Aké dokumenty potrebujem k vráteniu dane z Rakúska?

20. Máj 2019

Ak ste zamestnaní v Rakúsku, je dosť možné, že máte nárok na vrátenie dane z Rakúska. Aké dokumenty budete potrebovať k vráteniu?

1. Lohnzettel – formulár L16 alebo výplatné pásky od zamestnávateľa


Lohnzettel je rakúsky ekvivalent slovenského potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti. Je to podklad, kde sú zhrnuté všetky položky príjmu, odvodov a preddavkov na daň. Z neho vychádzate pri vyplňovaní daňového priznania.

Lohnzettel vystaví zamestnávateľ zamestnancom po skončení daňového roka, čo je vždy ku koncu kalendárneho roka. Tento dokument dostávajú aj zamestnanci slovenských firiem, ktorí boli do Rakúska vyslaní. Tvorí základ pre výpočet daňovej povinnosti a pre určenie výšky vrátenej dane. Môžete z neho vyčítať tieto údaje:

 • dĺžku pracovného pomeru (ako dlho ste pracovali u zamestnávateľa),
 • číslo sociálneho poistenia v Rakúsku,
 • výšku hrubého príjmu (kolónka 210),
 • výšku odvedeného sociálneho poistenia do rakúskeho sociálneho systému (kolónka 230),
 • výšku odvedených daní (kolónka 260),
 • výšku vyplatených príjmov nepodliehajúcich zdaneniu – napr. diéty, príspevky na vedenie dvojitej domácnosti, príspevky na cestovné atď.

Komu zamestnávateľ MUSÍ vystaviť formulár L16?


 • robotníkom,
 • zamestnancom,
 • učňom,
 • pracovníkom v pracovnom pomere na určité obdobie,
 • pracovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,
 • pracovníkom vyslaným na prácu do zahraničia,
 • pracovníkom, ktorí prerušia svoj pracovný pomer.

Komu zamestnávateľ NEMUSÍ vystaviť formulár L16?


 • pracovníkom, ktorí poberajú nemocenské dávky,
 • ženám 6 týždňov po pôrode,
 • zamestnancom počas vojenskej prezenčnej alebo civilnej služby alebo zúčastňujúcim sa vojenských cvičení.
Prečítajte si aj:

Práca v Rakúsku verzus daňové priznanie

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie? Čo budete potrebovať k podaniu daňového priznania?


2. Potvrdenie EU/EWR (Bescheinigung EU/ EWR) – formulár E9


Toto potvrdenie EU/EWR za príslušný daňový rok vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu. Musíte podať žiadosť o formulár E9. Podmienkou je podanie slovenského daňového priznania za daný rok.

Slovenský daňový úrad vám na tomto formulári potvrdí výšku príjmov na Slovensku z vášho podaného daňového priznania. Do formulára sa uvádza okrem výšky príjmov aj základ dane. Rakúsky príjem sa do formuláru neuvádza.

Toto potvrdenie zaistí, že budete podliehať na území Rakúskej republiky tzv. „formálnej neobmedzenej daňovej povinnosti“. To znamená, že ste považovaný v Rakúsku za daňového rezidenta a máte nárok na čerpanie výhod rakúskeho daňového systému. Najkľúčovejšou z nich je nárok na oslobodenie od daňovej povinnosti do výšky 11 000 €.

3. Rakúske daňové priznanie


Rakúske daňové priznanie môžete podať elektronicky, ale aj v papierovej podobe. Daňovým priznaním žiadate rakúsky finančný úrad o nezdaniteľné minimum do 11 000 € a o daňovú rezidenciu, na základe ktorej môžete čerpať daňový bonus napríklad na deti. Formulár daňového priznania vyplníte podobne ako na Slovensku:

 • osobné údaje,
 • počet rakúskych zamestnávateľov,
 • uplatnené výdavky na dosiahnutie príjmu v Rakúsku,
 • spôsob vyplatenia preplatku na dani.

Týka sa vás to? Využite výhody rakúskeho daňového systému. S našou aplikáciou zvládnete vyplniť rakúske daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Pre získanie príspevkov vám pošleme aj formulár L1i.

Chcem podať daňové priznanie