výška odpočtu na daňovníka
0 € - 20 235,97 € 4 579,26 €
20 235,97 € - 38 553,01 € 9 638,25 € mínus ¼ základu dane
38 553,01 € a viac 0 €

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku


Keď má daňovník manžela/manželku, ktorý/á splňuje podmienky dané zákonom pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, môže si uplatniť odpočet v daňovom priznaní aj na manžela/manželku.

Podmienky na uplatnenie zvýhodnenia na manželku


Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, musí manželka splniť aspoň jednu z podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. do 6 rokov, ak je dieťa dlhodobo choré, a zároveň toto dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

smiling_man_piggyback_cheerful_wife_looking_camera

Ak manželka spĺňala aspoň jednu z týchto podmienok iba po časť roka, máte nárok na uplatnenie pomernej časti nezdaniteľnej časti v pomere 1/12 za každý kalendárny mesiac, v ktorom manželka splnila podmienku vzniku nároku. Zároveň platí, že nárok na odpočet na manželku vzniká opäť iba pri aktívnych príjmoch.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je závislá:

 • od príjmu daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie,
 • od vlastného príjmu manželky/manžela, na ktorú/ktorého si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť.

Maximálna výška, ktorú si môžete v daňovom priznaní uplatniť na manželku, je 4 186,75 €.

Ak vaša manželka mala v roku 2022 vlastné príjmy, tieto príjmy sa od nezdaniteľnej časti odpočívajú. To znamená, že ak mala manželka príjem vyšší ako 4 186,75 €, nemáte nárok na toto zvýhodnenie.

Výška základu dane Vlastný príjem manželky Suma nezdaniteľnej časti na manželku
je rovná alebo je nižšia ako 38 553,01 € 0,00 € 4 186,75 € 
je rovná alebo je nižšia ako 38 553,01 € viac ako 0 € 4 186,75 € mínus vlastný príjem manželky
je vyššia ako 38 553,01 € 0 a viac € 13 825 € mínus (¼ základu dane daňovníka mínus vlastný príjem manželky)

Vlastné príjmy manželky

K vlastným príjmom manželky patrí:

 • príjem zo zamestnania (znížený o poistné),
 • podpora v nezamestnanosti,
 • starobný a predčasný starobný dôchodok,
 • výsluhový, invalidný a vdovský dôchodok,
 • materské,
 • nemocenské a úrazové dávky,
 • dávky z garančného poistenia,
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • sociálne dávky,
 • dávky a príspevky v hmotnej núdzi,
 • úroky z vkladov,
 • výhry,
 • príjmy z podnikania neznížené o výdavky,
 • príjem z prenájmu.

K vlastným príjmom manželky nepatrí:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky,
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Keď mala vaša manželka príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a následne poberala materský alebo rodičovský príspevok a sama za seba si podáva daňové priznanie, dávky štátnej sociálnej podpory ako materské alebo rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu nepočítajú!

Štátne sociálne dávky, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu manželky:

 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na súčasne viac narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi.

Daňový bonus na dieťa


Najväčšími zmenami v roku  2022 prešiel daňový bonus na dieťa. Ten si môže uplatniť iba jeden z rodičov dieťaťa, prípadne sa rodičia v  poberaní môžu striedať. Za rovnaký kalendárny mesiac však môže čerpať bonus iba jeden z nich. Rozhodnou čiastkou pre nárok na daňový bonus na dieťa je príjem rodiča 3 876 € ročne, prípadne 323 € mesačne (uplatnenie je možné iba u zamestnávateľa v mesiacoch, kedy rodič splnil výšku príjmu). Ak rodič dieťaťa nedosiahne na ročný limit pre nárok na daňový bonus, do daňového priznania uvedie vyplatený daňový bonus zamestnávateľom a počet mesiacov, v ktorých mu vznikol nárok na daňový bonus na dieťa.

Daňový bonus na dieťa v roku 2022


Daňový bonus na dieťa v roku 2022 rozdeľujeme do dvoch období.

 • v prvom období (1. 1. 2022 - 30. 6. 2022) sa určuje tromi sadzbami,
 • v druhom období (1. 7. 2022 - 31. 12.  2022) je maximálna výška daňového bonusu limitovaná ustanoveným percentom zo základu dane. Zároveň sa uplatňuje porovnanie výpočtu, t.j. porovná sa výpočet daňového bonusu v predchádzajúcom období s výpočtom s nasledujúcim obdobím a uplatní sa vyšší výpočet.
Obdobie Vek dieťaťa Výška daňového bonusu za mesiac
 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 0 - 6 rokov 47,14 €
1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 6 - 15 rokov  43,60 €
 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 nad 15 rokov 23,57 €
1. 7. 2022 - 31. 12. 2022 0 - 15 rokov  podľa veku dieťaťa alebo podľa výšky ustanoveného percenta základu dane*
1. 7. 2022 - 31. 12. 2022 nad 15 rokov podľa veku dieťaťa alebo podľa výšky ustanoveného percenta základu dane*
*Pri výpočte daňového bonusu na dieťa platí, že ak daňový bonus podľa veku dieťaťa vychádza vyšší ako je limit vypočítaný z percenta základu dane, daňovník získa daňový bonus podľa ustanoveného percenta. Ak je limit z percenta základu dane nižší ako výška daňového bonusu podľa veku dieťaťa, daňovník získa daňový bonus podľa veku dieťaťa.


Daňový bonus na hypotéku


Pri hypotéke uzatvorenej od 1. 1. 2018 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na hypotéku pri splnení podmienok:

 • v čase uzatvorenia hypotéky spĺňal vekový limit do 35 rokov
 • hypotéka bola uzatvorená 1. 1. 2018 a neskôr
 • hypotéka je určená na bývanie

Daňový bonus na hypotéku tvorí 50 % zo zaplatených úrokov z úveru. Maximálny daňový bonus na hypotéku činí v roku 2022 opäť 400 €.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)


Maximum, ktoré si môže daňovník odpočítať je 180 €. Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie sa môže uplatniť iba ročne v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nárok na tento odpočet má iba daňovník, ktorý:

 • platil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sám (nie je možné započítať aj príspevky zamestnávateľa!),
 • má platnú zmluvu z DDS, ktorá bola uzatvorená po 31. decembri 2013.

Spracujte si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Pripravíme vám daňové priznanie vo formátoch PDF aj XML. Radi ho za vás elektronicky podáme.

Vyplniť daňové priznanie

Sledujte nás na Facebooku a už vám neutečie žiadna novinka zo sveta daní.

facebook