(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príjmy advokátov, lekárov, veterinárov a ďalších profesií podľa osobitných predpisov v daňovom priznaní

Aktualizovaný: 6. Február 2023
Publikovaný: 4. Marec 2022

Veterinári, lekári, advokáti a ďalšie vybrané profesie vykonávajú svoju činnosť za základe osobitných predpisov.

Mohlo by sa zdať, že príjmy advokátov alebo lekárov sa riadia príjmami zo živnosti. Nie je tomu tak. Sú profesie, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe osobitných predpisov. Medzi tieto profesie patria:

 • advokáti,
 • autorizovaní architekti (hosťujúci) a autorizovaní krajinní architekti (hosťujúci),
 • audítori,
 • autorizovaní geodeti a kartografi,
 • autorizovaní stavební inžinieri (hosťujúci),
 • banské činnosti,
 • daňoví poradcovia,
 • energetika,
 • geologické práce,
 • lekári,
 • letecké práce,
 • mediátori,
 • notári,
 • patentovaní zástupcovia,
 • reštaurátori,
 • správcovia,
 • súdni exekútori,
 • tepelná energetika,
 • veterinárne činnosti a služby.

Hoci tieto profesie nepodnikajú ako klasickí živnostníci na základe živnostenského oprávnenia, pri vyplňovaní daňového priznania postupujú veľmi podobne.

Príjmy podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní


Príjmy podľa osobitného predpisu uvádza daňovník v daňovom priznaní typu B v časti v VI. oddieli v tabuľke č. 1 v riadku č. 3, stĺpci Príjmy.

Výdavky môže uplatňovať 4 spôsobmi:

 1. paušálom - percentom z príjmu,
 2. vedením daňovej evidencie - reálne výdavky,
 3. vedením jednoduchého účtovníctva,
 4. vedením podvojného účtovníctva.

Podľa toho, aký typ uplatňovania výdavkov zvolí, ich uvedie v rovnakej tabuľke ako príjmy v stĺpci Výdavky.

Vyplniť priznanie s príjmami podľa osobitného predpisu


Príjmy podľa osobitného predpisu v aplikácii


Daňovníci vykonávajúci činnosť podľa osobitných predpisov si môžu spracovať príjmy v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk takto:

 1. v aplikácii vyplnia krok 2 - Príjem z podnikania,
 2. vyberú si typ uplatňovania výdavkov (paušálom, vedením daňovej evidencie, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva),
 3. v kategórii zvolia 2. položku zhora - Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov.

Osobitne_predpisy

 1. doplnia príjmy a výdavky (výdavky sa pri paušáli doplnia samé), odvody na sociálne a zdravotné poistenie,
 2. na základe IČ-a si vyberú SK nace činnosti, ktorú vykonáva. Ak nemá pridelené IČO, vyberú si činnosť, ktorá sa výkonu ich činnosti najviac podobá,
 3. preklikajú sa 3. krokom, kde si môžu uplatniť zľavy na dani,
 4. vyplnia osobné údaje,
 5. po úhrade majú k dispozícii hotové daňové priznanie typu B vo formátoch PDF aj XML.

Daňovník musí podať daňové priznanie elektronicky. Pokiaľ si sám netrúfa podať alebo nemá zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom, môže využiť službu E-podanie a daňové priznanie mu podáme my.

Prehľad SK nace vybraných profesií podnikajúcich na základe osobitných predpisov


Profesia Kód SK nace Názov činnosti
Advokáti 69100 Právne činnosti
Autorizovaní architekti (hosťujúci) a autorizovaní krajinní architekti (hosťujúci) 71110 Architektonické činnosti
Audítori 69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo
Autorizovaní geodeti a kartografi 71123 Geodetické činnosti
Banské činnosti 5100 Ťažba čierneho uhlia
Banské činnosti 6100 Ťažba ropy
Banské činnosti 6200 Ťažba zemného plynu
Banské činnosti 8990 Iná ťažba a dobývanie i. n.
Daňoví poradcovia 69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo
Geologické práce 71122 Geologický prieskum
Lekári 86210 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Lekári 86220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Zubní lekári 86230 Zubná lekárska prax
Mediátori 69100 Právne činnosti
Notári 69100 Právne činnosti
Reštaurátori umeleckých diel 90030 Umelecká tvorba
Súdni exekútori 69100 Právne činnosti
Veterinárne činnosti a služby 75000 Veterinárne činnosti

Spracujte si daňové priznanie s príjmami z osobitných predpisov v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie