(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní za rok 2020

1. Február 2021

Novela zákona o dani z príjmov priniesla úpravu aj v daňovom bonuse na dieťa. Čo sa zmenilo? Ako zaniesť daňový bonus do daňového priznania?

Daňový bonus na dieťa upravuje § 33 zákona o dani z príjmov

Čo je daňový bonus na dieťa?

Ako názov napovedá, ide o bonus čiže zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Daňový bonus sa môže uplatniť v dvoch podobách:

 • môže zvýšiť mzdu – mesačne v prípade, že je rodič (daňovník) zamestnaný v pracovnom pomere (hlavnom či vedľajšom), pričom podmienkou je mesačný hrubý príjem minimálne 290 €
 • môže znížiť daň – raz ročne pri podaní daňového priznania alebo ročnom zúčtovaní dane (týka sa zamestnancov v pracovnom pomere aj živnostníkov), pričom podmienkou je ročný príjem minimálne 3 480 €

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020

Od 1. 1. 2020 je výška daňového bonusu na dieťa stanovená takto:

Rok 2020 Dieťa do 6 rokov Dieťa nad 6 rokov
Daňový bonus mesačne 45,44 € 22,72 €
Daňový bonus ročne 545,28 € 272,64 €

Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa v roku 2020?

Zákon hovorí, že daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti. Podmienkou pre nárok na daňový bonus je dosiahnutie minimálnej výšky príjmu 290 €/mesiac alebo 3 480 €/rok.

Na daňový bonus nemá nárok daňovník u dieťaťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov

V prípade, že podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia, daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Kto z nich bude uplatňovať daňový bonus, závisí od vzájomnej dohody. Znamená to, že ak si daňový bonus uplatní otec, nemôže si ho uplatniť súčasne aj matka dieťaťa.

V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatňuje v poradí:

 • matka
 • otec
 • iná oprávnená osoba

Hranica veku dieťaťa a daňový bonus na dieťa v roku 2020

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť:

 • od mesiaca narodenia dieťaťa (napr. za dieťa narodené 11.3.2020 je možné uplatniť nárok na daňový bonus už v mesiaci marec 2020)
 • do 31. 8. – ak dieťa ukončilo štúdium na strednej škole a nepokračuje v štúdiu
 • ak dieťa pokračuje po ukončení strednej školy na vysokej škole, má rodič nárok na daňový bonus aj za mesiace počas letných prázdnin (medzi ukončením strednej školy a zápisom na vysokú školu).
 • do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic) – u dieťaťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie a zároveň nedovŕšilo 25 rokov
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (pri dennom štúdiu na strednej alebo vysokej škole bez ohľadu na to, či štúdium ukončilo alebo nie)
 • do mesiaca, v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré študuje v zahraničí

Štúdium v zahraničí posudzuje Ministerstvo školstva SR, ktoré určí, či je zahraničná škola rovnocenná svojím rozsahom a úrovňou štúdia pre štúdium dennou formou. Ak ministerstvo uzná rovnocennosť štúdia, rodičovi dieťaťa študujúcemu na zahraničnej škole vzniká nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom začalo dieťa študovať v zahraničí do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 25 rokov.

Kto vypláca daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus môže byť vyplatený 2 spôsobmi:

 • zamestnávateľom mesačne k mzde zamestnanca
 • daňovým úradom po podaní daňového priznania raz ročne:
  • zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nezohľadnil daňový bonus v mzde
  • živnostníkom, ktorí nemajú možnosť zohľadniť si daňový bonus

Prečítajte si aj článok Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní v roku 2020 v praxi

Spočítať výšku
daňového bonusu

Výšku daňového bonusu na dieťa si spočítate v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.