Zdaňovanie príjmu slovenských rezidentov zo zahraničia

10. Marec 2020

Príjem zo zahraničia je obvykle zdanený v zahraničí. Kedy musí byť zdanený i na SR? Ako zamedziť dvojitému zdaneniu? Ako medzinárodné zmluvy a slovenská legislatíva o dani z príjmov riešia dvojité zdanenie príjmov zo zahraničia?

V období podávania daňových priznaní sa stretávame i so slovenskými rezidentmi majúcimi príjem zo zdrojov v zahraničí. Obecne platí, že rezident SR, ktorý pracoval v zahraničí, zdaňuje svoj zahraničný príjem v zahraničí. V daňovom priznaní na SR potom uvedie celosvetové príjmy (slovenské + zo zdrojov v zahraničí).

Ako zdaniť príjmy zo zdrojov v zahraničí v štáte rezidencie?

Zahraničný príjem bol v zahraničí už raz zdanený. Aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu, sú medzi väčšinou ekonomicky vyspelých štátov sveta uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom s každou krajinou môže byť táto zmluva uzavrená s drobnými zmenami. Pri zdaňovaní príjmov v domovskej krajine potom dochádza k tzv. metóde vyňatia, kedy sa príjmy zo zdrojov v zahraničí v daňovom priznaní vyjmu a už raz zaplatená daň v zahraničí sa druhýkrát nezohľadňuje.

Metóda vyňatia v daňovom priznaní

Základom pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia je zahraničný ekvivalent slovenského potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Ide napr. o:

  • Lohnzettel v Rakúska alebo Nemecka
  • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti z ČR
  • formulár P60 alebo P45 z Veľkej Británie
  • formulár W-2 z USA

Toto potvrdenie vystaví zahraničný zamestnávateľ a tvorí povinnú prílohu k daňovému priznaniu. Je treba myslieť na to, že zahraničný formulár nemusí byť vystavený v eurách, preto je nutné zahraničnú menu prepočítať na eurá podľa kumulatívneho kurzu NBS.

V praxi to funguje takto:

Adam je rezident SR a v roku 2019 pracoval v Nemecku. Jeho zamestnávateľ mu vystavil Lohnzettel, v ktorom uviedol jeho hrubý príjem, zaplatené dane v Nemecku a zaplatené poistné.

Adam uvedie svoj príjem ako zahraničný do slovenského daňového priznania. Uplatní metódu vyňatia a na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia svoj príjem z Nemecka vyjme. Na SR mu v daňovom priznaní vyjde nulová daň k zaplateniu, pretože jeho príjem bol už raz zdanený v Nemecku. V Nemecku má povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť svoj príjem.

SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so štátmi EÚ i s USA. Pokiaľ teda príjem zo zahraničia pochádza z EÚ alebo z USA, na SR už nebude druhýkrát zdanený, po vyňatí príjmu bude daň nulová.


Daňové priznanie so zahraničným príjmom si spracujete jednoducho v našej inteligentnej aplikácii na OnlinePriznanie.sk.