(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak si vyřídit vdovský důchod po manželovi

13. září 2018

Vdovským důchodem rozumíme dávku, která jde z důchodového pojištění a která Vám pomůže zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Obdobou vdovského důchodu je pak pro muže vdovecký důchod.

Kdy vzniká nárok na vdovský/ vdovecký důchod?

Nárok na vdovský (vdovecký) důchod máte v případě, kdy byl manžel(ka):

a) byl(a) poživatelem starobního nebo invalidního důchodu

b) splnil(a) ke dni smrti podmínku, pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho mi bude vdovský (vdovecký) důchod vyplácen?

Vdovský důchod budete dostávat po dobu jednoho roku od smrti manžela(manželky). Po uplynutí této doby máte nárok na vdovský důchod, který Vám může být v určitých případech obnoven a to:

a) pečujete-li o nezaopatřené dítě b) pečujete-li o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) c) pečujete-li o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žijí v domácnosti a jsou závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), d) jste plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo e) dosáhli jste věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Za podmínek uvedených výše je také možné žádat o opětovné přiznání (obnovu) vdovského důchodu.

Kde si vdovský (vdovecký) důchod vyřídím?

Žádost o vdovský důchod musíte podat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa Vaše trvalého bydliště. K dispozici není žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod. Žádost Vám do počítače se píše přímo pracovník důchodového oddělení.

Jaké doklady budu potřebovat?

Pokud byl zemřelý ve starobním nebo invalidním důchodu, předkládáte k této žádosti:

  • občanský průkaz
  • oddací list
  • úmrtní list

Jestliže zemřelý nebyl v starobním nebo invalidním důchodu, doporučujeme před podáním žádosti navštívit OSSZ – nebude třeba dokládat doby pojištění, které již má Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci.

Obecně je třeba doložit následující doklady zemřelého:

  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenská knížka nebo propouštěcí list,
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný).

Pokud zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod, musíte doložit také rodné listy dětí. Zaměstnanec musí dokládat potvrzení od zaměstnavatele.

Budete-li současně žádat o sirotčí důchod pro své děti, budete muset mimo jejich rodných listů třeba doložit také potvrzení o jejich studiu (jestliže již ukončili povinnou školní docházku na základní škole). Potvrzení o studiu dětí je třeba doložit i v případě, že si o sirotčí důchod budou žádat děti sami. Dále je nutné doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet majitele, chce-li pobírat důchod na svůj účet.

Jakou výši vdovského/vdoveckého důchodu budu pobírat?

Vdovský/vdovecký důchod je nižší, než jaký by pobíral zesnulý partner. Základní výměra je sice stejná jako u ostatních druhů důchodů, procentní výměra pozůstalostního důchodu je ale poloviční.

Existují kalkulačky, které Vám přesně spočítají, kolik vdovského důchudu dostane.

Můžeme si něco vydělat, když pobírám vdovský důchod?

Pobíráním vdovského nebo vdoveckého důchodu Vás nějak neomezuje v jakékoliv výdělečné činnosti.

Konec nároku na důchod

Nárok na důchod Vám končí ve chvíli, kdy se znovu vdáte nebo oženíte, a to dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost musíte do 8 dnů nahlásit ČSSZ. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se podvodu a neoprávněného čerpání dávky. Pokud po uzavření nového sňatku znovu ovdovíte, může Vám vzniknout nový nárok na vdovský/vdovecký důchod po druhém manželovi či manželce.