Příjmy z kapitálového majetku a jejich zdanění

Aktualizováno: 16. leden 2023
Publikováno: 3. září 2021

V době pandemie koronaviru mnoho Čechů investovalo své peníze do finančních produktů. Jak zdanit kapitálový majetek? Které se musí uvádět do daňového přiznání?

Co je to příjem z kapitálového majetku?


O příjmech z kapitálového majetku pojednává §8 zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.

Mezi kapitálový majetek zařazujeme:

 • podíly na zisku obchodní korporace,
 • úroky z držby cenných papírů,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,
 • výnos z jednorázového peněžitého vkladu v bance,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • dávky z penzijního pojištění,
 • plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček,
 • úroky z prodlení,
 • poplatek z prodlení,
 • úroky z práva na dorovnání,
 • úroky z vkladů na účtech,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné sumy),
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace.

Zdroj: Finanční správa ČR

Praktické informace o investicích, včetně jejich zdanění, naleznete v našem e-booku:

Finanční investice a jejich zdanění

Praktický průvodce pro ty, kteří chtějí investovat do kryptoměn, cenných papírů a dalších finančních instrumentů.


Způsob zdanění kapitálového majetku


Příjem z kapitálového majetku se daní třemi způsoby:

 • 15% srážkovou daní,
 • zdaněním v daňovém přiznání,
 • 35% srážkovou daní.

15% srážková daň


Mnoho finančních produktů je vypláceno již sraženou 15% srážkovou daní, kterou odvedl plátce (finanční instituce, broker, banka..). Příjemce tak dostane vyplacenu již zdaněnou částku. Takový příjem byl již jednou zdaněn a do daňového přiznání se neuvádí. Jde o tyto druhy kapitálového majetku:

 • úroky z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění,
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • podíly na zisku z obchodní korporace.

Kapitálový majetek v daňovém přiznání


Další kategorii příjmů z kapitálového majetku tvoří ty příjmy, z nichž plátce (např. banka) neodvádí 15% srážkovou daň. Tudíž jsou přijímateli vyplaceny nezdaněné. Přijímatel (poplatník) má povinnost uvést tento příjem v daňovém přiznání, kde uvede tento příjem a zdaní jej.

V daňovém přiznání se uvádí tyto druhy příjmů:

 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úrok z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • výnos z jednorázového vkladu.

V daňovém přiznání se tyto příjmy uvádí až v momentě jejich vyplacení. To znamená, že pokud má poplatník výnos např. z držby směnky, který mu prozatím není vyplacen (vývoj sleduje třeba online), jedná se o fiktivní výnos, který se nedaní. Do daňového přiznání jej uvede až v případě, že je tento výnos reálně vyplacen.

Výdaje spojené s kapitálovým majetkem se v přiznání neuvádí. To znamená, že příjem není možné snížit o případné náklady. Daní se tak příjem bez jakékoli možnosti jeho snížení.

35% srážková daň


Pokud v ČR vlastní kapitálový majetek nerezident ČR, který zároveň není rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo země, se kterou má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, daní tento příjem zvláštní sazbou daně ve výši 35 %. Jde zejména o:

 • příjmy z držby kapitálového majetku,
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů konkrétně z:
  • úvěru,
  • zápůjčky,
  • dluhopisu,
  • vkladního listu,
 • vkladového certifikátu,
 • směnky, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.

Zdroj: Finanční správa ČR

Kapitálový majetek v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz


Příjem z kapitálového majetku, který nepodléhá srážkové dani, vyplníte i v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

V kroku „Zdroje příjmů" vyberte kapitálový majetek a doplňte výši příjmu.

Zdroje_prijmu

V daňovém přiznání se tento příjem promítne v 2. oddílu na řádku 38 Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona.


Následně se zdaní (i s dalším příjmem) 15% daní z příjmu.

Příjem z kapitálového majetku si zpracujete v naší jednoduché online aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

Zdanit příjem z kapitálového majetku