(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020

15. Február 2021

V daňovom priznaní si môžete znížiť svoju daň z príjmov uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na seba, aj na manželku. Ako manželka ovplyvní základ dane?

Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje, keď je jeden z manželov na rodičovskej dovolenke. Táto nezdaniteľná časť sa dá uplatniť iba 1x ročne, a to buď v ročnom zúčtovaní dane zamestnávateľom alebo v podanom daňovom priznaní.

Podmienky na uplatnenie zvýhodnenia na manželku

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, musí manželka splniť aspoň jednu z podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. do 6 rokov, ak je dieťa dlhodobo choré, a zároveň toto dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak manželka spĺňala aspoň jednu z týchto podmienok iba po časť roka, máte nárok na uplatnenie pomernej časti nezdaniteľnej časti v pomere 1/12 za každý kalendárny mesiac, v ktorom manželka splnila podmienku vzniku nároku.

Ďalšou dôležitou podmienkou je, že nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len pri aktívnych príjmoch. To znamená, že musíte mať príjmy zo zamestnania alebo z podnikania (živnosti). Ak máte iný druh príjmov napr. z prenájmu, nevzniká vám nárok na toto zvýhodnenie napriek tomu, že manželka spĺňa aspoň jednu z podmienok.

Výška daňového zvýhodnenia na manželku

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je závislá:

 • od príjmu daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie
 • od vlastného príjmu manželky/manžela, na ktorú/ktorého si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť

Maximálna výška, ktorú si môžete v daňovom priznaní uplatniť na manželku, je 4 035,84 €.

Ak vaša manželka mala v roku 2020 vlastné príjmy, tieto príjmy sa od nezdaniteľnej časti odpočívajú. To znamená, že ak mala manželka príjem vyšší ako 4 035.84 €, nemáte nárok na toto zvýhodnenie.

Výška základu dane Vlastný príjem manželky Suma nezdaniteľnej časti na manželku
sa rovná alebo je nižšia ako 37 163,36 € 0,00 € 4 035,84 €
sa rovná alebo je nižšia ako 37 163,36 € viac ako 0 € 4 035,84 € mínus vlastný príjem manželky
je vyššia ako 37 163,36 € 13 326,68 € mínus (¼ základu dane daňovníka mínus vlastný príjem manželky) -

Vlastné príjmy manželky

K vlastným príjmom manželky patrí:

 • príjem zo zamestnania (znížený o poistné)
 • podpora v nezamestnanosti
 • starobný a predčasný starobný dôchodok
 • výsluhový, invalidný a vdovský dôchodok
 • materské
 • nemocenské a úrazové dávky
 • dávky z garančného poistenia
 • peňažný príspevok na opatrovanie
 • sociálne dávky
 • dávky a príspevky v hmotnej núdzi
 • úroky z vkladov
 • výhry
 • príjmy z podnikania neznížené o výdavky
 • príjem z prenájmu.

K vlastným príjmom manželky nepatrí:

 • zamestnanecká prémia
 • daňový bonus
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • štátne sociálne dávky
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie

Upozornenie!!!

Keď mala vaša manželka príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a následne poberala materský alebo rodičovský príspevok a sama za seba si podáva daňové priznanie, dávky štátnej sociálnej podpory ako materské alebo rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu nepočítajú!

Štátne sociálne dávky, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu manželky:

 • prídavok na dieťa
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na súčasne viac narodených detí
 • príspevok na pohreb
 • vianočný príspevok dôchodcom
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi

Prečítajte si aj článok Uplatnenie daňového zvýhodnenia na manželku na rodičovskej dovolenke v daňovom priznaní za rok 2020 na troch praktických príkladoch.

Spočítať výšku
odpočtu na manželku

Výšku daňového zvýhodnenia na manželku si môžete ľahko spočítať v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.