Nezdaniteľná časť základu dane v daňovom priznaní za rok 2020

8. Február 2021

Novelizáciou zákona o dani z príjmov sa zmenili aj sadzby pre nezdaniteľné časti základu dane. Čo všetko si môže daňovník odpočítať zo základu dane?

Nezdaniteľné časti základu dane sú položky v daňovom priznaní, ktoré nepodliehajú dani z príjmu. Daňovník si ich môže odpočítať od základu dane, čím zníži výslednú daň.

Prehľad nezdaniteľných častí základu dane v roku 2020

V roku 2020 si daňovník môže maximálne odpočítať zo základu dane tieto položky nezdaniteľnej časti základu dane:

PoložkaSuma
na daňovníka4 414,20 €
na manžela/manželku4 035,84 € mínus vlastný príjem manželky (manžela)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier)180 €
na náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou50 € na daňovníka
na náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou50 € na manžela/manželku
na náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou50 € na dieťa

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je najčastejšie uplatňovaná položka. Má na ňu nárok každý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie.

Táto položka do roku 2020 predstavovala 19.2 - násobok minimálnej mzdy. Novela zákona zdvihla túto položku na 21 - násobok minimálnej mzdy. Pre rok 2020 predstavuje odpočet na daňovníka 4 414.20 €.

Krátenie odpočtu na daňovníka

Suma, ktorú si daňovník môže odpočítať sám na seba, je závislá od jeho príjmov a základu dane. Existujú limity pre tzv. krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Tie určujú, koľko si daňovník môže na seba odpočítať.

Základ daneSuma
0 € - 19 506,55 €4 414,20 €
19 506,56 € - 37 163,35 €9 290,84 € mínus ¼ základu dane
37 163,35 € a viac0 €

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Keď má daňovník manžela/manželku, ktorý/á splňuje podmienky dané zákonom pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, môže si uplatniť odpočet v daňovom priznaní aj na manžela/manželku.

Všetko o podmienkach pre uplatnenie tejto položky sa dozviete v článku Uplatnenie nároku na odpočet na manželku v daňovom priznaní v roku 2020.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Maximum, ktoré si môže daňovník odpočítať je 180 €. Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie sa môže uplatniť iba ročne v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nárok na tento odpočet má iba daňovník, ktorý:

  • platil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sám (nie je možné započítať aj príspevky zamestnávateľa!)
  • má platnú zmluvu z DDS, ktorá bola uzatvorená po 31. decembri 2013

Náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

Náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou si môže daňovník odpočítať za seba, za manžela/manželku a za každé dieťa maximálne vo výške 50 € za rok za každého člena rodiny.

Táto nezdaniteľná časť sa uplatňuje iba ročne v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.


Nezdaniteľné časti základu dane si môžete uplatniť pri spracovaní daňového priznania v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Hotové priznanie vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Iba za 9.90 €. Keď budete chcieť, dokonca ho za vás i podáme.

Vyplniť daňové priznanie

Keď nemáte u seba všetky potrebné podklady, rozpracované priznanie si môžete uložiť a vrátiť sa k nemu neskôr.