(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Neuplatnili ste si daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní u zamestnávateľa? Získajte daňový bonus na dieťa až 5 rokov spätne

20. Jún 2023

Daňový bonus na dieťa priznáva daňový úrad rodičom alebo adoptívnym rodičom dieťaťa na základe podaného daňového priznania alebo ročného zúčtovania vykonaného zamestnávateľom. Ako postupovať v prípade, ak si rodič dieťaťa spätne uvedomí, že má nárok na daňový bonus za roky, kedy už daňové priznanie podal (príp. zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie), avšak daňový bonus na dieťa si neuplatnil?

Daňový bonus spätne až za 5 rokov


Podľa § 69 daňového poriadku môže daňovník podať dodatočné daňové priznanie do uplynutia 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. V ľudskej reči to znamená, že daňovník môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom si môže uplatniť daňový bonus na dieťa, až 5 rokov spätne.

Po prenesení výkladu zákona do praxe rodič, ktorý si neuplatnil daňový bonus na dieťa, tak môže urobiť podaním dodatočného daňového priznania za roky 2018–2022. Ak mu vznikol nárok na daňový bonus na dieťa za rok 2017 a neskôr, za toto obdobie si už nemôže uplatniť nárok, pretože 5-ročná lehota na podanie dodatočného daňového priznania už uplynula.


Kto má nárok na daňový bonus spätne?


Nárok na daňový bonus na dieťa môže vzniknúť v prípadoch, keď:

 • ani jeden z rodičov dieťaťa nepožiadal zamestnávateľa o uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní,
 • ani jeden z rodičov dieťaťa neuplatnil daňový bonus v podanom daňovom priznaní,
 • rodič dieťaťa pracoval v zahraničí, pričom bol v danom roku považovaný za rezidenta SR a daňový bonus na SR neuplatnil z dôvodu výlučne zahraničného príjmu,
 • rodič dieťaťa omylom neuviedol dieťa v daňovom priznaní v domnení, že na daňový bonus nemá nárok.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa


 • rodič dieťaťa môže byť rezidentom SR, ale aj nerezidentom (príjem nerezidenta musí byť z 90 % zo Slovenska),
 • príjem rodiča musí byť nad hranicou pre nárok na daňový bonus*,
 • dieťa musí žiť s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
 • vek dieťaťa je do 25 rokov, pričom dieťa od 18 rokov musí byť študentom denného štúdia strednej alebo vysokej školy**.

*Platí pre obdobie 1. 1. 2018 - 30. 6. 2022.
**Dieťa môže byť študentom denného štúdia aj na vysokej škole v zahraničí.

Hraničný príjem pre nárok na daňový bonus


2018
Daňový bonus na dieťa

2 880 €

2019
Daňový bonus na dieťa

3 120 €

2020
Daňový bonus na dieťa

3 480 €

2021
Daňový bonus na dieťa

3 738 €

2022
Daňový bonus na dieťa

3 876 € - platí od 1. 1. 2022 - 30 . 6. 2022
% základu dane - platí od 1. 7. 2022 - 31. 12. 2022


Ako zistíte, či vznikol nárok na daňový bonus za roky spätne?


Ak ste si istý, že ste daňový bonus na dieťa neuplatnili v daňovom priznaní za predchádzajúce roky, kľúčovým bude váš príjem v danom roku. Ak máte na potvrdení o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa alebo v ročnom zúčtovaní vyšší príjem ako vo vyššie uvedenej tabuľke, vzniká nárok na daňový bonus za daný rok spätne.

Ako získať daňový bonus za roky spätne?


Ak daňovník patrí k rodičom detí, na ktoré si neuplatnil daňový bonus, môže podať dodatočné daňové priznanie. V ňom uvedie:

 • všetky deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus,
 • mesiace, za ktoré vznikol nárok na daňový bonus,
 • rodné číslo každého dieťaťa,
 • k daňovému priznaniu priloží rodný list dieťaťa, ak ho už nedokladal v minulosti na daňový úrad, alebo potvrdenie o návšteve školy/ potvrdenie o štúdiu, ak dieťa navštevuje zahraničnú školu,
 • k daňovému priznaniu priloží ročné zúčtovanie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa.

Vyplní rozdiely (diferenciál) v príslušnom oddeli daňového priznania. Daňové priznanie podá:

 • typ A - papierovo, poštou alebo elektronicky,
 • typ B - papierovo, poštou bez príjmu z podnikania, výhradne elektronicky pri príjme z podnikania.

Správca dane posúdi dodatočné daňové priznanie daňovníka a overí nárok na daňový bonus. Porovná riadne daňové priznanie príp. ročné zúčtovanie s dodatočným daňovým priznaním. Po priznaní daňového bonusu ho vyplatí daňovníkovi podľa toho, akú formu zvolil pre poukázanie daňového bonusu v príslušnom oddieli daňového priznania:

 • poštovou poukážkou,
 • na účet.

Daňový úrad vyplatí daňový bonus do 30 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo podané dodatočné daňové priznanie. To znamená, že ak daňovník podá daňové priznanie v júni 2023, daňový bonus obdrží do konca júla 2023.

Patríte k rodičom, ktorí majú nárok na daňový bonus? Požiadajte o daňový bonus až 5 rokov spätne. Napíšte nám na: podpora@neotax.sk, pošlite podklady pre výpočet daňového bonusu a daňový bonus vybavíme za vás online, bez cesty na úrad.

Výška daňového bonusu za 5 rokov spätne


Výška daňového bonusu sa v priebehu rokov mení. Treba si uvedomiť, že nárok môže vzniknúť za celý rok alebo za časť roka. Nárok na časť roka môže vzniknúť z týchto dôvodov:

 • dieťa sa narodilo v priebehu daného roka – nárok vzniká od mesiaca, v ktorom sa narodilo,
 • rodič dieťaťa bol zamestnaný iba časť roka – zamestnávateľ vyplatil daňový bonus iba za časť roka, od mesiaca, v ktorom rodič dieťaťa nastúpil do pracovného pomeru. Zvyšnú časť daňového bonusu, ktorú mu zamestnávateľ nevyplatil, si uplatní v daňovom priznaní. Zároveň platí, že výška príjmu je nad hranicou limitu príjmu pre nárok na daňový bonus za celý rok.
 • dieťa v priebehu roka ukončilo štúdium a ďalej neštudovalo – nárok na daňový bonus vzniká do mesiaca, v ktorom dieťa ukončilo štúdium.
 • daňový bonus si časť roka uplatňoval druhý rodič dieťaťa.

POZOR! Rozdelenie poberania daňového bonusu na dieťa medzi rodičmi časť roka je možné iba za súvisle po sebe idúce mesiace.

Rok Mesačný daňový bonus:
2018 21.56 €
2019 22.17 € – január - marec 2019 bez ohľadu na to, či v priebehu týchto troch mesiacov dosiahlo dieťa 6 rokov;
22.17 € – apríl - december 2019, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov,
44.34 € – apríl - december 2019, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov.
2020 22.72 € – dieťa má viac ako 6 rokov;
45.44 € – dieťa má menej ako 6 rokov.
2021 január - jún 2021:
46.44 € na dieťa do 6 rokov,
23.22 € na dieťa od 6 rokov.
júl - december 2021:
23.22 € na dieťa nad 15 rokov,
46.44 € na dieťa do šesť rokov, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov, alebo
39.47 € na dieťa od 6 - 15 rokov, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov.
2022 1.1.2022 - 30.6.2022:
47.14 € na dieťa do 6 rokov,
43.60 € na dieťa od 6 do 15 rokov,
23.57 € na dieťa nad 15 rokov
1.7.2022 - 31.12.2022:
MAXIMÁLNE* :40 € na dieťa nad 15 rokov
70 € na dieťa do 15 rokov.
*Maximálna výška daňového bonusu sa odvíja od výšky základu dane daňovníka


Ročne môžete získať späť viac ako 250 €/rok/dieťa.

Domnievate sa, že vám vznikol nárok na daňový bonus a daňové priznanie máte dávno podané? Radi vám spracujeme dodatočné daňové priznanie a pomôžeme získať späť daňový bonus na dieťa.

Kontaktujte nás