(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Vyššie odvody do Sociálnej poisťovne čakajú živnostníkov od júla 2019

17. Máj 2019

Od 1. 1. 2019 musia živnostníci siahnuť opäť raz hlbšie do vrecka. Ako každý rok, aj v roku 2019 vzrástla výška odvodov o niekoľko eur. O koľko si musia živnostníci priplatiť na sociálnom poistení?

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne závisí od príjmov a tzv. vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Keďže priemerná mzda v roku 2017 rástla a dosiahla výšku 954 €, od tejto výšky závisí aj stanovenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na určenie výšky sociálneho poistného.

Minimálny vymeriavací základ sa vypočíta ako 50% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017. Keďže priemerná mzda v roku 2017 dosiahla výšku 954 €, 50 % z 954 = 477 €.

Maximálny vymeriavací základ sa rovná 7-násobku priemernej mzdy. Vypočíta sa takto: 7 * 954 = 6678 €

V roku 2018 bol minimálny odvod na sociálne poistenie vo výške 151.16 €. Živnostníci si tento rok priplatia o 6.95 € viac, teda 158.11 €. Pri maximálnom vymeriavacom základe sa rozdiel pohybuje v desiatkach eur. Kým maximálny odvod v roku 2018 predstavoval 2116.29 €, v roku 2019 je to o 97.46 € viac, 2213.75 €.

Prehľad poistení do Sociálnej poisťovne od 1. 1. 2019 pri minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe:

Koho sa dotkne platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2019?

Povinnosť platiť sociálne poistné majú:

  • SZČO, ktorým v roku 2018 vznikla povinnosť platiť odvody
  • SZČO, ktoré mali v roku 2018 príjem viac ako 5724 € – povinnosť platiť odvody vzniká po podaní daňového priznania za rok 2018, Sociálna poisťovňa túto skutočnosť písomne oznámi

Povinnosť platiť sociálne poistné nemajú:

  • SZČO, ktorí nemali za rok 2018 príjem vyšší ako 5724 € – Sociálna poisťovňa zánik poistného písomne oznámi

Viete, že Sociálna poisťovňa každej SZČO písomne oznámi výšku odvodov?

Do kedy sa musia uhradiť sociálne odvody?

Termín pre splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne je do 8. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sú odvody uhrádzané, tzn. odvody za máj 2019 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. 6. 2019.

Vyššie odvody až od júla

Hoci sa vymeriavací základ aj výška odvodov zmenili od 1. 1. 2019, povinnosť uhradiť poistné vo vyššej čiastke platí až od júla 2019 pre tých živnostníkov, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne, a to do 1. 4. 2019. Zmenu výšky odvodov oznámi Sociálna poisťovňa písomne každému živnostníkovi, ktorého sa táto zmena týka. Vyššie odvody teda budú živnostníci uhrádzať maximálne do 8. 8. 2019 za mesiac júl 2019.

V prípade, že si živnostník požiadal o odklad to znamená o predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania, povinnosť platiť vyššie odvody vzniká až od októbra 2019, čiže platba musí odísť najneskôr 8. 11. 2019 za október.

Príklad:

Adam je živnostník. Daňové priznanie podal v marci 2019. Jeho príjem bol vyšší ako 5724 €. Odvody do Sociálnej poisťovne platí od júla 2018 vo výške 151.16 €. Koľko zaplatí na sociálnych odvodoch od januára 2019?

Odpoveď:

Adam od januára do júna 2019 zaplatí rovnakú sumu na sociálne poistenie ako v roku 2018, čiže 151.16 € * 6, pričom poslednú platbu za jún 2019 musí uhradiť do 8. 7. 2019. V priebehu mesiaca júl 2019 mu Sociálna poisťovňa pošle písomné oznámenie o výške odvodov za rok 2019. Do 8. 8. 2019 uhradí zvýšenú čiastku za mesiac júl 2019.

Príklad:

Richard je živnostník. Daňové priznanie podal v júni 2019, pretože v marci požiadal o odklad. Jeho príjem bol vyšší ako 5724 €. Odvody do Sociálnej poisťovne platí od júla 2018 vo výške 151.16 €. Koľko zaplatí na sociálnych odvodoch od januára 2019?

Odpoveď:

Richard od januára do októbra 2019 zaplatí rovnakú sumu na sociálne poistenie ako v roku 2018, čiže 151.16 € * 10, pričom poslednú platbu za október 2019 musí uhradiť do 8. 11. 2019. V priebehu mesiaca október 2019 mu Sociálna poisťovňa pošle písomné oznámenie o výške odvodov za rok 2019. Do 8. 11. 2019 uhradí zvýšenú čiastku za mesiac október 2019.

Príklad:

Jozef je živnostník. Daňové priznanie podal v marci 2019. Jeho príjem bol nižší ako 5724 €. Odvody do Sociálnej poisťovne platí od júla 2018 vo výške 151.16 €. Koľko zaplatí na sociálnych odvodoch od januára 2019?

Odpoveď:

Jozef od januára do júna 2019 zaplatí rovnakú sumu na sociálne poistenie ako v roku 2018, čiže 151.16 € * 6, pričom poslednú platbu za jún 2019 musí uhradiť do 8. 7. 2019. V priebehu mesiaca júl 2019 mu Sociálna poisťovňa pošle písomné oznámenie o zániku povinnosti platiť sociálne poistné. Od júla 2019 do júla 2020 Jozef nebude platiť sociálne poistenie. Podľa daňového priznania, ktoré podá v roku 2020 Sociálna poisťovňa posúdi, či od júla 2020 bude alebo nebude platiť poistné.