(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Dary v daňovém přiznání

Aktualizováno: 30. leden 2023
Publikováno: 22. duben 2022

V daňovém přiznání lze uplatnit několik odečitatelných položek, které sníží základ daně, případne výslední daň. K odečitatelným položkám snižujícím základ daně patří i poskytnutí darů.

Poskytnutí daru – nelze darovat každému


Poskytování darů, které lze zahrnout do daňového přiznání, má svá pravidla, která upravuje Zákon o daních z příjmů. Dary uvedené v daňovém přiznání tak nelze darovat komukoli. Dar může poplatník darovat:

 • fyzické osobě – zákon úzce vymezuje fyzické osoby, které mohou obdržet dar uplatnitelný v daňovém přiznání. Jde o fyzické osoby:
  • poskytovatelé zdravotních služeb,
  • provozovatelé škol a školských zařízení,
  • zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata,
  • zařízení pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů,
  • poživatelům invalidního důchodu dospělým a dětem závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a také na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

 • právnické osobě – doporučuje se darovat právnické osobě, kterou mohou být:

  • obce,
  • kraje,
  • organizační složky státu,
  • neziskové organizace založené za účelem poskytování pomoci.
Přečtěte si také:

Přehled slev na dani

I letos můžete ušetřit na daních. Využijte slevy na dani a neplaťte více, než musíte.


Další podmínky pro poskytnutí darů


Podmínky pro poskytování darů lze rozdělit do kategorií:

 • místo (sídlo PO, trvalý pobyt FO),
 • účel daru,
 • forma daru.

Místo


Obdarovaná právnická osoba musí mít sídlo na území České republiky, případně na území členského státu EU nebo státu patřícího do EHP. Stejné podmínky platí pro obdarovanou fyzickou osobu, která musí mít trvalé bydliště na území ČR, případně na území členského státu EU nebo státu patřícího do EHP. Podmínku „místa” musí splňovat i dárce.

Účel daru


Dar nelze poskytnout na libovolné použití. Zákon opět přesně definuje, k čemu musí sloužit, aby byl daňově uznatelný, a to na:

 • vědu a vzdělávání,
 • výzkumné a vývojové účely,
 • kulturu,
 • školství,
 • policii,
 • požární ochranu,
 • podporu a ochranu mládeže,
 • ochranu zvířat a jejich zdraví,
 • účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,
 • podporu politických stran, hnutí, evropských politických stran nebo evropských politických nadací.

Forma daru


Dar může mít dvě formy, a to peněžní nebo materiální, případně se může jednat o službu. Nejvíce se využívá darování peněžního daru, kdy se určitá částka jednoduše odešle na bankovní účet příjemce daru. Jde například o poskytnutí daru na pomoc v různých sbírkách, nadačních fondech a podobně.

Komplikovanější formou daru je materiální dar. V tomto případě dárce dodá materiál nebo službu obdarovanému. Materiální pomoc může být např. pomoc uprchlíkům z Ukrajiny (hygienické pomůcky, potraviny, léky…). Pomoc prostřednictvím služby bývá nejčastěji ve formě poskytnutí dovedností bez protiúplaty. To znamená, že např. programátor poskytne vybrané škole službu ve formě založení webové stránky v hodnotě, jakou by účtoval klientovi dle jeho ceníku. Bez protiúplaty znamená, že programátor netrvá na tom, aby škola přijala jeho dítě ke vzdělávání.

V případě, že by programátor trval na přijetí svého dítěte na danou školu, nejde o bezúplatné darování služby. V tomto případě si dar nemůže uplatnit v daňovém přiznání.


Materiální dar nebo pomoc prostřednictvím služby musí mít svoji hodnotu. To znamená, že musí být vyčíslena hodnota daru tj. prokazatelně vyčíslena hodnota daru. Vyčíslení může probíhat několika způsoby:

 • ocenění znalcem,
 • doklad o koupi věci (např. faktury, účtenky),
 • ocenění srovnatelné věci v bazarech (např. darování vozidla).

Finanční úřad bude chtít potvrzení o poskytnutí daru


Pokud dárce poskytne dar, přičemž splní veškeré zákonem dané podmínky pro darování, pořád nemá „vyhráno”. Aby si dar mohl uplatnit v daňovém přiznání, musí mít potvrzení o tom, že dar poskytnul.

Pozor, platí, že pokud chce dárce uplatnit dar v daňovém přiznání, musí být dar reálne poskytnut v roce, v němž si dárce uplatňuje nezdanitelnou část základu daně.

V praxi totiž mohou nastat dvě situace:

 1. Dárce sepíše s obdarovaným darovací smlouvu k 31. 12., peněžní dar ale předá až v následujícím roce. Tento dar si dárce nemůže uplatnit v daňovém přiznání, protože transakce neproběhla v roce, za něž se podává daňové přiznání. **Poskytnutí daru tedy MUSÍ reálně proběhnout.
 2. Dárce vynaloží peněžní prostředky na nákup materiálu (např. nakoupí vánoční dárky pro děti z dětského domova), ale z důvodu nemoci je dětskému domovu doručí až po Novém roce. Tento dar si dárce nemůže uplatnit v daňovém přiznání, protože dar se reálně neuskutečnil v roce, v němž mu vznikly náklady na nákup darovaných věcí. Do daňového přiznání si může uplatnit dar až v následujícím roce.

Dárce bude muset také prokázat hodnotu daru, jeho výši i účel přiložením příslušných dokumentů a také skutečné poskytnutí daru potvrzením o převzetí daru.

Toto potvrzení vyplní obdarovaný a musí obsahovat tyto nezbytné údaje:

 • příjemce (název právnické osoby - pokud jde o právnickou osobu; jméno a příjmení - v případě fyzické osoby, adresa, kontakty) - identifikace obdarovaného, např. nezisková organizace, nadace, právnická nebo fyzická osoba,
 • hodnota bezúplatného plnění - výše hodnoty daru v Kč, případně v jiné měně (v daňovém přiznání se přepočte na české koruny),
 • předmět daru - popis toho, co bylo darováno (např. finanční částka v hodnotě 1 000 Kč, trvanlivé potraviny pro uprchlíky v hodnotě 500 Kč…),
 • účel - musí být konkrétně specifikováno, na co byl dar poskytnut,
 • datum poskytnutí - důležitá položka! Datum, kdy obdarovaný přijal dar.
Přečtěte si také:

Nahrajte si přílohy k daňovému přiznání rovnou v aplikaci pro podání v XML

Téměř každé daňové přiznání má nějakou přílohu. Jak ji nahrát přímo do aplikace?


Výše daru


Kolik lze odečíst je jednou z klíčových otázek. Zákon definuje výši možného daru takto:

Fyzická osoba si může dar odečíst, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Řečeno lidskou řečí:

Fyzická osoba si může odečíst dar v daňovém přiznání, pokud celková hodnota darů za daný daňový rok přesáhne 2 % jeho základu daně, přičemž minimum, co si může uplatnit, je 1 000 Kč. Nemusí to být dar v minimální hodnotě 1 000 Kč, počítají sa dary celkem.

Odpočítat lze standardně 15 % základu daně, kromě zdaňovacího období 2021, kdy lze odečíst až 30 % základu daně.

Darování v praxi a nebo kdy lze a kdy nelze dar odečíst v daňovém přiznání?


Příklad č. 1:
Adam poskytne dar svému kamarádovi, který je v invalidním důchodu na pomůcky při chůzi ve výši 2 000 Kč. Kamarád bydlí v Brně a na pomůcky mu přispěla i zdravotní pojišťovna. Může si Adam uplatnit dar v daňovém přiznání?

Odpověď:
Ne. Není splněna podmínka účelu. Kamarádovi na pomůcky přispěla zdravotní pojišťovna, dar nelze uplatnit. Adam by mohl uplatnit dar pouze v případě, že zdravotní pojišťovna na tuto pomůcku nepřispěla.

Příklad č. 2:
Petr poskytne dar nadaci se sídlem v USA ve výši 5 000 Kč. Může si Petr uplatnit dar v daňovém přiznání?

Odpověď:
Ne. Není splněna podmínka místa. Nadace nemá sídlo v ČR, ani na území EU ani v zemi patřící do EHP. Petr by si mohl uplatnit dar pouze v případě, že by daroval peníze nadaci se sídlem v ČR, nebo v EU/EHP.

Příklad č. 3:
Jan poskytne finanční dar sportovnímu klubu se sídlem v Praze, který je s.r.o., na nákup sportovních pomůcek pro mládežnický tým hokejistů ve výši 5 000 Kč. Může si Jan uplatnit dar v daňovém přiznání.

Odpověď:
Ano. Jsou splněny podmínky příjemce (právnická osoba), účelu (nákup pomůcek), místa (sídlo v ČR). Jan bude potřebovat potvrzení o převzetí daru a výpis z transakce z jeho bankovního účtu.

Příklad č. 4:
Josef daroval trvanlivé potraviny a oblečení pro uprchlíky z Ukrajiny. Nakoupil materiál v hodnotě 1 500 Kč. Odvezl je do centra pomoci pro uprchlíky zřízeným státem (nezisková organizace). Může si Josef uplatnit dar v daňovém přiznání?

Odpověď:
Ano, jsou splněny podmínky příjemce (právnická osoba), účelu (materiální pomoc), místa (sídlo v ČR). Josef ale bude potřebovat potvrzení o převzetí dary a vyčíslit hodnotu daru např. vydokladováním faktur nebo účtenek za nákup materiálu.

Příklad č. 5:
Andrea je lektorka češtiny pro cizince. Nabídne střední škole v Brně dar formou služby v hodnotě 12 000 Kč (12 x hodinové lekce) na výuku češtiny pro děti cizinců. Její podmínkou je, že ředitel školy přijme její dítě ke vzdělávání na střední škole bez přijímacích zkoušek. Může si Andrea uplatnit dar v daňovém přiznání?

Odpověď:
Ne. Nejedná se o bezúplatné poskytnutí daru. Jde o “obchod” s protihodnotou něco za něco (poskytne službu versus škola přijme její dítě). Andrea by si mohla uplatnit dar pouze v případě, že od školy nežádá žádnou proslužbu.

Jak uvést dar v daňovém přiznání?


Dar v daňovém přiznání se uvádí v III. oddíle daňového přiznání s názvem Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem na řádku č. 46.

Jde to i jednodušeji skrz aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz ve 4. kroku.

Dary v daňovém přiznání zvládnete uvést i sami. Doplníte příjem, uvedete hodnotu daru a počet darovacích smluv a aplikace vás povede intuitivně dál. Hotové přiznání máte za 15 minut. Pošleme vám formuláře přiznání ve formátu PDF a XML.

Danove_ulevy

Nevíte, jak si uplatnit dary v daňové přiznání? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2022 na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny.

Chci uvést dar v daňovém přiznání