Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní v roku 2020 v praxi

Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní...

Pri splnení podmienok má daňovník nárok na daňový bonus na každé dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti. Ako zaniesť daňový bonus do daňového priznania v roku 2020? Ako ovplyvní daňový bonus výšku dane?

Vplyv daňového bonusu na výslednú daň si ukážeme na príkladoch:

Príklad 1:

Adam je zamestnanec a jeho ročný príjem je vyšší ako 3 480 €. Adamovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €, na preddavkoch na daň zaplatil 950 €. Daňový bonus si u zamestnávateľa uplatnil za mesiace november a december 2020. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Adam si v aplikácii vyplní oddiel o zamestnaní v kroku 1, kde okrem príjmov uvedie aj vyplatený daňový bonus zamestnávateľom vo výške 45.44 €. Keďže jeho dieťa malo v marci roku 2020 6 rokov, daňový bonus mu bude rozdelený v dvoch sadzbách:

  • za mesiace január až marec dostane vyššiu sadzbu daňového bonusu - 45.44 x 3 = 136.32 €
  • za mesiace apríl až december dostane nižšiu sadzbu daňového bonusu - 22.72 x 9 = 204.48 €

Za celý rok má nárok na daňový bonus vo výške 340.80 €.

V daňovom priznaní sa daňový bonus zohľadní takto:

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €
Z toho daň 950 €
Daňový bonus za rok celkom 340.80 €
Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom 45.44 €
Nárok na daňový bonus po odpočítaní vyplateného bonusu zamestnávateľom 340.80 - 45.44 =
295.36 €
Daň k úhrade 950 - 295.36 =
654.64 €
Preddavky na daň 950 €
Daň k úhrade 654.64 - 950 =
- 295.36 €

Adam má preplatok vo výške 295.36 €. Preplatok mu vyplatí daňový úrad po podaní daňového priznania.

Príklad 2:

Richard je živnostník a jeho ročný príjem je vyšší ako 3 480 €. Richardovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Richard si v aplikácii vyplní oddiel o podnikaní v kroku 1. Keďže jeho dieťa malo v marci roku 2020 6 rokov, daňový bonus mu bude rozdelený v dvoch sadzbách:

  • za mesiace január až marec dostane vyššiu sadzbu daňového bonusu - 45.44 x 3 = 136.32 €
  • za mesiace apríl až december dostane nižšiu sadzbu daňového bonusu - 22.72 x 9 = 204.48 €

Za celý rok má nárok na daňový bonus vo výške 340.80 €.

V daňovom priznaní sa daňový bonus zohľadní takto:

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €
Z toho daň 950 €
Daňový bonus za rok celkom 340.80 €
Daň k úhrade 950 - 340.80 = 609.20 €

Richard má uhradiť daň vo výške 609.20 €. Nedoplatok musí zaplatiť daňovému úradu po podaní daňového priznania.

Hoci je základ dane po odpočítaní položky na daňovníka Adama a Richarda rovnaký, daňový bonus výrazne ovplyvní výšku konečnej dane.

Položka Adam Richard
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 € 5000 €
Z toho daň 950 € 950 €
Daňový bonus za rok celkom 340.80 € 340.80 €
Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom 45.44 € ---
Nárok na daňový bonus po odpočítaní vyplateného bonusu zamestnávateľom 340.80 - 45.44 = 295.36 € ---
Daň k úhrade 950 - 295.36 = 654.64 € 950 - 340.80 = 609.20 €
Preddavky na daň 950 € 0 €
Daň k úhrade 654.64 - 950 =
- 295.36 €
609.20 €
Výsledná daň PREPLATOK NEDOPLATOK

Príklad 3:

Michal je zamestnanec. Jeho ročný príjem je nižší ako 3 480 €, pretože odpracoval iba 3 mesiace. Jeho hrubý mesačný príjem bol 300 €. Daňový bonus si u zamestnávateľa uplatnil za mesiace marec až máj 2020. Michalovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €, na preddavkoch na daň zaplatil 99 €. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Michal si v aplikácii vyplní oddiel o zamestnaní v kroku 1, kde okrem príjmov uvedie aj vyplatený daňový bonus zamestnávateľom vo výške 90.88 €. Keďže jeho dieťa malo v marci roku 2020 6 rokov, daňový bonus mu bude rozdelný v dvoch sadzbách:

  • za mesiac marec dostane vyššiu sadzbu daňového bonusu - 45.44 €
  • za mesiace apríl a máj dostane nižšiu sadzbu daňového bonusu - 22.72 x 2 = 45.44 €

Keďže je Michalov ročný príjem nižší ako je limit pre nárok na uznanie daňového bonusu za celý rok, má nárok na daňový bonus iba za časť roka vo výške 90.88 €. (O vyplatenie daňového bonusu na dieťa musel požiadať zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania. Ak by zamestnávateľa nepožiadal, nárok na daňový bonus za 3 odpracované mesiace mu nevzniká.)

V daňovom priznaní sa daňový bonus zohľadní takto:

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €
Z toho daň 0 €
Daňový bonus za časť roka celkom 90.88 €
Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom 90.88 €
Nárok na daňový bonus po odpočítaní vyplateného bonusu zamestnávateľom 90.88 - 90.88 =
0 €
Daň k úhrade 0 €
Preddavky na daň 99 €
Daň k úhrade 0 - 99 = - 99 €

Michal má preplatok vo výške 99 €. Preplatok mu vyplatí daňový úrad po podaní daňového priznania.

Príklad 4:

Peter je živnostník a jeho ročný príjem je nižší ako 3 480 €. Petrovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Peter si v aplikácii vyplní oddiel o podnikaní v kroku 1. Keďže jeho príjem je nižší ako je stanovený limit, nemá nárok na daňový bonus na dieťa ani za časť roka. Daňový bonus mu nebude vyplatený. V daňovom priznaní dieťa neuvedie vôbec.

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €
Z toho daň 0 €
Daňový bonus za časť roka celkom 0 €
Daň k úhrade 0 €

Peter nemá ani preplatok, ani nedoplatok na dani.

Príjem, ktorý je nižší ako je limit pre nárok na daňový bonus na dieťa, výslednú daň neovplyvní. K uznaniu nároku daňového bonusu za časť roka je rozhodujúci hrubý príjem nad 290 €/mesiac a uplatnenie daňového bonusu u zamestnávateľa.


Viac o daňovom bonuse na dieťa si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní za rok 2020.

Spočítať výšku
daňového bonusu

Výšku daňového bonusu na dieťa vám vypočíta naša online aplikácia na www.OnlinePriznanie.sk.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.