Príjmy, ktoré nemusíte daniť

6. Marec 2020

Zákon o dani z príjmu stanovuje povinnosť priznať v daňovom priznaní všetky príjmy za uplynulý rok. Existujú však výnimky, pre ktoré toto pravidlo neplatí, pretože sa na nich vzťahuje oslobodenie od dane.

Ktoré príjmy sa nemusia priznať?

  • Príjem zo závislej činnosti nižší ako 1968.68 € - ak bol príjem zo zamestnania či podnikania nižší (a zároveň iný príjem daňovník nemal) ako je uvedený limit, príjem sa nemusí priznávať
  • Príležitostný príjem (jednorázový) do 500 € - platí iba v prípade fyzickej osoby. Pozor - u živnostníka neplatí! Daní sa iba rozdiel príjmu mínus 500 €.
  • Príjem z vecnej výhry do 350 € - od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.
  • Príjem z prenájmu do 500 € - do daňového priznania sa priznáva iba príjem nad 500 €.
  • Príjem z predaja nehnuteľnosti - ak bola nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Platí od dátumu zápisu na katastri nehnuteľností.
  • Príjem z predaja cenných papierov do 500 € - od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov do 500 €, pokiaľ ide o cenné papiere nadobudnuté po roku 2010.

Oslobodenie od dane v príkladoch:

Príklad:

Peter mal príjem zo závislej činnosti 1500 € za rok. Zvyšok roka bol nezamestnaný. Musí podať daňové priznanie a priznať tento príjem?

Riešenie:

Peter nedosiahol limit 1968.68 €, preto nemá povinnosť podať daňové priznanie. Môže tak urobiť dobrovoľne a vyjde mu preplatok na dani, ktorý mu daňový úrad vráti.

Príklad:

Adam mal v roku 2019 príležitostný príjem 550 €. Musí Adam priznať tento príjem v daňovom priznaní?

Riešenie:

Príležitostný príjem je do 500 € od dane oslobodený. Adam prizná iba rozdiel nad 500 €.

550 - 500 = 50 €

Adam prizná iba 50 € z príležitostného príjmu.

Príklad:

Richard vyhral práčku v hodnote 500 €. Musí túto výhru zdaniť?

Riešenie:

Richard zdaní príjem z vecnej výhry iba čiastočne, pretože výhra je do 350 € oslobodená od dane. Richard zdaní iba 500 - 350 = 150 €.

Príklad:

Eva prenajímala v roku 2019 byt. Príjem z prenájmu mala 3000 €, výdavky 1500 €. Ako zdaní tento príjem?

Riešenie:

Na príjem z prenájmu sa vzťahuje oslobodenie do 500 €. Eva teda zdaní príjem z prenájmu takto:

3000 - 500 = 2500 € príjem - 1500 € výdavky = 1000 €

Eva zdaní 1000 € za prenájom nehnuteľnosti.

Príklad:

Mária predala v roku 2019 dom, ktorý vlastnila 10 rokov. Musí tento príjem priznať v daňovom priznaní?

Riešenie:

Keďže Mária bola majiteľkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, vzťahuje sa na tento príjem oslobodenie. Mária tento príjem nemusí uvádzať v daňovom priznaní.

Príklad:

Jozef predal v roku 2019 cenné papiere, ktoré nadobudol v roku 2013 za 300 €. Príjem z cenných papierov bol 1000 €. Musí Jozef zdaniť tento príjem?

Riešenie:

Na cenné papiere nadobudnuté po roku 2010 sa vzťahuje oslobodenie 500 €. Jozef zdaní príjem z cenných papierov takto: Príjem z predaja 1000 € - oslobodenie 500 € - výdavky 300 € = 200 €

Jozef zdaní príjem z cenných papierov v hodnote 200 €.

Oslobodenie sa môže týkať aj dane

  • Daň do 17 € – daň sa nevyrubí a neplatí, ak za rok 2019 nepresiahne 17 eur. To znamená, že ak je v daňovom priznaní v type A na riadkoch 71 a 72 a v type B na riadkoch 125 a 126 suma nižšia ako 17 €, daň sa neplatí.

Daňové priznanie si môžete spracovať v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.