Neuplatnili ste si daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní u zamestnávateľa? Požiadajte o daňový bonus na dieťa až 5 rokov spätne

4. November 2021

Daňový bonus na dieťa priznáva daňový úrad rodičom alebo adoptívnym rodičom dieťaťa na základe podaného daňového priznania alebo ročného zúčtovania vykonaného zamestnávateľom. Ako postupovať v prípade, ak si rodič dieťaťa spätne uvedomí, že má nárok na daňový bonus za roky, kedy už daňové priznanie podal (príp. zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie), avšak daňový bonus na dieťa si neuplatnil?

Daňový bonus spätne až za 5 rokov

Podľa § 69 zákona o dani z príjmu môže daňovník podať dodatočné daňové priznanie do uplynutia 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. V ľudskej reči to znamená, že daňovník môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom si môže uplatniť daňový bonus na dieťa, až 5 rokov spätne.

Po prenesení výkladu zákona do praxe rodič, ktorý si neuplatnil daňový bonus na dieťa, tak môže urobiť podaním dodatočného daňového priznania za roky 2015–2020. Ak mu vznikol nárok na daňový bonus na dieťa za rok 2014 a neskôr, za toto obdobie si už nemôže uplatniť nárok, pretože 5-ročná lehota na podanie dodatočného daňového priznania už uplynula.


Kto má nárok na daňový bonus spätne?

Nárok na daňový bonus na dieťa môže vzniknúť v prípadoch, keď:

 • ani jeden z rodičov dieťaťa nepožiadal zamestnávateľa o uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní,
 • ani jeden z rodičov dieťaťa neuplatnil daňový bonus v podanom daňovom priznaní,
 • rodič dieťaťa pracoval v zahraničí, pričom bol v danom roku považovaný za rezidenta SR a daňový bonus na SR neuplatnil z dôvodu výlučne zahraničného príjmu,
 • rodič dieťaťa omylom nevyplnil oddiel so žiadosťou na poukázanie daňového bonusu v daňovom priznaní, pričom dieťa v daňovom priznaní uviedol,
 • rodič dieťaťa omylom neuviedol dieťa v daňovom priznaní v domnení, že na daňový bonus nemá nárok.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa

 • rodič dieťaťa musí byť rezident SR,
 • príjem rodiča musí byť nad hranicou pre nárok na daňový bonus,
 • dieťa musí žiť s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
 • vek dieťaťa je do 25 rokov, pričom dieťa od 18 rokov musí byť študentom denného štúdia strednej alebo vysokej školy*.

*Dieťa môže byť študentom denného štúdia aj na vysokej škole v zahraničí.

Hraničný príjem pre nárok na daňový bonus

RokLimit príjmu nad:
20152 280 €
20162 430 €
20172 610 €
20182 880 €
20193 120 €
20203 480 €

Ako získať daňový bonus za roky spätne?

Ak daňovník patrí k rodičom detí, na ktoré si neuplatnil daňový bonus, môže podať dodatočné daňové priznanie. V ňom uvedie:

 • všetky deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus,
 • mesiace, za ktoré vznikol nárok na daňový bonus,
 • rodné číslo každého dieťaťa,
 • k daňovému priznaniu priloží rodný list dieťaťa, ak ho už nedokladal v minulosti na daňový úrad, alebo potvrdenie o návšteve školy/ potvrdenie o štúdiu, ak dieťa navštevuje zahraničnú školu,
 • k daňovému priznaniu priloží ročné zúčtovanie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa.

Vyplní diferenciál v príslušnom oddeli daňového priznania. Daňové priznanie podá:

 • typ A - papierovo, poštou alebo elektronicky,
 • typ B - papierovo, poštou bez príjmu z podnikania, výhradne elektronicky pri príjme z podnikania.

Správca dane posúdi dodatočné daňové priznanie daňovníka a overí nárok na daňový bonus. Porovná riadne daňové priznanie príp. ročné zúčtovanie s dodatočným daňovým priznaním. Po priznaní daňového bonusu ho vyplatí daňovníkovi podľa toho, akú formu zvolil pre poukázanie daňového bonusu v príslušnom oddieli daňového priznania:

 • poštovou poukážkou,
 • na účet.

Patríte k rodičom, ktorí majú nárok na daňový bonus? Požiadajte o daňový bonus až 5 rokov spätne. Napíšte nám na: [email protected] a daňový bonus vybavíme za vás.


Výška daňového bonusu za 5 rokov spätne

Výška daňového bonusu sa v priebehu rokov mení. Treba si uvedomiť, že nárok môže vzniknúť za celý rok alebo za časť roka. Nárok na časť roka môže vzniknúť z týchto dôvodov:

 • dieťa sa narodilo v priebehu daného roka – nárok vzniká od mesiaca, v ktorom sa narodilo,
 • rodič dieťaťa bol zamestnaný iba časť roka – zamestnávateľ vyplatil daňový bonus iba za časť roka, od mesiaca, v ktorom rodič dieťaťa nastúpil do pracovného pomeru. Zvyšnú časť daňového bonusu, ktorú mu zamestnávateľ nevyplatil, si uplatní v daňovom priznaní. Zároveň platí, že výška príjmu je nad hranicou limitu príjmu pre nárok na daňový bonus za celý rok.
 • dieťa v priebehu roka ukončilo štúdium a ďalej neštudovalo – nárok na daňový bonus vzniká do mesiaca, v ktorom dieťa ukončilo štúdium.

Ročne môžete získať späť viac ako 250 €/rok/dieťa.

RokRočný daňový bonus:Mesačný daňový bonus
2015256.92 €21.41 €
2016256.92 €21.41 €
2017256.9221.41 €
2018258.72 €21.56 €

Dve mesačné sadzby daňového bonusu za rok 2019:

 • 22.17 € – od januára do marca 2019 bez ohľadu na to, či v priebehu týchto troch mesiacov dosiahlo dieťa 6 rokov;
 • 22.17 € – od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov,
 • 44.34 € – od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov.

Dve mesačné sadzby daňového bonusu za rok 2020:

 • 22.72 € – dieťa má viac ako 6 rokov;
 • 45.44 € – dieťa má menej ako 6 rokov.

Domnievate sa, že vám vznikol nárok na daňový bonus a daňové priznanie máte dávno podané? Radi vám spracujeme dodatočné daňové priznanie a pomôžeme získať späť daňový bonus na dieťa.

Kontaktujte nás