Uplatnenie daňového bonusu na dieťa v daňovom priznaní

Daňový bonus na dieťa je najviac uplatňovanou položkou v zľavách na dani v daňovom priznaní. Ako ho správne vyplniť? Kto má na neho nárok? Za akých podmienok?

Daňový bonus na dieťa náleží rodičom detí do 25 rokov. Môže byť vyplatený 2 spôsobmi:

 • zamestnávateľom mesačne k mzde zamestnanca
 • daňovým úradom po podaní daňového priznania raz ročne:
  • zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nezohľadnil daňový bonus v mzde
  • živnostníkom, ktorí nemajú možnosť zohľadniť si daňový bonus mesačne

Podmienky nároku na daňový bonus

Nárok na daňový bonus vzniká pri splnení týchto podmienok:

 • ročný príjem rodiča je vyšší ako 3120 €
 • dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti
 • dieťa musí byť nezaopatrené (vyživované)
 • dieťa je vo veku do 25 rokov, pričom dieťa od 18 rokov je študentom a pripravuje sa štúdiom na svoje budúce povolanie
 • rodičia sa dohodnú, ktorý z nich si bude uplatňovať daňový bonus. Môže ho čerpať VŽDY iba jeden rodič. Ak sa rodičia nedohodnú, daňový bonus vzniká rodičom v tomto poradí:
  • matka dieťaťa
  • otec dieťaťa
  • iná poverená osoba

Daňový bonus v daňovom priznaní

Pokiaľ daňovník splňuje vyššie uvedené podmienky na nárok daňového bonusu, musí “nárok preniesť” do daňového priznania. Tu môžu nastať tri situácie:

1. Zamestnávateľ zohľadnil daňový bonus v mzde zamestnanca. Ročná mzda zamestnanca presiahla 3120 €.

Zamestnanec každý mesiac, za ktorý mu vznikol nárok na daňový bonus, dostal tento bonus vyplatený v mzde. Na základe potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa uvedie vyplatený daňový bonus zamestnávateľom (riadok 15 POZP) na príslušný riadok daňového priznania. Následne musí uviesť aj nárok na daňový bonus tak, že uvedie dieťa do príslušných riadkov daňového priznania, pričom vyplní údaje o dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo a počet mesiacov nároku na bonus). K uznaniu nároku na daňový bonus zamestnanec k daňovému priznaniu priloží povinné prílohy: potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa a rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy (pozn. ak rodný list nedokladal na daňový úrad v minulosti).

2. Zamestnávateľ zohľadnil daňový bonus v mzde zamestnanca. Ročná mzda zamestnanca nepresiahla 3120 €.

Zamestnanec každý mesiac, kedy jeho hrubá mzda prevýšila čiastku 260 €, dostal tento bonus vyplatený v mzde. Na základe potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa uvedie mesiace, v ktorých bol vyplatený daňový bonus zamestnávateľom (riadok 15 POZP) na príslušný riadok daňového priznania. Následne musí uviesť aj nárok na daňový bonus tak, že uvedie dieťa do príslušných riadkov daňového priznania, pričom vyplní údaje o dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo a počet mesiacov, počas ktorých mu bol vyplatený bonus). K uznaniu nároku na daňový bonus zamestnanec k daňovému priznaniu priloží povinné prílohy: potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa a rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy (pozn. ak rodný list nedokladal na daňový úrad v minulosti).

3. Živnostník mal ročný príjem vyšší ako 3120 €.

Živnostník pri príjme vyššom ako 3120 € uvedie nárok na daňový bonus tak, že uvedie dieťa do príslušných riadkov daňového priznania, pričom vyplní údaje o dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo a počet mesiacov nároku na bonus). K uznaniu nároku na daňový bonus živnostník k daňovému priznaniu priloží povinnú prílohu: rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy (pozn. ak rodný list nedokladal na daňový úrad v minulosti).

Ako uviesť daňový bonus do daňového priznania v aplikácii na OnlinePriznanie.sk?

Príklad 1: Zamestnanec/živnostník mal ročný príjem vyšší ako 3120 €.

 • zamestnanec si v kroku 1 vyplní oddiel o zamestnaní a doplní príjmy a vyplatený daňový bonus
 • živnostník si v kroku 1 vyplní oddiel o samostatnej zárobkovej činnosti a doplní príjmy
 • zamestnanec aj živnostník v kroku 2 uvedú, že majú dieťa a zadajú jeho dátum narodenia
 • obaja zvolia, či uplatňujú nárok na daňový bonus za celý rok alebo jeho časť (uvedú mesiace, za ktoré vzniká nárok)

Aplikácia od nároku sama odpočíta vyplatený daňový bonus a rozdiel vznikne zamestnancovi ako suma k vyplateniu daňového bonusu z riadku 61 daňového priznania typu A a z riadku 110 daňového priznania typu B (ak nie je daňová povinnosť vyššia ako suma daňového bonusu).

Príklad 2: Zamestnanec mal ročný príjem nižší ako 3120 €.

 • zamestnanec si v kroku 1 vyplní oddiel o zamestnaní a doplní príjmy a vyplatený daňový bonus
 • zamestnanec v kroku 2 uvedie, že majú dieťa a zadajú jeho dátum narodenia
 • vyberie mesiace, v ktorých mu zamestnávateľ vyplatil daňový bonus na dieťa. Keďže je jeho príjem nižší ako je limit pre nárok za celý rok, daňový bonus mu bude náležať iba za mesiace, v ktorých mu ho zamestnávateľ vyplatil


Daňový bonus v daňovom priznaní si môžete uplatniť v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.

Predchádzajúci článok Ďalší článok