Rodičovský príspevok z Nemecka (Elterngeld)

Aktualizovaný: 14. Január 2023
Publikovaný: 31. August 2022

Kto má nárok na rodičovský príspevok z Nemecka a čo je potrebné k jeho získaniu?

Rodičovský príspevok (Elterngeld)


Rodičovský príspevok zabezpečuje ekonomickú existenciu rodín v čase starostlivosti o dieťa. Je pokračovaním materskej dávky. V Nemecku existujú tri varianty rodičovského príspevku, a to:

 • Elterngeld, resp. základný rodičovský príspevok,
 • ElterngeldPlus, resp. rodičovský príspevok plus,
 • Partnerschaftsbonus, resp. partnerský bonus.


Základný rodičovský príspevok (Elterngeld)


Základný rodičovský príspevok je možné poberať 12 mesiacov v sume od 300 € do 1 800 €. K základnému rodičovskému príspevku, resp. k dobe 12 mesiacov je možné získať ďalšie dva tzv. „partnerské mesiace”. Nárok na 2 partnerské mesiace navyše majú obaja rodičia za predpokladu, ak má aspoň jeden z nich dva mesiace po pôrode nižší príjem ako pred ním. O rodičovský príspevok môžu požiadať obaja rodičia, pričom jednotlivé mesiace si môžu rozdeliť medzi sebou (jeden rodič môže uplatniť na seba min. 2 a max. 12 mesiacov).

Základný rodičovský príspevok je možné poberať len v prvých 14. mesiacoch života dieťaťa (okrem výnimiek, ktoré sa vzťahujú na predčasne narodené deti).


Rodičovský príspevok plus (ElterngeldPlus)


Rodičovský príspevok plus je rozloženie základného príspevku na dlhšie obdobie s polovičnou výškou príspevku. Jeden mesiac základného príspevku sa rovná dvom mesiacom príspevku plus. Príspevok plus je teda možné poberať až 28 mesiacov (12 základných mesiacov + 2 partnerské mesiace × 2) v sume od 150 € do 900 €.

Partnerský bonus (Partnerschaftsbonus)


Ide o 4 dodatočné mesiace rodičovského príspevku plus. Dodatočné mesiace je možné získať za predpokladu, ak počas tohto obdobia rodičia pracujú na čiastočný úväzok 24 až 32 hodín týždenne.

Základný rodičovský príspevok, rodičovský príspevok plus a partnerský bonus je možné kombinovať medzi rodičmi rôznymi spôsobmi, napr.:

Vek dieťaťaTyp rodičovského príspevkuTyp rodičovského príspevku
1. až 6. mesiac života dieťaťazákladný rodičovský príspevokmatka
7. až 10. mesiac života dieťaťapartnerský bonusmatka aj otec
11. až 14. mesiac života dieťaťazákladný rodičovský príspevokotec
15. až 22. mesiac života dieťaťarodičovský príspevok plusmatka


Výška rodičovského príspevku


Výška rodičovského príspevku závisí od osobnej životnej situácie žiadateľa a aj od typu zvoleného rodičovského príspevku. Je vyplácaný mesačne. Minimálnu sumu, resp. 300 € pri základnom rodičovskom príspevku a 150 € pri príspevku plus, dostane ten žiadateľ o rodičovský príspevok, ktorý nepracoval pred narodením dieťaťa. V opačnom prípade je príspevok vo výške 65 % z čistej mzdy pred pôrodom (zohľadňuje sa max. mesačná suma 2 770 €).

Orientačnú výšku rodičovského príspevku je možné zistiť prostredníctvom online kalkulačky nemeckého rodinného portálu.

Nárok na rodičovský príspevok


Nárok na rodičovský príspevok má každá matka i otec dieťaťa, adoptívny rodič, nevlastný rodič, či starý rodič, ktorý:

 • má v Nemecku bydlisko, príp. obvyklý pobyt alebo povolenie na pobyt,
 • žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti,
 • vychováva a osobne sa stará o dieťa,
 • nepracuje vôbec alebo nepracuje viac ako 32 hodín týždenne,
 • v poslednom zdaňovacom období pred pôrodom nemal ročný príjem vyšší ako 250 000 € (u rodičov nesmie spoločný príjem presiahnuť sumu 300 000 €).

Nárok na rodičovský príspevok vzniká aj v prípade, ak jeden z rodičov pracuje v Nemecku a deti žijú v domovskej krajine. resp. v inej krajine EÚ s druhým rodičom.


V prípade, ak matka pred narodením dieťaťa nepracovala a žije s dieťaťom v domovskej krajine, resp. v krajine EÚ pričom otec je zamestnaný v Nemecku, je Nemecko ako jediná krajina zamestnania rodičov povinná vyplácať rodičovský príspevok.

Chcem overiť nárok na nemecký rodičovský príspevok


Žiadosť o rodičovský príspevok


Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať buď osobne, alebo poštou prostredníctvom miestne príslušného úradu pre rodičovské príspevky.

K žiadosti budete potrebovať:

 • formulár žiadosti (je dostupný na úrade pre rodičovské príspevky),
 • originál rodného listu dieťaťa,
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o poberaní materskej dávky (ak bola poberaná),
 • potvrdenie od zamestnávateľa o príspevku na materské (v prípade zamestnanca),
 • potvrdenie o výške mzdy počas materskej dovolenky (v prípade zamestnanca),
 • potvrdenie o výške mzdy za posledných 12 mesiacov pred nástupom na materskú dovolenku (v prípade zamestnanca).


Rodičovský príspevok je možné získať max. 3 mesiace spätne!


Požiadajte aj o nemecké prídavky na deti


Poberanie prídavkov na deti sa nevylučuje s poberaním rodičovského príspevku.


Rodičovský príspevok je oslobodený od dane z príjmu. Započítava sa však do príjmu manžela (ak rodičovský príspevok čerpá manželka na rodičovskej dovolenke), aby sa určila sadzba dane, ktorou sa jeho príjem zdaňuje. K daňovému priznaniu je preto potrebné doložiť „Oznámenie o priznaní rodičovského príspevku”.

Chcem pomôcť s vyplnením
nemeckého daňového priznania