(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Faktúra – neoddeliteľná súčasť podnikania.

8. Október 2018

K podnikaniu neodmysliteľne patria pojmy ako faktúra, platca alebo neplatca DPH, zálohová či pro forma faktúra. Počas vykonávania podnikateľskej činnosti sa stanú dennou rutinou.

Ako sa vyznať vo faktúrach?

Faktúra je jednoducho povedané účtovný doklad, ktorý vystavuje podnikateľ spotrebiteľovi. Pre spotrebiteľa slúži ako záručný list, pre podnikateľa je dôležitou súčasťou účtovníctva. Faktúra musí obsahovať náležitosti, podľa ktorých je identifikovateľná podľa zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Medzi náležitosti faktúry patria:

  • slovné a číselné označenie faktúry (napr. Faktúra č. 256/2018) – na základe jej označenia je ľahko dohľadateľná
  • označenie účastníkov kúpy a predaja (odberateľa a dodávateľa)
  • údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
  • dátum vyhotovenia faktúry
  • dátum splatnosti – obvykle 14 dní odo dňa dátumu vystavenia
  • podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie faktúry a pečiatka
  • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • IČO
  • označenie platcu prípadne neplatcu DPH


Pokiaľ je podnikateľ plátcom DPH, musí na faktúre uviesť naviac aj základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene. Povedané ľudskou rečou, na faktúre sa objaví položka s názvom výrobku napríklad v hodnote 100 eur, pri ktorom musí byť uvedená sadzba dane (napr. 19%), cena bez dane – tj. bez DPH (81 eur), výška DPH v eurách (19 eur) a cena s DPH (100 eur).

Pro forma faktúra

je dokument, ktorý sa nezaraďuje do účtovníctva. Slúži ako náhľad pred skutočnou faktúrou. Obsahuje rovnaké náležitosti ako faktúra s tým rozdielom, že na nej musí byť viditeľne označené, že neslúži ako účtovný doklad. Pro forma faktúra nemá vplyv na daň. Slúži ako podklad k rozhodnutiu uzavretia obchodu. Neslúži ako daňový doklad a ani sa nezaraďuje do účtovníctva.

Zálohová faktúra

môžeme ju označiť za tzv. predfaktúru. Slúži ako doklad zloženia zálohy na tovar alebo službu. V riadnej faktúre musí byť záloha uvedená a odčítaná z výslednej ceny. Zálohová faktúra nie je účtovným ani daňovým dokladom. Na tieto účely sa využíva riadna faktúra, v ktorej je záloha zohľadnená.

Ako vystaviť faktúru?

Legislatíva neuvádza, ako má faktúra vyzerať. Uvádza len náležitosti, ktoré musí obsahovať. Či sa podnikateľ rozhodne pre softvér na vystavovanie faktúr alebo pre vystavovanie faktúr ručne pomocou kancelárskeho programu, je čisto na jeho technických možnostiach. Na trhu je k dispozícii niekoľko druhov softvérov, stačí si len vybrať.

Nezabudnite však vystaviť faktúru každému odberateľovi. Jednak je to jeho daňový a záručný doklad, podnikateľom však slúži na účtovné účely. Na základe uhradených faktúr si spočítate svoje príjmy, ktoré uvádzate do daňového priznania.

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book