Daň z motorových vozidiel I

1. December 2021

Používanie pozemných komunikácií, ciest a diaľnic je pre auto využívané k podnikaniu „spoplatnené“ daňou z motorových vozidiel. Medzi ľuďmi je známejší pojem cestná daň.

V tomto článku sa dozviete, kto je povinný platiť cestnú daň, na aké typy vozidiel sa vzťahuje, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť, ako sa priznáva daň, kde a do kedy sa podáva, čo je to oznamovacia povinnosť a miestna príslušnosť.


Kto má povinnosť platiť daň z motorového vozidla?


Daň z motorového vozidla sa platí z vozidla používaného na podnikanie. V osvedčení o evidencii vozidla (technický preukaz) je zapísaný tzv. držiteľ vozidla. Práve on má povinnosť podávať daňové priznanie za toto motorové vozidlo.

Na aké typy vozidiel sa vzťahuje táto daň?


 • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
 • M1 – osobné automobily,
 • M2 a M3 – autobusy,
 • N1 až N3 – nákladné automobily,
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá (prívesy)

Existujú aj vozidlá oslobodené od dane?


 • vozidlo používané na skúšobné jazdy s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M,

 • špeciálne vozidlo (tento fakt je uvedený v technickom preukaze vozidla) a zároveň je určené len na vykonávanie špeciálnych činností, bez možnosti prepravy (1). Ide o špeciálne vozidlá (obytný automobil, samohybný žeriav, ostatné špeciálne vozidlá: autorýpadlo, karoséria cisternová na polievanie, čerpadlo betónu, drvič kameňa, elektrocentrála, karoséria hasičská, karoséria hasičská s rebríkom, kompresor, karoséria laboratórna, karoséria montážna, pojazdná dielňa, pojazdná knižnica, pojazdná kuchyňa, pojazdná lanovka, pojazdná predajňa, karoséria policajná, karoséria rozhlasová, karoséria sýpacia, karoséria technicko-zásahová, karoséria televízna, vrtná súprava, karoséria vyprosťovacia, vysprávková súprava, karoséria záchranárska, zdvíhacia plošina) (2).


  (1) Aby bolo špeciálne vozidlo oslobodené od dane, musia byť splnené všetky 3 podmienky.
  (2) Nariadenie vlády č. 186/2019 Zb. z. a Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 418/2020 Zb. z.

Vznik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie. To znamená, že keď ste začali používať auto k podnikaniu 12. marca, daňová povinnosť vzniká k 1. marcu. O vzniku daňovej povinnosti informujete daňový úrad podaním daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti sa, rovnako ako vznik, uvedie v daňovom priznaní.

Oznamovacia povinnosť


Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti mimo uvedenia do daňového priznania vtedy, keď vozidlo nebolo použité k podnikaniu počas celého obdobia ani jeden deň, prípadne sa vozidlo nevyskytovalo v účtovníctve. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti je do 31. januára nasledujúceho roka, ktorého sa tieto skutočnosti týkajú. (Ak ste nepoužili vozidlo počas celého roka v roku 2021, povinnosť oznámiť to máte do 31. 1. 2022).

Ako a kedy podať daňové priznanie?


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva najneskôr do 31. januára. Tento deň je zároveň dňom splatnosti. Výnimku v podaní priznania má iba podnikateľ, ktorý:

 • sa zrušil bez likvidácie – daňové priznanie podáva nástupca do jedného mesiaca od zrušenia. Tento deň je zároveň dňom splatnosti.
 • sa zrušil likvidáciou – daňové priznanie podáva likvidátor do jedného mesiaca od zrušenia. Tento deň je zároveň dňom splatnosti.
 • je v konkurze – daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca od vstupu do konkurzu. Tento deň je zároveň dňom splatnosti
 • ukončil podnikanie – daňové priznanie podáva daňovník do jedného mesiaca od ukončenia. Tento deň je zároveň dňom splatnosti.
 • zomrel – daňové priznanie podáva dedič do troch mesiacov od úmrtia (POZOR! Nie od dedičského konania). Tento deň je zároveň dňom splatnosti. Ak dedič nemôže dodržať lehotu, môže podať daňovému úradu žiadosť o predĺženie lehoty.

Kam podať daňové priznanie


Dôležitú úlohu zohráva sídlo právnickej osoby príp. trvalý pobyt fyzickej osoby, ak ide o SZČO.

Príklad č. 1

Adam je podnikateľ – fyzická osoba (SZČO) s trvalým pobytom v Trenčíne používa na podnikanie vozidlo so žilinským evidenčným číslom. Kam podá Adam daňové priznanie?

V tomto prípade ide o miestnu príslušnosť podľa trvalého pobytu fyzickej osoby. Adam podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na Daňovom úrade v Trenčíne.

Ak si nie ste istí, kam podať daňové priznanie z motoroých vozidiel, v článku Kam podám daňové priznanie, keď daňový úrad nesídli v mojom meste?nájdete šikovného pomocníka, pomocou ktorého zistíte vašu miestnu príslušnosť.

Príklad č. 2

Firma XYZ s. r. o. so sídlom v Nitre používa na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Kam podá firma XYZ s. r. o. daňové priznanie?

V tomto prípade ide o miestnu príslušnosť podľa sídla daňovníka. Firma XYZ s. r. o. podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na Daňovom úrade v Nitre.

A ako je to so sadzbami dane? Všetko o sadzbách dane z motorových vozidiel nájdete v článkuDaň z motorových vozidiel II.

Daňové priznanie z motorových vozidiel si jednoducho spracujete aj sami v našej inteligentnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Pripravíme vám daňové priznanie vo formátoch PDF aj XML. XML súbor stačí elektronicky podať na FS SR. Ak nemáte zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom, na podanie môžete využiť našu službu E-podanie.

Vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Sledujte nás na Facebooku, kde budeme informovať o nasadení aplikácie pre daňový rok 2021.