(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Co dělat, když živnostník onemocní?

3. prosinec 2018

Tu a tam se stane, že i podnikatele skolí chřipka nebo jiná nemoc. Jak si zařídit neschopenku v případě, že podnikáte?

Aby měl podnikatel nárok na neschopenku, je potřeba, aby si platil sociální odvody ČSSZ, která neschopenku vyplácí. Podmínkou pro vznik nároku na neschopenku je tedy placení odvodů a zároveň absence dluhu vůči ČSSZ. V případě, že ČSSZ eviduje dluh, nárok na neschopenku nevzniká.

Jak postupovat, když onemocníte?

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a onemocníte, je důležité navštívit lékaře. Ten vám vypíše formulář žádosti o nemocenskou, kterou odnesete na ČSSZ. Neschopenku je možné čerpat od 15-tého dne.

Výše nemocenského za den činí:

 • 60 % DVZ (denního vyměřovacího základu) do 30. dne trvání pracovní neschopnosti
 • 66 % DVZ od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti
 • 72 % DVZ od 61. dne trvání pracovní neschopnosti Základem pro výpočet neschopenky je tedy denní vyměřovací základ, který vypočítáme jako podíl součtu základů, ze kterých živnostník zaplatil pojistné. Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění je 5 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,3 % tak činí nejméně 115 Kč. Během trvání neschopenky vám ČSSZ vyplácí nemocenskou dávku a během této doby nemáte povinnost hradit sociální pojištění. POZOR! Pokud marodíte pouze část měsíce, odvody na zdravotní pojištění hradíte v plné výši. Pokud marodíte celý měsíc, odvody na zdravotní pojištění nehradíte.

Kdo má nárok na nemocenské dávky?

Dobrovolně nemocensky pojištěná osoba– týká se podnikatelů, kteří si platí pojistné sami, i když nemusí. Nárok na nemocenskou dávku jim vzniká v případě, že za 3 měsíce před nástupem na neschopenku byly nemocensky pojištěni, přičemž pracovní neschopnost musí být delší jak 14 dní.

Žádost k placení dobrovolného nemocenského pojištění lze podat kdykoli na příslušné pobočce ČSSZ. Výhodou dobrovolného placení je :

 • ČSSZ vyplatí nemocenskou (alespoň nějaký příjem v případě nemoci)
 • v případe dlouhodobé neschopenky není odpadá nutnost placení záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění pro rok 2019 je 138 Kč.

Jako dlouho se neschopenka vyplácí?

Vyplácení neschopenky zaniká ukončením dočasné pracovní neschopnosti. Posledním termínem na vyplácení je uplynutí 1 měsíce po dni, v němž byl řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky doručen ČSSZ. Z toho vyplývá, že neschopenku můžete čerpat po dobu 52 týdnů.

Kdy ČSSZ neproplatí celou výšku neschopenky?

V momentě, kdy si onemocnění a s ním spojenou neschopenku způsobíte sami nadměrným požíváním alkoholu a návykových látek nebo účastí ve rvačce (*rvačkou se rozumí vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob, nejde-li o sebeobranu nebo pomoc napadenému). ČSSZ sníží vyplácení neschopenky na polovinu po celou dobu pracovní neschopnosti. Zároveň, pokud jste shledáni práce neschopnými, musíte dodržovat léčebný režim a z domova se vzdalovat pouze v čase předepsaných vycházek. ČSSZ může provést kontrolu a v případě, že vás pracovník nenajde doma, může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů. Již vyplacené nemocenské je za tuto dobu považováno za přeplatek. Oprávnění orgánu nemocenského pojištění dávku krátit nebo odejmout zaniká po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy k porušení režimu došlo.

Jak vypočítat výši neschopenky a kolik dostanete?

Výši nemocenského vypočítáme takto:

denní vyměřovací základ = měsíční vyměřovací základ x počet měsíců v roce / počet dní v roce

DVZ se redukuje dle uvedených hranic:

 • Do 1 000 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 000 Kč do 1 499 Kč redukce na 60 %
 • nad 1 499 Kč do 2 998 Kč redukce na 30 %
 • nad 2 998 Kč se nezohledňuje

Příklad:

Adam je živnostník. Onemocní 3. 1. 2018 a lékař ho shledá práce neschopným po dobu 5 týdnů (35 dní). Adam platí odvody na nemocenské pojištění do ČSSZ od 1. 1. 2015. Má nárok na nemocenskou dávku. Kolik dostane?

Odpověď:

Měsíční pojistné na NP ve výši 163 Kč, měsíční VZ je 7 058 Kč. Rozhodné období pro výpočet dávky je leden 2017 až prosinec 2017 = tj. 365 dnů.

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávky: 7058 * 12 / 365 = 232.04 Kč.

Redukovaný denní vyměřovací základ: 232.04 * 90% = 208.83 Kč. Po zaokrouhlení na celé koruny 209 Kč

Denní dávka nemocenského: 209 * 60% = 126 Kč.

35 dní pracovní neschopnosti:

  1. – 14. den = 0 Kč
  1. – 30. den (16 dní) = 60 % DVZ = 126 60% 16 = 1209.6 Kč
  1. – 35. den (5 dní) = 66 % DVZ = 126 66% 5 = 415.8 Kč

Nemocenské celkem: 1209.6 + 415. 8 = 1625.4 Kč

Adam dostane za 35 dnů pracovní neschopnosti 1625 Kč.