(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Dodavatel vs. odběratel

5. listopad 2018

Podnikání s sebou přináší i vytváření a budování vztahů. Mezi dodavateli, odběrateli, zaměstnanci …

Jedním ze základních vztahů, jenž vznikají v podnikání jsou dodavatelsko – odběratelské vztahy. Tvoří základ úspěchu obou stran.

Rozdíl mezi dodavatelem a odběratelem

Dodavatel je osoba (fyzická nebo právnická), která dodává zboží nebo služby odběrateli. Dodavatel vystavuje odběrateli fakturu nebo účtenku.

Odběratel je osoba (fyzická nebo právnická), která odebírá zboží nebo služby od dodavatele. Odběratel může toto zboží nebo služby využít k dalšímu zpracování, prodat konečnému spotřebiteli, nebo spotřebovat (odběratel je v tomto případě konečným spotřebitelem).

Z toho vyplývá, že jeden bez druhého by neměl význam.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a odběratelem?

  • dodavatel zboží dodává, odběratel odebírá
  • dodavatel = prodávající, odběratel = kupující

Dodavatelsko – odběratelské vztahy

Mezi dodavateli a odběrateli dochází k obchodu. Zatímco proběhne samotná realizace obchodního případu (proběhne platba za prodej / koupi zboží nebo služby), vznikají mezi oběma stranami závazky a pohledávky.

Závazky

Podnikatel koupí od dodavatele zboží, materiál nebo služby. Vůči dodavateli mu vznikne do termínu úhrady závazkový vztah, kde podnikatel vystupuje jako dlužník, který musí zaplatit za dodané zboží, materiál nebo služby. Závazek zaniká úhradou faktury.

Pohledávky

Může nastat i opačný případ. Podnikatel prodá své zboží, materiál či služby (firmám nebo konečným spotřebitelům). Vůči odběrateli mu vznikne do termínu úhrady pohledávka, kterou musí odběratel zaplatit. Pohledávka zaniká připsáním peněžních prostředků na účet podnikatele nebo vložením hotovosti do registrační pokladny (při platbě v hotovosti).

Zálohy

Záloha je finanční platba, kterou podnikatel zaplatil předem před splněním dodávky zboží nebo služby na základě dohody smluvních stran. Je to jakási forma jistoty úhrady závazku. Firma tak disponuje finančními prostředky ještě před skutečnou dodávkou zboží nebo služeb. Pro nového odběratele zde existuje určité riziko, zda dodavatelská firma skutečně zrealizuje dohodnuté služby (dodá zboží) nebo nikoli.