(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové priznanie (formulár 100) v Luxembursku

7. Apríl 2020

Pracoval som v Luxembursku. Mám alebo nemám povinnosť podať daňové priznanie v tejto krajine?

Ako zamestnanec mám povinnosť podať daňové priznanie, keď:

 • som pracoval v Luxembursku minimálne 9 mesiacov v príslušnom daňovom roku a:
  • môj ročný príjem dosiahol cez 100 000 EUR,
  • v prípade viacerých príjmov alebo dôchodkov zdaniteľných v Luxembursku presahuje ročný príjem 36 000 EUR (pre daňovú triedu 1) alebo je vyšší ako 30 000 EUR (pre daňové triedy 1A) - napríklad: daňový poplatník má viacero platených aktivít súčasne u niekoľkých zamestnávateľov,
 • manželia, u ktorých je jeden rezident Luxemburska a druhý je nerezident - rezident je povinný podať daňové priznanie, ale rozhodli sa pre spoločné zdanenie a prechodne obdržali daňovú triedu 2,
 • nerezident podá tiež, pokiaľ ho k tomu daňový úrad vyzve,
 • daňoví poplatníci, ktorých zdaniteľný príjem v Luxembursku nepodlieha zrážkovej dani.

K zdaniteľnému príjmu, ktorý nepodlieha zrážkovej dani, patrí:

 • príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti,
 • príjem z prenájmu nehnuteľností na území Luxemburska,
 • príjem vyplatený zahraničným zamestnávateľom,
 • dôchodky vyplatené zahraničným penzijným fondom.

Daňové priznanie môžem podať, keď:

 • sa rozhodnem a chcem byť zdaňovaný ako rezident - obdržím rovnaké odpočty, výhody a zľavy na dani ako rezidenti,
 • podávam spoločné daňové priznanie s manželom/manželkou, aby sme mohli obdržať daňovú triedu 2,
 • podávam spoločné daňové priznanie s partnerom/partnerkou, aby sme boli zaradení do daňovej triedy 2,
 • som obdržal domáce podiely na zisku /tantiémy/ nižšie ako 100 000 EUR,
 • žijem s manželom/manželkou, pričom jeden z nás je rezident a má daňovú povinnosť (zároveň má tento rezident 90 % príjmu v domácnosti v danom ruku) a druhý je nerezident a rozhodneme sa pre spoločné zdanenie v Luxembursku.

Pokiaľ máte príjmy z dividend, dôchodkov, riaditeľských odmien, viac k daňovým povinnostiam nájdete TU.

Ročné daňové vyrovnanie

Daňový poplatník, ktorý nespĺňa podmienky pre podanie daňového priznania, môže podať žiadosť o daňové vyrovnanie (formulár 163). Toto ročné daňové vyrovnanie je výhodné, pokiaľ:

 • daňový poplatník v priebehu roka ukončí vzdelávanie a nastúpi do zamestnania v Luxembursku,
 • mal zamestnanec alebo dôchodca variabilnú alebo nulovú mesačnú odmenu,
 • je v Luxembursku zárobkovo činný iba po časť roka (s výnimkou ukončenia profesijnej činnosti v priebehu roka),
 • chce uplatniť určité daňové výhody, napríklad mimoriadne výdavky na deti.

Mimoriadne výdavky na deti môže získať za týchto podmienok:

 • daňový poplatník nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ale platí na vybavenie, vzdelávanie a vývoj dieťaťa (pokiaľ je dieťa staršie ako 21 rokov, musí byť študentom denného štúdia a študijný odbor trvá dlhšie ako 1 rok), pričom vyplatená čiastka predstavuje väčšinu z nákladov poplatníka,
 • je povinný priložiť rôzne potvrdzujúce doklady o nákladoch, o ktorých tvrdí, že ich zaplatil a daňový úrad si vymedzuje právo na vyžiadanie dodatočných dokladov,
 • výška odpočítateľnej čiastky nesmie presiahnuť skutočne vynaložené náklady 4020 EUR/ročne na dieťa,

Pokiaľ má dieťa vlastné príjmy vyššie ako 60 % životného minima, nedá sa požiadať o daňové zvýhodnenie na dieťa.

Tento postup (na žiadosť) nemusí viesť k refundácii dane. Žiadosť o ročné daňové vyrovnanie je pre daňových poplatníkov výhodné iba vtedy, keď môžu skutočne očakávať vrátenie zrážkovej dane odvedené zamestnávateľom alebo penzijným fondom.

zdroj: www.guichet.public.lu

Pri viac informácií o možnosti vrátenia dane z Luxemburska navštívte náš web.

Kontaktujte nás