(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní v roku 2020 v praxi

5. Február 2021

Pri splnení podmienok má daňovník nárok na daňový bonus na každé dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti. Ako zaniesť daňový bonus do daňového priznania v roku 2020? Ako ovplyvní daňový bonus výšku dane?

Vplyv daňového bonusu na výslednú daň si ukážeme na príkladoch:

Príklad 1:

Adam je zamestnanec a jeho ročný príjem je vyšší ako 3 480 €. Adamovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €, na preddavkoch na daň zaplatil 950 €. Daňový bonus si u zamestnávateľa uplatnil za mesiace november a december 2020. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Adam si v aplikácii vyplní oddiel o zamestnaní v kroku 1, kde okrem príjmov uvedie aj vyplatený daňový bonus zamestnávateľom vo výške 45.44 €. Keďže jeho dieťa malo v marci roku 2020 6 rokov, daňový bonus mu bude rozdelený v dvoch sadzbách:

  • za mesiace január až marec dostane vyššiu sadzbu daňového bonusu - 45.44 x 3 = 136.32 €
  • za mesiace apríl až december dostane nižšiu sadzbu daňového bonusu - 22.72 x 9 = 204.48 €

Za celý rok má nárok na daňový bonus vo výške 340.80 €.

V daňovom priznaní sa daňový bonus zohľadní takto:

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €
Z toho daň 950 €
Daňový bonus za rok celkom 340.80 €
Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom 45.44 €
Nárok na daňový bonus po odpočítaní vyplateného bonusu zamestnávateľom 340.80 - 45.44 =
295.36 €
Daň k úhrade 950 - 295.36 =
654.64 €
Preddavky na daň 950 €
Daň k úhrade 654.64 - 950 =
- 295.36 €

Adam má preplatok vo výške 295.36 €. Preplatok mu vyplatí daňový úrad po podaní daňového priznania.

Príklad 2:

Richard je živnostník a jeho ročný príjem je vyšší ako 3 480 €. Richardovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Richard si v aplikácii vyplní oddiel o podnikaní v kroku 1. Keďže jeho dieťa malo v marci roku 2020 6 rokov, daňový bonus mu bude rozdelený v dvoch sadzbách:

  • za mesiace január až marec dostane vyššiu sadzbu daňového bonusu - 45.44 x 3 = 136.32 €
  • za mesiace apríl až december dostane nižšiu sadzbu daňového bonusu - 22.72 x 9 = 204.48 €

Za celý rok má nárok na daňový bonus vo výške 340.80 €.

V daňovom priznaní sa daňový bonus zohľadní takto:

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 €
Z toho daň 950 €
Daňový bonus za rok celkom 340.80 €
Daň k úhrade 950 - 340.80 = 609.20 €

Richard má uhradiť daň vo výške 609.20 €. Nedoplatok musí zaplatiť daňovému úradu po podaní daňového priznania.

Hoci je základ dane po odpočítaní položky na daňovníka Adama a Richarda rovnaký, daňový bonus výrazne ovplyvní výšku konečnej dane.

Položka Adam Richard
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 5000 € 5000 €
Z toho daň 950 € 950 €
Daňový bonus za rok celkom 340.80 € 340.80 €
Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom 45.44 € ---
Nárok na daňový bonus po odpočítaní vyplateného bonusu zamestnávateľom 340.80 - 45.44 = 295.36 € ---
Daň k úhrade 950 - 295.36 = 654.64 € 950 - 340.80 = 609.20 €
Preddavky na daň 950 € 0 €
Daň k úhrade 654.64 - 950 =
- 295.36 €
609.20 €
Výsledná daň PREPLATOK NEDOPLATOK

Príklad 3:

Michal je zamestnanec. Jeho ročný príjem je nižší ako 3 480 €, pretože odpracoval iba 3 mesiace. Jeho hrubý mesačný príjem bol 300 €. Daňový bonus si u zamestnávateľa uplatnil za mesiace marec až máj 2020. Michalovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €, na preddavkoch na daň zaplatil 99 €. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Michal si v aplikácii vyplní oddiel o zamestnaní v kroku 1, kde okrem príjmov uvedie aj vyplatený daňový bonus zamestnávateľom vo výške 90.88 €. Keďže jeho dieťa malo v marci roku 2020 6 rokov, daňový bonus mu bude rozdelný v dvoch sadzbách:

  • za mesiac marec dostane vyššiu sadzbu daňového bonusu - 45.44 €
  • za mesiace apríl a máj dostane nižšiu sadzbu daňového bonusu - 22.72 x 2 = 45.44 €

Keďže je Michalov ročný príjem nižší ako je limit pre nárok na uznanie daňového bonusu za celý rok, má nárok na daňový bonus iba za časť roka vo výške 90.88 €. (O vyplatenie daňového bonusu na dieťa musel požiadať zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania. Ak by zamestnávateľa nepožiadal, nárok na daňový bonus za 3 odpracované mesiace mu nevzniká.)

V daňovom priznaní sa daňový bonus zohľadní takto:

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €
Z toho daň 0 €
Daňový bonus za časť roka celkom 90.88 €
Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom 90.88 €
Nárok na daňový bonus po odpočítaní vyplateného bonusu zamestnávateľom 90.88 - 90.88 =
0 €
Daň k úhrade 0 €
Preddavky na daň 99 €
Daň k úhrade 0 - 99 = - 99 €

Michal má preplatok vo výške 99 €. Preplatok mu vyplatí daňový úrad po podaní daňového priznania.

Príklad 4:

Peter je živnostník a jeho ročný príjem je nižší ako 3 480 €. Petrovi vyšiel v daňovom priznaní základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €. Má jedno dieťa, ktoré sa narodilo 11. 3. 2014. Má nárok na daňový bonus za toto dieťa? Ako ovplyvní daňový bonus jeho výslednú daň?

Riešenie:

Peter si v aplikácii vyplní oddiel o podnikaní v kroku 1. Keďže jeho príjem je nižší ako je stanovený limit, nemá nárok na daňový bonus na dieťa ani za časť roka. Daňový bonus mu nebude vyplatený. V daňovom priznaní dieťa neuvedie vôbec.

Položka Hodnota v €
Základ dane po znížení o položku na daňovníka 0 €
Z toho daň 0 €
Daňový bonus za časť roka celkom 0 €
Daň k úhrade 0 €

Peter nemá ani preplatok, ani nedoplatok na dani.

Príjem, ktorý je nižší ako je limit pre nárok na daňový bonus na dieťa, výslednú daň neovplyvní. K uznaniu nároku daňového bonusu za časť roka je rozhodujúci hrubý príjem nad 290 €/mesiac a uplatnenie daňového bonusu u zamestnávateľa.


Viac o daňovom bonuse na dieťa si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní za rok 2020.

Spočítať výšku
daňového bonusu

Výšku daňového bonusu na dieťa vám vypočíta naša online aplikácia na www.OnlinePriznanie.sk.