(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Mimořádný příspěvek 5 000 Kč na dítě i pro rezidenty ČR pracující v zahraničí

15. srpen 2022

Pracujete v zahraničí? Za jakých podmínek máte nárok na mimořádný příspěvek?

Mimořádný příspěvek


Mimořádný příspěvek ve výši 5 000 Kč je jednorázovou finanční pomocí rodičům s cílem zmírnit dopady negativní inflace. Jedná se o sociální dávku, která nepodléhá dani z příjmů. Nárok na příspěvek vzniká i rezidentům ČR pracujícím v zahraničí.

Kdo je rezidentem ČR?


Rezidentem ČR je každý poplatník, který má zde bydliště, nebo se zde obvykle zdržuje, i když vydělává v zahraničí. Má-li poplatník bydliště ve více zemích, rozhodující je délka pobytu v ČR. V takovém případě se za rezidenta ČR považuje každý, kdo zde pobývá minimálně 183 dnů.

Mám nárok na příspěvek, pokud pracuji v Německu?


Nárok na příspěvek má každý rodič za těchto podmínek:

1. Dítě má trvalý pobyt a bydliště v Česku, přičemž musí splnit současně obě podmínky. V opačném případě, např. má-li dítě trvalý pobyt v ČR, ale bydliště v zahraničí, nárok na příspěvek nevzniká.

 • Trvalý pobyt: místo, v němž je osoba úředně přihlášena k pobytu.
 • Bydliště: místo, kde se osoba trvale zdržuje.

2. Dítě nesmí být starší než 18 let, resp. do 1. srpna 2022 dítě nesmí oslavit 18 narozeniny.

Nárok na příspěvek vzniká i na dítě narozené od 2. srpna do konce roku 2022.

3. Celkový hrubý příjem rodiny za rok 2021 nesmí přesáhnout milion korun.

Nárok na příspěvek vzniká i v případě, má-li žadatel příjem ze zahraničí, přičemž splňuje hranici příjmu.

4. Žadatel žije s dítětem ke dni podání žádosti o příspěvek.

Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný zástupce je pouze osoba, která nárok za nezletilé dítě uplatňuje. Pokud se jeden ze zákonných zástupců zdržuje většinu roku v zahraničí, o příspěvek by měl požádat zákonný zástupce žijící s dítětem na území ČR.

Pokud tedy pracujete v zahraničí, přičemž splňujete uvedeny podmínky, máte nárok na vyplacení mimořádného příspěvku.


Kromě rodičů dítěte může o mimořádný příspěvek požádat také:


 • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • manžel,
 • partner rodiče,
 • vdova/vdovec po rodiči,
 • druh/družka rodiče (podmínkou je spolužití s dítětem a rodičem a také společné hrazení nákladů na své potřeby po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Způsob získání mimořádného příspěvku


Mimořádný příspěvek lze získat:

 • Automaticky: na automatické vyplacení mimořádného příspěvku mají nárok rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě. Pokud tedy bude rodiči vyplacen přídavek na dítě za červen 2022, tento rodič automaticky získává mimořádný příspěvek bez potřeby podání žádosti.

 • Na základě žádosti: povinnost podat žádost o vyplacení příspěvku se vztahuje na rodiče jejichž děti:

  • nedovršili 18 let do 1. srpna, ale v červenci nemají nárok na výplatu přídavku na děti za červen 2022,
  • se narodili od 2. srpna do 31. prosince 2022.

Způsob podání žádosti


Žádost o vyplacení příspěvku lze podat:

 • elektronicky: prostřednictvím online aplikace ministerstva s elektronickým ověřením identity žadatele,
 • v papírové formě: prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.

V žádosti je třeba zaškrtnout čestné prohlášení o příjmech. Příjem tedy není třeba dokladovat. Úřad práce si potřebné informace o příjmu umí ověřit prostřednictvím příslušných institucí

Na podání žádosti mají rodiče jeden rok!

Výplata příspěvku


Příspěvek bude spravovat a vyplácet Úřad práce ČR. Vyplacení příspěvku proběhne v srpnu 2022, a to bezhotovostně na účet v bance nebo poštovní poukázkou.

Pracujete v zahraničí? Rádi vám pomůžeme s vrácením daně, s vyřízením přídavků na děti, se získáním dokumentů nebo s vrácením penzijních příspěvků.

Kontaktujte nás