(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Předčasné ukončení penzijního nebo životního pojištění

30. listopad 2018

Pokud vypovíte smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření nebo smlouvu na soukromé životní pojištění a bylo vám vyplaceno pojišťovnou jednorázové vyrovnání (odbytné) nevyhnete se nepříznivým daňovým dopadům.

O nepříznivých daňových dopadech kvůli předčasné výpovědi smlouvy jsem si popovídala s daňovou poradkyní Ing. Marcelou Vjačkovou.

R: Marcelo, jaké povinnosti v oblasti daní vyplývají z předčasného ukončení smlouvy, tedy v případě, že nebude dodržena podmínka trvání smlouvy a je vyplaceno odbytné?

M: Pokud předčasně vypovíte smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření nebo smlouvu na soukromé životní pojištění a bylo vám vyplaceno pojišťovnou jednorázové vyrovnání, tzv. odbytné, nevyhnete se nepříznivým daňovým dopadům.

R: O jaké daňové dopady se jedná?

M: 1. Snížení základu daně o zaplacené pojistné v minulosti. Pokud pojištění zaniklo předčasně (bez splnění podmínek) nárok na dříve uplatněné snížení základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů zaniká. O uplatněné daňové odpočty, ale maximálně v uplynulých 10 letech, musí být zvýšen základ daně. Zvýšení základu daně se provede v roce, kdy k předčasnému ukončení smlouvy dojde. Součet částek, o které byl snížen základ daně v uplynulých 10 letech, je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmů. Musíte podat daňové přiznání a v něm tyto částky uvést.

R: Existují i výjimky?

M: Výjimkou jsou případy, kdy nejste povinna podat daňové přiznání, protože by odpočty nedosahovaly u zaměstnanců 6 000 Kč a u ostatních poplatníků 15 000 Kč (v součtu s případnými jinými příjmy) a nejste ani z jiného důvodu povinna podat daňové přiznání. V daňovém přiznání se součet neoprávněně uplatněných odpočtů uvede v ř. 40 a v příloze č. 2 daňového přiznání.

R: Co dělat v případě, že zaměstnavatel přispívá na životní pojištění a zaměstnanec smlouvu předčasně vypoví?

M: Pokud poskytoval zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek na životní pojištění, byl tento při splnění podmínek od daně z příjmu osvobozen. Při předčasném zrušení smlouvy, tyto podmínky už splněny nejsou a je nutno dodanit všechny příspěvky zaměstnavatele zpětně za 10 let. Vzhledem k tomu, že tato úprava platí v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015, uplatní se až na příspěvky zaměstnavatele poskytnuté počínaje rokem 2015. Zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání za rok, ve kterém k předčasnému ukončení smlouvy došlo a uvést v něm součet příspěvků zaměstnavatele za příslušné předcházející roky a část roku, kdy k ukončení smlouvy došlo. Příslušnou částku zjistí poplatník z potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech v jednotlivých letech. Od roku 2015 je povinnou součástí potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech za daný rok. V daňovém přiznání tuto částku uvede jako příjem ze závislé činnosti, na řádku 31 daňového přiznání a ve výpočtové tabulce k § 6. Dodanění příspěvků zaměstnavatele je předepsáno jen u životního pojištění. Na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištěn****í se státním příspěvkem, případně jiné penzijní pojištění se dané ustanovení nevztahuje, a dodaňování se neprovádí.

R: Jak se daní jednorázové vyrovnání tzv. odbytné?

M: Jednorázové vyrovnání tzv. odbytné vyplácí pojišťovna po zdanění srážkovou daní ve výši 15 %. Zdaňuje jen část odpovídající zhodnocení vložených prostředků, a některé příspěvky zaměstnavatele. Pojištěnému je vyplacena částka po zdanění. V souvislosti s výplatou odbytného už nevznikají pojištěnému další daňové povinnosti.

R: Děkuji za rozhovor.