(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zdaňovanie príjmu z cenných papierov v daňovom priznaní

14. Február 2020

Obchodovanie s cennými papiermi patrí k zárobkovej činnosti. Ako zdaniť predaj cenných papierov v daňovom priznaní?

Zákon o dani z príjmu definuje príjem z predaja cenných papierov ako pasívny príjem. Tento príjem patrí medzi tzv. ostatné príjmy, ak je predaj cenných papierov považovaný za príjem z kapitálového majetku. V ľudskej reči to znamená, že fyzická osoba - nepodnikateľ predala cenné papiere, ktoré neboli predmetom podnikateľskej činnosti ani neboli zahrnuté v obchodnom majetku. V tomto prípade ide o príjem z kapitálového majetku podľa § 8 ods. 1 písm. e.

Ak cenné papiere predala fyzická osoba - podnikateľ a cenné papiere boli zahrnuté v obchodnom majetku, tento príjem sa zdaňuje ako príjem z podnikania.

Pri predaji cenných papierov sa vychádza zo základu dane. Do základu dane sa započítava zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. To znamená, že sa postupuje podľa jednoduchého vzorca:

PRÍJEM Z PREDAJA CP MÍNUS VÝDAVKY (KÚPNA CENA, SPROSTREDKOVANIE - PROVÍZIA, ODMENA BURZE ATĎ.)

Medzi výdavky, ktoré je možné uplatniť v daňovom priznaní, sú:

  • kúpna cena preukázateľne zaplatená za cenný papier (pri obstaraní kúpou)
  • cena cenného papiera zistená v čase nadobudnutia (pri bezodplatnom obstaraní napr. darovaním, dedením)
  • výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenného papiera (odmena burze, provízia sprostredkovateľovi)

Ak je výška výdavkov spojených s predajom cenných papierov vyššia ako príjem, rozdiel je irelevantný. Pri príjmoch z predaja cenných papierov nie je možné vykázať stratu.

Príklad:

Adam v máji 2019 kúpil cenné papiere v hodnote 1000 €. V decembri sa ich rozhodol predať. Príjem z predaja predstavoval 700 €.

Pri výpočte postupujeme podľa vzorca: PRÍJEM Z PREDAJA CP MÍNUS VÝDAVKY

700 - 1000 = - 300 €

Keďže Adam nemôže vykázať daňovú stratu z predaja cenných papierov, v daňovom priznaní mu vyjde základ dane 0.


Príjem z predaja cenných papierov si môžete spracovať sami na OnlinePriznanie.sk.