Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - III. časť: Pasíva

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom...

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti pasíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?

Aj v účtovníctve existuje “rub a líc” každej účtovnej operácie. Tak ako sa aktíva nachádzajú na ľavej strane súvahy a tvoria majetok účtovnej jednotky, tak pasíva sa nachádzajú vždy na pravej strane súvahy a tvoria záväzky (zdroje krytia majetku) účtovnej jednotky.

Čo patrí do pasív?

Do pasív účtovnej jednotky patria:

  • Vlastné imanie
  • Dlhodobé záväzky
  • Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky ďalej členíme na:

  • Krátkodobé záväzky obchodného styku
  • Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
  • Daňové záväzky a dotácie
  • Ostatné záväzky

Vylňujeme stranu pasív

Pasíva nájdete v aplikácii v kroku 3.

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov pasív podľa vzorca v tabuľke.

Pasívum Kategória Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Základné imanie a jeho zmeny --- (411 + kladná alebo záporná hodnota 419) alebo (kladná alebo záporná hodnota 491)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie --- záporná hodnota (/-/353)
Kapitálové fondy --- (412 + 413 + 417 + 418)
Fondy zo zisku --- (421 + 422 + 423 + 427 + 42X)
Oceňovacie rozdiely --- (kladná alebo záporná hodnota účtu 415 + 416)
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -- (428 + záporná hodnota účtu /-/429)
Dlhodobé záväzky --- (316A + 321A + 32XA + 372A + 471A + 472A + 473A + 474A + 475A + 476A + 478A + 479A + 47XA + (záporná hodnota 255A) + 383A + 384A)
Dlhodobé rezervy --- (451A + 459A + 45XA)
Dlhodobé bankové úvery --- (461A + 46XA)
Krátkobodé záväzky Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A + 321A + 32XA + 322 + 324 + 325 + 326 + 32X + 475A + 476A + 478A + 479A + 47XA)
Krátkodobé záväzky Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331 + 333 + 336A + 33X + 479A)
Krátkodobé záväzky Daňové záväzky a dotácie (341A + 342A + 343A + 345A + 346A + 347A + 34XA)
Krátkodobé záväzky Ostatné krátkodobé záväzky (364 + 365 + 366 + 367 + 368A + 36X + 372A + 379 + 383A + 384A + 398A + 471A + 472A + 474A + 478A + 479A + 47XA)
Krátkodobé rezervy --- (323 + 32XA + 451A + 459A + 45XA)
Bežné bankové úvery --- (221A + 231 + 232 + 23X + 461A + 46XA)
Krátkodobé finančné výpomoci --- (241 + 249 + 24X + 473A + záporná hodnota 255A)

Výsledok hospodárenia

Po vyplnení krokov 2 a 3 - Aktív a pasív aplikácia vypočíta výsledok hospodárenia. Ten sa vypočíta ako rozdiel AKTÍV a PASÍV.

Výsledok hospodárenia podáva prehľad o tom, či účtovná jednotka dosiahla v hospodárskom roku ZISK alebo vykázala STRATU.

Prečítajte si aj článok o aktívach.


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Iba za 6.90 €. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť
účtovnú závierku

Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.