(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Čo urobiť, keď živnostník ochorie?

12. November 2018

Tu a tam sa stane, že i podnikateľov skolí chrípka či iná choroba. Ako vybaviť neschopenku v prípade, že podnikáte?

Aby mal podnikateľ nárok na PN-ku, je potrebné, aby si platil odvody do Sociálnej poisťovne, ktorá neschopenku vypláca. Podmienkou na vznik nároku na neschopenku je teda platenie odvodov a zároveň absencia dlhu voči poisťovni. V prípade, že poisťovňa eviduje dlh vo výške do 5 eur, vznikne nárok na neschopenku.

Ako postupovať, keď ochoriete?

Keď spĺňate vyššie uvedené podmienky a ochoriete, základom je navštíviť lekára. Ten vám vypíše tlačivo žiadosti o nemocenské, ktoré zanesiete do Sociálnej poisťovne. PN-ku budete čerpať takto:

  • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu

Základom pre výpočet PN-ky je teda denný vymeriavací základ, ktorý vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých živnostník zaplatil poistné. Maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2018 je stanovený vo výške 59,9672 eura. Počas trvania neschopenky vám poisťovňa vypláca nemocenskú dávku a počas tejto doby nemáte povinnosť hradiť sociálne ani zdravotné poistné.

Kto má nárok na nemocenské dávky?

1. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba – týka sa osôb starších ako 16 rokov, ktoré sú nezamestnané alebo sú študentmi. Poistenci si platia poistné sami, aj keď nemusia. Nárok na nemocenskú dávku im vzniká v prípade, že za posledné dva roky pred nástupom na PN-ku boli nemocensky poistení najmenej 270 dní. 2. Povinne nemocensky poistená osoba – sem patria zamestnanci, podnikatelia a živnostníci, ktorí pravidelne platia nemocenské poistenie. Nárok na dávky u nich vzniká v prípade, že boli uznaní za práceneschopných. 3. Osoba v ochrannej lehote – ochranná lehota začína plynúť po skončení poistenia, trvá sedem dní. V prípade, že ste boli poistení menej ako sedem dní, trvá podľa počtu dní poistenia. Znamená to, že ak ste boli zamestnaní od 1. januára do 31. apríla a od 3. mája do 30. júna ste PN, na dávku máte nárok vďaka ochrannej lehote.

Ako dlho sa vypláca neschopenka?

Vyplácanie PN-ky zaniká ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti. Posledným termínom na vyplácanie je uplynutie 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Z toho vyplýva, že neschopenku môžete čerpať po dobu 52 týždňov.

Kedy Sociálna poisťovňa nepreplatí celú výšku neschopenky?

V momente, keď si ochorenie a s ním spojenú neschopenku spôsobíte sami nadmerným požívaním alkoholu a návykových látok, Sociálna poisťovňa zníži vyplácanie neschopenky na polovicu počas celej doby práceneschopnosti. Zároveň ak ste „vypísaný“, musíte dodržovať liečebný režim a z domova sa vzďalovať iba v čase predpísaných vychádzok. Sociálna poisťovňa môže vykonať kontrolu a v prípade, že vás pracovník poisťovne nenájde doma, stopne vám poisťovňa vyplácanie nemocenskej dávky na dobu 30 dní. Zároveň si vás predvolá na vysvetlenie príčiny, prečo ste v čase kontroly neboli doma.

Ak vám predsa len poisťovňa stopne výplatu nemocenského na 30 dní, je dobré vedieť, že toto je maximálna lehota, na ktorú môžu výplatu pozastaviť. To znamená, že ak je predpoklad vašej liečby 3 mesiace a kontrola vás nenájde doma hneď na začiatku PN-ky, stopne sa výplata nemocenského na 30 dní a po ich uplynutí sa vyplácanie opäť obnoví a o dávky neprídete.

Ako vypočítať výšku neschopenky a koľko dostanete?

Väčšina živnostníkov platí minimálne odvody. Pri minimálnych odvodoch vypočítame výšku nemocenského takto:

denný vymeriavací základ = minimálny mesačný vymeriavací základ x počet mesiacov v roku / počet dní v roku

Príklad:

Adam je živnostník. Ochorie a lekár ho uzná práceneschopným na 1 týždeň. Adam platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Má nárok na nemocenskú dávku. Koľko dostane?

Odpoveď:

456 * 12 / 365 = 14.99 eur

Adamov denný vymeriavací základ je 14.99 eur. Keďže je chorý týždeň, prvé 3 dni dostane 25 % denného vymeriavacieho základu a po zvyšok dní 55 % denného vymeriavacieho základu.

1.-3.deň = 14,99 x 0,25 x 3 = 11,24 eur 4.-7.deň = 14,99 x 0,55 x 4 = 32.97 eur

Spolu za sedem dní trvania pracovnej neschopnosti dostane Adam nemocenské vo výške 44.37 eur.