Český rezident - jak zdanit příjmy ze zahraničí?

Příjem ze zahraničí je obvykle zdaněn v zahraničí. Kdy musí být zdaněn i v ČR? Jak zamezit dvojímu zdanění? Jak mezinárodní smlouvy a český zákon o daních z příjmů řeší dvojí zdanění příjmů ze zahraničí?

V období podávání daňového přiznání se potýkáme i s českými rezidenty mající příjem ze zdrojů v zahraničí. Obecně platí, že rezident ČR, který pracoval v zahraničí, zdaňuje svůj zahraniční příjem v zahraničí. V daňovém přiznání v ČR pak uvede celosvětové příjmy (české + ze zdrojů v zahraničí).

Jak zdanit příjmy ze zdrojů v zahraničí ve státě rezidence?

Zahraniční příjem byl v zahraničí již jednou zdaněn. Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění, jsou mezi většinou ekonomicky vyspělých států světa uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přičemž s každou zemí může být tato smlouva s drobnými změnami. Při zdaňování příjmů v domovské zemi pak dochází k tzv. metodě vynětí, kdy se příjmy ze zdrojů v zahraničí v daňovém přiznání vyjmou a již se znovu nezdaňují.

Metoda vynětí v daňovém přiznání

Základem při zdaňování příjmů ze zahraničí je zahraniční ekvivalent českého potvrzení o zdanitelných příjmech. Jde např. o:

  • Lohnzettel v Rakouska nebo Německa
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ze Slovenska
  • formulář P60 nebo P45 z Velké Británie
  • formulář W-2 z USA

Toto potvrzení vystaví zahraniční zaměstnavatel a tvoří nedílnou přílohu k daňovému přiznání. Je potřeba myslet na to, že zahraniční formulář není vystaven v českých korunách, proto je nutné zahraniční měnu přepočítat na české koruny dle jednotného kurzu MF ČR.

V praxi to funguje takto:

Adam je rezident ČR a v roce 2019 pracoval v Německu. Jeho zaměstnavatel mu vystavil Lohnzettel, v němž uvedl jeho hrubý příjem, zaplacené daně v Německu a zaplacené pojistné.

Adam uvede svůj příjem jako zahraniční do 2. oddílu českého daňového přiznání. Uplatní metodu vynětí a svůj příjem z Německa na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění vyjme. V ČR mu v daňovém přiznání vyjde nulová daň k zaplacení, protože jeho příjem již jednou byl zdaněn v Německu. V Německu má povinnost podat daňové přiznání a svůj příjem zdanit.

ČR má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění se státy EU i s USA. Pokud tedy příjem ze zahraničí pochází z EU nebo USA, v ČR již po druhé nebude zdaněn, nýbrž bude po vynětí příjmu daň nulová.


Daňové přiznání se zahraničním příjmem si zpracujete snadno v naší chytré aplikaci na OnlinePřiznání.cz.

Předchozí Příspěvek Další Příspěvek